Recent Updates Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 1:36 pm on March 29, 2015 Permalink | Reply  

  अवद्यम् (Mistake) 

  अवद्यम् इति शब्दः विशेषणः अस्ति संज्ञा अपि अस्ति। अपि अवद्यम् इति शब्दः गलती इति हिन्दीशब्दस्य अर्थे प्रयोक्तुं शक्यते? अपि – मेरी गलती हो गई अथवा भूल हो गई इति मम अवद्यम् इति अनुवादः साधुः अस्ति? अपि कोऽपि अन्ये शब्दाः सन्ति ये अस्मिन् अर्थे उपयोक्तुं शक्यते?

  २०१५-०३-२९ रविवासरः (2015-03-29 Sunday)

   
  • hnbhat 4:19 pm on March 29, 2015 Permalink | Reply

   3-1-101 अवद्यपण्यवर्या गर्ह्यपणितव्यानिरोधेषु। अवद्यं पापम्। गर्हितत्वादवाच्यमित्यर्थः। अनुद्यम् अन्यत्।
   विशेषणम् नपुंसकलिङ्गि पदम्।

   प्रमादोऽनवधानता ।।१-७-३०।।

   इत्यमरः।

 • Himanshu Pota 10:40 pm on March 28, 2015 Permalink | Reply  

  http://www.ndtv.com/blog/kejriwals-silence-signals-the-worst-writes-an-aap-volunteer-750013?pfrom=nri_videowidget_cat_6

   
 • Himanshu Pota 12:47 pm on March 28, 2015 Permalink | Reply  

  वाममार्गः (Leftist Ideology) 

  कः वाममार्गः इति प्रश्नस्य उत्तरं प्रायः जनाः समाजवादः साम्यवादः इति ददति। किन्तु तत् तु न उचितम् उत्तरम् अस्ति। वाममार्गिनः प्रशासनस्य उत्सादनाय (for overturning) एव प्रवृत्ताः भवन्ति। तेषां कोऽपि आदर्शः नास्ति। प्रशासनस्य उत्सादनम् एव तेषां सिद्धान्तः अस्ति।
  केजरीवालः वाममार्गस्य सम्पूर्णम् उदाहरणं दर्शयति। यावत् सः प्रशासने नासीत् तावत् सः लोकपालः लोकपालः इति चित्करोति किन्तु प्रशासनं प्राप्य कः लोकपालः इति पृच्छति।

  २०१५-०३-२८ शनिवासरः (2015-03-28 Saturday)

   
 • Himanshu Pota 10:24 am on March 27, 2015 Permalink | Reply  

  केजरीवालस्य स्वरूपम् (Kejriwal's True Nature) 

  केजरीवालः किम् इच्छति तत् अस्मात् ध्वनिमुद्रणात् स्पष्टम् भवति।

  तस्य बलमदः तस्य वचने अवगन्तुं शक्यते। तस्य रुचिः निर्वाचितेषु विधायकेषु एव अस्ति। सः कथयति त्वं दलस्य स्वयंसेवकान् आहत्य दले एव तिष्ठ अहं निर्वाचितान् विधायकान् आहत्य दलं त्यक्ष्यामि नवीनं दलं रचयिष्यामि इति। केजरीवालस्य निष्ठा राज्यबले अस्ति न तु आम-आदमी-पार्टी इति दलस्य सदस्येषु। सः सर्वान् मतदातॄन् मुषित्वा सिंहासने आरोहत्।

  २०१५-०३-२७ शुक्रवासरः (2015-03-27 Friday)

   
  • hnbhat 7:52 pm on March 27, 2015 Permalink | Reply

   स्वरूपमियि साधुः शब्दप्रयोगः।

 • Himanshu Pota 11:45 pm on March 26, 2015 Permalink | Reply  

  योग्यजनाः (Competent Persons) 

  मया न ज्ञातं भारतीय-प्रशासन-सेवायां ईदृशाः योग्यजनाः सन्ति – अयं सेवकः Slumdog Millionaire इति चलचित्रस्य कथाम् अलिखत्। अहो भारतस्य भाग्यः भाग्यम्।

  २०१५-०३-२६ गुरुवासरः (2015-03-26 Thursday)

   
  • hnbhat 7:03 pm on March 27, 2015 Permalink | Reply

   दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिर्विधिः ( १. ४. ३०९) इत्यमरसिंहवचनात् भाग्यशब्दः नपुंसके।

 • Himanshu Pota 11:40 pm on March 25, 2015 Permalink | Reply  

  स्वरूपमहोदयः प्रत्यागच्छत् (Swarupji is Back) 

  पुष्पादीक्षितमहाभागायाः मेधावी छात्रः भारतात् अमेरीकादेशं प्रत्यागच्छत्। तेन व्याकरणपाठाः अपि आरब्धाः। मह्यं तस्य अध्यापनम् अतीव रोचते। कृपया पश्यतु – पाणिनीय-व्याकरणम् – नवीना दृष्टिः

  २०१५-०३-२५ बुधवासरः (2015-03-25 Wednesday)

   
 • Himanshu Pota 11:33 pm on March 24, 2015 Permalink | Reply  

  संस्कृतवार्ताः (Sanskrit News) 

  ऐतिहासिकाः संस्कृतवार्ताः पश्यतु –

  अस्मिन् प्रसारणे वाचिका संस्कृतभाषां वदति एका संवाददाता अस्ति या एकस्मात् कार्यक्रमात् संस्कृतभाषायां संवादं ददाति एकः संभर्ता संस्कृतभाषायां स्वस्य वचनं ददाति च। एषा वार्ता अत्यन्तानन्ददायका अस्ति।

  २०१५-०३-२४ मङ्गलवासरः (2015-03-24 Tuesday)

   
  • Himanshu Pota 12:55 pm on March 28, 2015 Permalink | Reply

   मङ्गलाकवठेकरमहाभागा अस्यां वार्तायां संवाददाता अस्ति। कृपया तस्य सन्देशं पठतु।
   ————–
   मनःपूर्वकं साधुवादान् व्याहरामि. साधुवादांश्चैतान् कृपया सर्वेभ्यः मम शुभचिन्तकेभ्यः अपि विज्ञापयतु भवान्। प्रथमवारमेव संस्कृतवार्तासु विहितः एवंविधः वार्ताहरणप्रयासः। अनुभवस्तावत् सर्वथा अपूर्वः आनन्दकरः चासीत्।भगवत्कृपया संस्कृतानुरागिणां च शुभकामनाभिः संस्कृतवार्तासेवा उभयत्रापि वरीवर्धंमाना वर्तिष्यतेइति प्रगाढो मे विश्वासः।
   रामनवमीनिमित्तं सर्वेभ्यो भवद्भ्यः हार्दिकशुभाशंसाः।🙏
   मंगला कवठेकरः
   —————–

 • Himanshu Pota 11:21 pm on March 23, 2015 Permalink | Reply  

  स्तम्भवर्गः (Matrix) 

  अपि matrix इति शब्दस्य अनुवादः स्तम्भवर्गः इति कर्तुं शक्यते?

  २०१५-०३-२३ सोमवासरः (2015-03-23 Monday)

   
  • Ihar 7:26 am on March 27, 2015 Permalink | Reply

   मातृका

   • Himanshu Pota 10:35 am on March 27, 2015 Permalink | Reply

    मम मतेन अस्मात् संस्कृतीकरणं न वरम्। यस्य शब्दस्य अनुवादं करणीयं तस्य शब्दस्य अर्थे एव संस्कृतशब्दः अन्वेष्टव्यम् अथवा निर्मितव्यम् निर्मातव्यम् इति मम मतः।

    • hnbhat 8:25 pm on March 27, 2015 Permalink

     निर्मितव्यम् इति असाधुः प्रयोगः। matrix =

     [L=18907] [p= 487] MATRIX, s. garbhāśayaḥ, garbhakośaḥ, yoniḥ m. f. See MATRICE.

 • Himanshu Pota 8:10 am on March 22, 2015 Permalink | Reply  

  न अगच्छम् (Did not go) 

  अद्य मया सेनडियेगोनगरं गन्तव्यम्। केनचित् कारणेन अद्य मम पृष्ठे कापि पीडा अस्ति तस्मात् न गमिष्यामि इति निर्णीतम्।

  २०१५-०३-२२ रविवासरः (2015-03-22 Sunday)

   
 • Himanshu Pota 4:00 pm on March 21, 2015 Permalink | Reply  

  भ्वादिगणीयाः सार्वधातुकलकाराः (Sarvadhatuka Tenses in Group One) 

  अद्य व्योम-संस्कृत-पाठशालया अध्यापयितः अध्यापितः भ्वादिगणीयस्य सार्वधातुकलकारस्य पाठः सम्पूर्णः। कृपया पश्यतु – http://sanskritfromhome.in/

  २०१५-०३-२१ शनिवासरः (2015-03-21 Saturday)

   
  • hnbhat 7:01 pm on March 25, 2015 Permalink | Reply

   अद्य व्योम-संस्कृत-पाठशालया अध्यापयितः इति असाधुः प्रयोगः।

   अधि+इक्+णिच्+क्त -= अध्यापितः। इति साधु रूपम्।

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 413 other followers