अन्ते घर्मः (Warm at last)

अस्मिन् शीतर्तौ मया अनेकानि परिदेवनानि कृतानि शीतः अस्ति शीतः अस्ति इति तस्मात् यदा अत्र घर्मः अस्ति तदा मया सूचनीयं घर्मः अस्ति इति।

Capture

२०१९-०८-१६ शुक्रवासरः (2019-08-16 Friday)

Advertisements

साधुभद्रेशदासः (Sadhu Bhadreshdas)

अद्य मया साधुभद्रेशदासमहाभागस्य व्याख्यानम् श्रुतम्। व्याख्यानं मेक्कोमसमहाभागेन ओस्ट्रेलियाराष्ट्रीयमहाविद्यालये आयोजितम्।
व्याख्याने साधुभद्रेशदासमहाभागेन गीतायाः दर्शनं व्याख्यापितम्। गीतायाः दर्शनमस्ति अस्माभिः ब्रह्म भवितव्यं ततः ब्रह्म भूत्वा परब्रह्म अक्षरपुरुषोत्तमः आराधनीयः।

SadhuBhadreshDas15Aug2019

२०१९-०८-१५ गुरुवासरः (2019-08-15 Thursday)

मम मातुराशीर्वादः (Blessings from my mother)

वयमद्य मम जन्मदिवसो रक्षाबन्धनो इति उत्सवौ युगपदेवापालयाम। चित्रं सहस्रश्शब्दः तुल्यं तस्मात् चित्रे अस्माकं गृहे मेलनं पश्यतु।

Birthday14Aug2019Rakhi14Aug2019

२०१९-०८-१४ बुधवासरः (2019-08-14 Wednesday)

एषा ब्राह्मी स्थितिः (This is the State of Brahman)

एको महान् वेदान्ती महामहोपाध्यायो भद्रेशदासः स्वामी अद्य केन्बरानगरे आगच्छति। तस्य प्रवचनं गुरुवासरे १५अगस्त२०१९तिथौ ओस्ट्रेलीयाराष्ट्रीयविश्वविद्यालये भविष्यति। स्वमिना प्रस्थानत्रय्याः टीका संस्कृतभाषायां लिखिता अस्ति।
चिन्तयामि तेभ्यः ब्रह्मसूत्रम् इति शास्त्रस्य शिक्षणम् आरप्स्यामि।

२०१९-०८-१३ मङ्गलवासरः (2019-08-13 Tuesday)

SadhuBhadreshDas15Aug2019

शकुन्तला (Shakuntala)

किञ्चित् कालपूर्वं मया शकुन्तला इति दृष्टा। तत् न विस्मरामि। ह्यः नीलेशवर्यस्य पाठे तेन अधोलिखितः श्लोकः उद्धृतः तस्मात् शकुन्तलां स्मरामि।
काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला।
तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कस्तत्र श्लोकचतुष्टयम्॥
इदं श्लोकचतुष्टयं किमस्ति इति विषये मतभेदः अस्ति। केचन मन्यन्ते ६, ९, १७, १८, केचन ६, १८, १९, २०, केचन १७, १८, १९, २०, अन्ये च ८६, ८९, ९०, ९१ इति।

२०१९-०८-१२ सोमवासरः (2019-08-12 Monday)

क्तप्रत्ययान्तानां धातूनां सूची (List of kta suffixed dhaatus)

श्रीअरविन्दाश्रमस्य संस्कृतकार्यालये प्रकाशिते सरलसंस्कृतसरणौ प्रथमे भागे धातूनां सूची अस्ति येन क्तप्रत्ययान्तरूपाणि निर्मीयते। अस्यां सूच्यां चत्वारिंशतधिकत्रिशतं धातवः सन्ति याः क्तप्रत्ययान्तरूपाणां साम्येन दशसु भागेषु विभक्ताः सन्ति।
संलग्ने लेखे ता सूची छात्रा न विस्मरेयुः इति चिन्तयित्वा पञ्चधा आयोजिता अस्ति। प्रथममायोजनमस्ति यावत् सरणौ दत्ता एव। द्वितीयमस्ति यथा रोमनलिप्यां अकारादी क्रमः अस्ति तस्मिन् क्रमे। तृतीयमस्ति द्वितीयक्रमेण सह क्तप्रत्यायन्तरूपाणि। चतुर्थक्रमः अस्ति यथा पाणिनिसूत्रेण वर्गीकरणं मम मतेन भवति तथा। पञ्चमः अन्तिमः क्रमः अस्ति सरणेः क्रमः अर्थेन सह।
मन्ये इयं सूची अन्येभ्यः छात्रेभ्यः लाभकरी भविष्यति।

२०१९-०८-११ रविवासरः (2019-08-11 Sunday)

kta

सोढम् (Endured)

केन्बरानगरे ऐषमः शीतर्तुः भीषणः अस्ति। शीतस्य पूर्वलेखाङ्काः अतीताः सन्ति।
जाने केचन जनाः सन्ति ये कथयन्ति एकस्मै अपि दिवसाय इदं शीतं सोढुं न शक्ष्यामः इति। किन्तु गच्छति काले तैव आयोजयन्ति कथं दीर्घकालं यावत् अत्र तिष्ठेम इति। अयमस्ति मानवः स्वभावः।
षहँ क्त सुँ सोढः। तेन शीतं सोढम्।
तिषसहलुभरुषरिषः (७.२.४८) इत्यनेन सूत्रेण तकरादौ आर्धधातुके प्रत्यये विकल्पेन सह् इत्यस्मात् इडागमः भवति। तस्य विभाषा (७.२.१५) इति सूत्रेण निष्ठायाम् इण्णिषेधः। सहिवहोरोदवर्णस्य (६.३.११२) इत्यनेन अवर्णस्य ओकारादेशः भवति। हो ढः (८.२.३१) इत्यारभ्या अन्या प्रक्रिया तु भवति एव।
सह्  [षहँ मर्षणे] भ्वादि: आत्मनेपदी सेट् सकर्मकः ज्वलादिः षोपदेशः अदित्

11401546-3x2-700x467
Snow Fall in Canberra on Fri 9 Aug 2019 (Courtesy ABC News)

२०१९-०८-१० शनिवासरः (2019-08-10 Saturday)