Recent Updates Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 9:03 pm on May 5, 2015 Permalink | Reply  

  प्राञ्जलता (Straightness) 

  सः राजमार्गस्य प्राञ्जलतां दृष्ट्वा विस्मयी अभवत्|

  २०१५-०५-०६ बुधवासरः (2015-05-06 Wednesday)

   
 • Himanshu Pota 6:42 pm on May 4, 2015 Permalink | Reply  

  प्रकारः (sort, kind, nature, class, species, way, mode, manner) 

  प्रकारः इति अत्यन्तः उपयोगी शब्दः अस्ति|
  केषां प्रकाराणं फलानि सन्ति| द्व्योः प्रकारयोः जनाः स्तः| दशसु प्रकारेषु यानेषु एकस्य यानस्य चनयं कुरु| फलस्य एकः प्रकारः एव अस्ति|
  प्रकारः – पुँल्लिङ्गः प्रथमाविभक्तिः एकवचनम्।
  प्र डुकृञ्
  प्र कृ (हलन्त्यम् (१.३.३), आदिर्ञिटुडवः (१.३.५), तस्य लोपः (१.३.९))
  प्र कृ घञ् (अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् (३.३.१९))
  प्र कृ अ (हलन्त्यम् (१.३.३), लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
  प्र कार् अ (अचो ञ्णिति (७.२.११५), उरण् रपरः (१.१.५१))
  प्रकार सुँ (कृत्तद्धितसमासाश्च (१.२.४६), स्वौजसमौट्छष्टाभ्यांभिस्ङेभ्याम्भ्यस्ङसिभ्यांभ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप् (४.१.२))
  प्रकार स् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
  प्रकारर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  प्रकारः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))

  २०१५-०५-०५ मङ्गलवासरः (2015-05-05 Tuesday)

   
 • Himanshu Pota 4:07 am on May 4, 2015 Permalink | Reply  

  गवेषयति (Finds) 

  सः पुस्तकं गवेषयति|
  गवेषयति – लट्लकारः, परस्मैपदी, प्रथमपुरुषः, एकवचनम्।
  √गवेष मार्गणे [१८९३] चुरादिगणीयः उभयपदी सेट्
  गवेष णिच् (सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच् (३.१.२५))
  गवेष इ (लशक्वतद्धिते (१.३.८), उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
  गवेष् इ (अतो लोपः (६.४.४८))
  गवेषि (सनाद्यन्ता धातवः (३.१.३२))
  गवेषि लँट् (वर्तमाने लट् (३.२.१२३))
  गवेषि ल् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  गवेषि तिप् (तिप्तस्झि॰ (३.४.७८))
  गवेषि ति (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
  गवेषि शप् ति (कर्तरि शप् (३.१.६८))
  गवेषि अ ति (लशक्वतद्धिते (१.३.८), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  गवेषे अ ति (सार्वधातुकार्द्धधातुकयोः (७.३.८४))
  गवेषयति (एचोऽयवायावः (६.१.७८))

  २०१५-०५-०४ सोमवासरः (2015-05-04 Monday)

   
 • Himanshu Pota 7:16 pm on May 2, 2015 Permalink | Reply  

  अन्तर्दधाति (Disappears) 

  सः कुत्र अन्तर्दधाति इति अहं न जानामि|
  √धा धातुः लट्लकारे –
  दधाति धत्तः दधति
  दधासि धत्थः धत्थ
  दधामि दध्वः दध्मः
  धत्तः धत्थः धत्थ इति पदेषु दधस्तथोश्च (८.२.३८, लघु० ६२६) इति सूत्रेण आदिदकारः धकारः भवति|

  २०१५-०४-०३ रविवासरः (2015-04-03 Sunday)

   
  • hnbhat 7:59 pm on May 2, 2015 Permalink | Reply

   धाञ् धातुः, उभयपदी; परस्मैपदे रूपाण्युक्तानि। आत्मनेपदे, तु-

   अन्तर्+धत्ते दधाते दधते, धत्से दधाथे दद्‍ध्वे, दधे दध्वहे दध्महे।

   इति रूपाणि।

   तिरस् इत्युपसर्गयोगे, तिरोदधाति, तिरोधत्ते इति च प्रयोगः, अस्मिन्नेवार्थे।

  • snigdha 3:31 am on May 4, 2015 Permalink | Reply

   I want essay IN SANSKRIT on JATIYATA, MANABATA, MAMA MATAMAHI, & KARMA EBA GURU

 • Himanshu Pota 12:19 am on May 2, 2015 Permalink | Reply  

  रवि [पु॰] The Sun 

  एक॰ द्वि॰ बहु॰
  प्रथमा रविः
  रवि सुँ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रवि स् (उपदेशे॰ (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
  रविर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  रविः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  रवी
  रवि औ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रवी (प्रथमयोः पूवसवर्णः (६.१.१०२))
  रवयः
  रवि जस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रवि अस् (चुटू (१.३.७), तस्य लोपः (१.३.९))
  रवे अस् (जसि च (७.३.१०९))
  रवय् अस् (एचोऽयवायावः (६.१.७८))
  रवयर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  रवयः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  द्वितीया रविम्
  रवि अम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रविम् (अमि पूर्वः (६.१.१०७))
  रवी
  रवि औट् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रवि औ (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  रवी (प्रथमयोः पूवसवर्णः (६.१.१०२))
  रवीन्
  रवि शस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रवि अस् (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
  रवी अस् (प्रथमयोः पूवसवर्णः (६.१.१०२))
  रवीन् (तस्माच्छसो नः पुंसि (६.१.१०३))
  तृतीया रविणा
  रवि टा (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रवि ना (आङो नास्त्रियाम् (७.३.१२०))
  रविणा (अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि (८.४.२))
  रविभ्याम्
  रवि भ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रविभ्याम्
  रविभिः
  रवि भिस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रविभिर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  रविभिः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  चतुर्थी रवये
  रवि ङे (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रवि ए (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
  रवे ए (घेर्ङिति (७.३.१११))
  रवये (एचोऽयवायावः (६.१.७८))
  रविभ्याम्
  रवि भ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रविभ्याम्
  रविभ्यः
  रवि भ्यस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रविभ्यर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  रविभ्य: (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  पञ्चमी रवेः
  रवि ङसिँ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रवि अस् (उपदेशे॰ (१.३.२), लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
  रवे अस् (घेर्ङिति (७.३.१११))
  रवेस् (ङसिङसोश्च (६.१.११०))
  रवेर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  रवेः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  रविभ्याम्
  रवि भ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रविभ्याम्
  रविभ्यः
  रवि भ्यस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रविभ्यर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  रविभ्य: (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  षष्ठी रवेः
  रवि ङस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रवि अस् (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
  रवे अस् (घेर्ङिति (७.३.१११))
  रवेस् (ङसिङसोश्च (६.१.११०))
  रवेर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  रवेः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  रव्योः
  रवि ओस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रव्योस् (इको यणचि (६.१.७७))
  रव्योर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  रव्योः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  रवीणाम्
  रवि आम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रवि नुट् आम् (ह्रस्वनद्यापो नुट् (७.१.५४))
  रवि न् आम् (उपदेशे॰ (१.३.२), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  रवी न् आम् (नामि (६.४.३))
  रवीणाम् (अट्कुप्वाङ्नुमव्यवायेऽपि (८.४.२))
  सप्तमी रवौ
  रवि ङि (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रव औ (अच्च घेः (७.३.११९))
  रवौ (वृद्धिरेचि (६.१.८८))
  रव्योः
  रवि ओस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रव्योस् (इको यणचि (६.१.७७))
  रव्योर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  रव्योः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  रविषु
  रवि सु (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रविषु (आदेशप्रत्यययोः (८.३.५७))
  सम्बोधनम् हे रवे
  रवि सुँ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रवि स् (उपदेशे॰ (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
  रवे स् (ह्रस्वस्य गुणः (७.३.१०८))
  रवे (एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः (६.१.६९))
  हे रवी
  रवि औ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रवि औ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रवी (प्रथमयोः पूवसवर्णः (६.१.१०२))
  हे रवयः
  रवि जस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  रवि अस् (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
  रवे अस् (जसि च (७.३.१०९))
  रवय् अस् (एचोऽयवायावः (६.१.७८))
  रवयर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  रवयः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
   
  • hnbhat 2:01 am on May 2, 2015 Permalink | Reply

   रविणा
   रवि टा (स्वौजस्॰ (४.१.२) —
   रवि+ना। > आङो नास्त्रियाम्॥७-३-१२०॥ इति टाप्रत्ययस्य अस्त्रियां नाभावः।
   रविणा > अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि॥ ८।४।२॥ इति णत्वम्।

  • hnbhat 4:36 am on May 2, 2015 Permalink | Reply

   रवीन् (तस्माच्छसो नः पुंसि (६.१.१०३)
   अट्कुप्वाङ्नुमव्यवायेऽपि (८.४.२) इति णत्वे प्राप्ते, “पदान्तस्य॥ ८।४।३६” नस्य णत्वनिषेधान्न भवति।

  • hnbhat 4:41 am on May 2, 2015 Permalink | Reply

   रवि जस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
   रवि अस् (चुटू॥ १।३।७) इति जकारस्येत्वे, तस्य लोपः (१.३.९))।

 • Himanshu Pota 11:50 pm on April 30, 2015 Permalink | Reply  

  अदिधेट् – लङ्लकारः, परस्मैपदी, प्रथमपुरुषः, एकवचनम्।
  धिषँ शब्दे [११०२] जुहोत्यादिगणीयः परस्मैपदी सेट्
  धिष् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
  धिष् लँङ् (अनद्यतने लङ् (३.२.१११))
  धिष् ल् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  धिष् तिप् (तिप्तस्झिसिप्थस्थमिब्वस्मस्तातांझथासाथांध्वमिड्वहिमहिङ् (३.४.७८))
  धिष् ति (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  धिष् धिष् ति (कर्तरि शप् (३.१.६८), जुहोत्यादिभ्यः श्लुः (२.४.७५), श्लौ (६.१.१०))
  धि धिष् ति (पूर्वोऽभ्यासः (६.१.४), हलादिः शेषः (७.४.६०))
  दिधिष् ति (अभ्यासे चर्च (८.४.५४))
  अट् दिधिष् ति (लुङ्लङ्लृङ्क्ष्वडुदात्तः (६.४.७१))
  अ दिधिष् ति (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  अदिधेष् ति (पुगन्तलघूपधस्य च (७.३.८६))
  अदिधेष् त् (इतश्च (३.४.१००))
  अदिधेष् (हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात् सुतिस्यपृक्तं हल् (६.१.६८))
  अदिधेड् (झलां जशोऽन्ते (८.२.३९))
  अदिधेट् (वाऽवसाने (८.४.५६))

   
 • Himanshu Pota 3:54 am on April 19, 2015 Permalink | Reply  

  नदी (स्त्री॰) River 

  नदी [स्त्री॰] River
  एक॰ द्वि॰ बहु॰
  प्रथमा नदी
  नदी सुँ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी स् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदी (हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात् सुतिस्यपृक्तं हल् (६.१.६८))
  नद्यौ
  नदी औ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी औ (दीर्घाज्जसि च (६.१.१०५))
  नद्यौ (इको यणचि (६.१.७७))
  नद्यः

  नदी जस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी अस् (चुटू (१.३.७), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदी अस् (दीर्घाज्जसि च (६.१.१०५))
  नद्यस् (इको यणचि (६.१.७७))
  नद्यस् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  नद्यः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  द्वितीया नदी अम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदीम् (अमि पूर्वः (६.१.१०७))
  नद्यौ
  नदी औट् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी औ (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९), दीर्घाज्जसि च (६.१.१०५))
  नद्यौ (इको यणचि (६.१.७७))
  नदीः

  नदी शस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी अस् (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदीस् (प्रथमयोः पूवसवर्णः (६.१.१०२))
  नदीर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  नदीः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  तृतीया नद्या
  नदी टा (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी आ (चुटू (१.३.७), तस्य लोपः (१.३.९))
  नद्या (इको यणचि (६.१.७७))
  नदीभ्याम्
  नदीभ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदीभिः
  नदी भिस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदीभिर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  नदीभिः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  चतुर्थी नद्यै
  नदी ङे (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी ए (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदी आट् ए (आण्नद्याः (७.३.११२))
  नदी आ ए (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदी ऐ (आटश्च (६.१.९०))
  नद्यै (इको यणचि (६.१.७७))
  नदीभ्याम्
  नदीभ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदीभ्यः

  नदी भ्यस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदीभ्यर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  नदीभ्यः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  पञ्चमी नद्याः
  नदी ङसिँ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी अस् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदी आट् अस् (आण्नद्याः (७.३.११२))
  नदी आ अस् (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदी आस् (आटश्च (६.१.९०))
  नद्यास् (इको यणचि (६.१.७७))
  नद्यार् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  नद्याः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  नदीभ्याम्

  नदीन् भ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदीभ्याम् (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७))
  नदीभ्यः
  नदीन भ्यस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदीभ्यर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  नदीभ्यः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  षष्ठी नद्याः
  नदीन् ङस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदीन् अस् (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदी आट् अस् (आण्नद्याः (७.३.११२))
  नदी आ अस् (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदी आस् (आटश्च (६.१.९०))
  नद्यास् (इको यणचि (६.१.७७))
  नद्यार् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  नद्याः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  नद्योः
  नदी ओस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नद्योस् (इको यणचि (६.१.७७))
  नद्योर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  नद्योः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  नदीनाम्
  नदी आम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी नुट् आम् (ह्रस्वनद्यापो नुट् (७.१.५४))
  नदीनाम् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  सप्तमी नद्याम्
  नदी ङि (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी आम् (ङेराम्नद्याम्नीभ्यः (७.३.११६))
  नदी आट् आम् (आण्नद्याः (७.३.११२))
  नदी आम् (आटश्च (६.१.९०))
  नद्याम् (इको यणचि (६.१.७७))
  नद्योः
  नदी ओस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नद्योस् (इको यणचि (६.१.७७))
  नद्योर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  नद्योः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  नदीषु
  नदी सु (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदीषु (आदेशप्रत्यययोः (८.३.५७))
  सम्बोधनम् हे नदि
  नदी सुँ (स्वौजस्॰ (४.१.२), सम्बोधने च (२.४.४७))
  नदी स् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदि स् (अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः (७.३.१०७))
  नदि (एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः (६.१.६९))
  हे नद्यौ
  नदी औ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नद्यौ (इको यणचि (६.१.७७))
  हे नद्यः
  नदी जस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी अस् (चुटू (१.३.७), तस्य लोपः (१.३.९))
  नद्यः (इको यणचि (६.१.७७))

  \n

   
  • hnbhat 5:10 am on April 19, 2015 Permalink | Reply

   नदीभ्याम्
   नदीन् भ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
   नदीभ्याम् (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७)

   Please correct the similar cases as above. There is no such construction.

  • hnbhat 5:30 am on April 19, 2015 Permalink | Reply

   नदीभ्यः
   नदीन भ्यस् (स्वौजस्॰ (४.१.२)) ?
   नदीभ्यर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))

  • ken 11:57 am on April 21, 2015 Permalink | Reply

   Mr.Pota,

   Vedic Sanskrit Alphabet

   I am looking for copy-able and paste-able Vedic/Ancient Sanskrit Alphabet.
   Please post here.
   Thanks,
   ken

 • Himanshu Pota 4:37 am on April 18, 2015 Permalink | Reply  

  राजीवः विलियमवर्येण सह (Rajiv with Bill) 

  राजीवः अद्य विलियमवर्येण सह सिडनीनगरतः केन्बरानगरम् आगच्छत्| मार्गे तस्य यानस्य चक्रावरणे छिद्रम् अभवत् तस्मात् तौ षठ्होरापरम् अत्र प्राप्तवन्तौ| आगम्य द्विहोरापर्यन्तम् अत्र आस्तां तत्परं सिडनीनगरं प्रत्यागच्छताम्|

  २०१५-०४-१८ शनिवासरः (2015-04-18 Saturday)

   
 • Himanshu Pota 4:21 am on April 17, 2015 Permalink | Reply  

  अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति (६.४.२४) (Without ikaara as indicatory letter) 

  अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति अङ्गस्य न लोपः| अनिदित् इति अर्थम् अस्ति इकारः इत् संज्ञकः नास्ति|
  ध्वंस् + क्त = ध्वस्त
  ध्वस्त + सुँ = ध्वस्तः

  २०१५-०४-१७ शुक्रवासरः (2015-04-17 Friday)

   
  • hnbhat 4:59 am on April 21, 2015 Permalink | Reply

   अर्थशब्दः पुंलिङ्गः, ततश्च, अर्थमस्ति इति असाधुः प्रयोगः।

 • Himanshu Pota 3:54 am on April 16, 2015 Permalink | Reply  

  शोभनाः दिवसाः (Good Days) 

  पश्यतु – http://www.dnaindia.com/india/report-ache-dinfor-sanskrit-are-here-2027351

  २०१५-०४-१६ गुरुवासरः (2015-04-16 Thursday)

   
  • hnbhat 4:57 am on April 21, 2015 Permalink | Reply

   अतिक्रान्तसुखाः कालाः प्रत्युपस्थितदारुणाः। श्वः श्वः पापीयदिवसाः पृथिवी गतयौवना॥

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 424 other followers