Recent Updates Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 7:29 pm on May 28, 2015 Permalink | Reply  

  युञ्जीत (Be united) 

  योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्तिथः।
  एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः॥गीता ६.१०॥

  युञ्जीत लिङ्लकारः, आत्मनेपदी, प्रथमपुरुषः, एकवचनम्।
  युजिँर् योगे [१४५३] रुधादिगणीयः उभयपदी अनिट्
  युज् [इर इत्संज्ञा वाच्या]
  युज् लिँङ् (विधिनिमन्त्रणाऽमन्त्रणाधीष्टसंप्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् (३.३.१६१))
  युज् ल् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  युज् त (तिप्तस्झिसिप्थस्थमिब्वस्मस्तातांझथासाथांध्वमिड्वहिमहिङ् (३.४.७८))
  युज् श्नम् त (रुधादिभ्यः श्नम् (३.१.७८))
  यु न ज् त (हलन्त्यम् (१.३.३), लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९), मिदचोऽन्त्यात् परः (१.१.४७))
  यु न् ज् त (श्नसोरल्लोपः (६.४.१११))
  यु न् ज् सीयुट् त (लिङः सीयुट् (३.४.१०२), आद्यन्तौ टकितौ (१.१.४६))
  यु न् ज् सीय् त (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  यु न् ज् ईय् त (लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य (७.२.७९))
  यु न् ज् ई त (लोपो व्योर्वलि (६.१.६६))
  युञ्जीत (अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (८.४.५८))
  युं ज् ई त (नश्चापदान्तस्य झलि (८.३.२४))
  युञ्जीत (अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (८.४.५८))

  २०१५-०५-२९ शुक्रवासरः (2015-05-29 Friday)

   
  • hnbhat 7:46 pm on May 28, 2015 Permalink | Reply

   नश्चापदान्तस्य झलि इति नकारस्यानुस्वारे, अनुस्वारस्य ययि परसवरणः।

 • Himanshu Pota 4:28 am on May 28, 2015 Permalink | Reply  

  उपलब्धयः (Achievements) 

  मोदिप्रशासनस्य उपलब्धयः अत्र द्रष्टुं शक्यते http://www.narendramodi.in/oneyear/then-and-now। मन्ये गतवर्षे मूलाधारक्षेत्रे श्रेयसकरी प्रगतिः अभवत्। मूलाधारेण एव आर्थिकक्षेत्रे अन्यानि कार्याणि भविष्यन्ति।

  २०१५-०५-२८ गुरुवासरः (2015-05-28 Thursday)

   
 • Himanshu Pota 4:32 am on May 27, 2015 Permalink | Reply  

  संवत्सरः (One Year) 

  एकः संवत्सरः पूर्वं नरेन्द्रमोदिनः प्रशासनं सत्ताम् आगच्छत्। अहं मन्ये तस्य प्रशासनस्य कार्यं सम्यक् दिशि एव गच्छति। गत संवत्सरे पारदर्शिता भ्रष्टाचार्यस्य अपचितिः च अभवत्। प्रशासनस्य उपलब्धयः देशं गर्वयति। मोदिप्रशासनम् अहं नैकाः शुभकामनाः प्रेषयामि।

  २०१५-०५-२७ बुधवासरः (2015-05-27 Wednesday)

   
 • Himanshu Pota 3:58 am on May 26, 2015 Permalink | Reply  

  शुचितायाः अभ्यासः (Shuchita’s Assignment) 

  ह्यः शुचितया मां तस्याः अर्थशास्त्रपाठ्यक्रमस्य एकस्मिन् विषये अभ्यासाय दत्तः एकः प्रश्नः पृष्टः। सा अहं च कः प्रश्नः अस्ति इति एव न अबोधाव। अनेकानि अनुमानानि कृतानि च। अद्य प्रातः अन्ते उत्तरम् अचिन्तयाव। तस्य प्रश्नस्य उत्तरे एकं चित्रम् मया रचितम् तत् चित्रं पश्यतु।

  phaseportrait

  २०१५-०५-२६ मङ्गलवासरः (2015-05-26 Tuesday)

   
 • Himanshu Pota 5:04 pm on May 24, 2015 Permalink | Reply
  Tags:   

  न क्षममिदम् (This is not possible) 

  मालविकाग्निमित्रे अग्निमित्रं वदति न क्षममिदम् इति। क्षमम् इति अतीवः उपयोगी शब्दः अस्ति। I am able to speak Sanskrit. इति वाक्यस्य अनुवादः – अहं संस्कृतं भाषितुं क्षमः – इति। अहम् इदं कार्यं कर्तुं शक्नोमि। अहं अस्मै कार्याय क्षमः।

  २०१५-०५-२५ सोमवासरः (2015-05-25 Monday)

   
 • Himanshu Pota 5:35 pm on May 23, 2015 Permalink | Reply
  Tags: तुमुन्-प्रत्ययः, ,   

  तुमुन्-प्रत्ययप्रयोगः (The use of tumun suffix) 

  ब्रह्मचारी यष्टुम् यज्ञशालां गच्छति। व्याधः मृगान् मृगयितुं वने वने चरति। अहं श्रीमोदिवर्यस्य भाषणं श्रोतुं गच्छामि। मम पिता कुम्भस्नातुं प्रयागम् अगच्छत्। माली पुष्पाणि आदातुम् आगच्छति।

  २०१५-०५-२४ रविवासरः (2015-05-24 Sunday)

   
  • hnbhat 6:19 pm on May 23, 2015 Permalink | Reply

   कुम्भस्नातुं इति दुर्घटः प्रयोगः कथं घटते?

 • Himanshu Pota 5:42 am on May 23, 2015 Permalink | Reply  

  आचार्यः नास्ति (Acharya Absent) 

  अद्य आचार्यः स्वकन्यायाः दीक्षान्तसमारोहे अगच्छत् तस्मात् मम मालविकाग्निमित्रम् इति नाटकस्य पाठः न भविष्यति। कदाचित् अहं किञ्चित् अनुशीलनं करिष्यामि।

  २०१५-०५-२३ शनिवासरः (2015-05-23 Saturday)

   
 • Srinivasa 8:48 pm on May 22, 2015 Permalink | Reply  

  वराकः (बेचारा, poor, pitiable) 

  वराक. Poor, pitiable, miserable, wretched, unhappy, unfortunate

  वराकः कृषकः कठोरं श्रमं विधाय वर्षपर्यन्तं स्वजीवनयापनं कर्त्तुं प्रभवति इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवदत्। अथवा
  ’बेचारा किसान सालभर कडी मेहनत करके अपना गुजारा कर पाता है’ इति भाषायाम् ।

  २०१५-०५-२२ शुक्रवासरः (2015-05-22 Friday)

   
 • Himanshu Pota 5:03 am on May 22, 2015 Permalink | Reply  

  मध्याह्नस्य भोजनम् (Lunch) 

  अद्य अहं जेम्सवर्येण ओबोवर्येण च सह भोजनम् अकरवम्। ताभ्यां सह एकस्य उपकरणस्य विषये चर्चाम् अकरवम्। चर्चा अतिलाभकारी आसीत्।

  २०१५-०५-२२ शुक्रवासरः (2015-05-22 Friday)

   
 • Himanshu Pota 4:45 am on May 21, 2015 Permalink | Reply  

  मानवस्य मनः (The human mind) 

  अद्य कक्षायाम् अहम् एकम् सिद्धान्तं (theorem) पाठयामि स्म। प्रथमं तु मया छात्राः निवेदिताः – कृपया पुस्तके सिद्धान्तं पठन्तु सिद्धान्तस्य अभिप्रायं सम्यग् बोधन्तु – इति। छात्राः अकथयन् वयम् अर्थं बोद्धुम् अस्मर्थाः स्मः इति। तत् परं मया एकैकं वाक्यं पठन्तु अर्थं बोधन्तु च इति छात्राः निवेदिताः। यावत् ते अर्थं बोधनस्य आरम्भं कुर्वन्ति तावत् एकः छात्रः अपृच्छति – अस्य सिद्धान्तस्य प्रमाणं किम् अस्ति – इति। सः सिद्धान्तस्य अर्थम् अबुद्ध्वा प्रमाणम् अवगन्तुम् इच्छति। अहम् अकथयम् – प्रथमे सिद्धान्तं अवगच्छन्तु तत् परं प्रमाणं द्रक्ष्यामः। तावत् अन्यः छात्रः पृच्छति – अस्य सिद्धान्तस्य उपयोगः कुत्र भवति – इति। मानवस्य मनः विचित्रम् अस्ति यत् सम्यग् बोधनीयं तत् न बोधति अन्यान् विषयान् अनुगच्छति।

  २०१५-०५-२१ गुरुवासरः (2015-05-21 Thursday)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 430 other followers