इन्द्रादेवी (Indra Devi)

अस्मिन् विश्वे नैके महान्तः जनाः सन्ति। तेषाम् जीवनं दृष्ट्वा आश्चर्यं भवति कथम् एकः जनः एकस्मिन् एव जीवने इदं सर्वं कर्तुं शक्नोति। कृपया इन्दिरादेव्याः जीवनविषये पठतु। सा रूसदेशीया योगिनी आसीत्।
http://in.rbth.com/articles/2010/11/22/first_lady_of_yoga04910.html

Indira Devi in Argentina
Indira Devi in Argentina 

(Source: STR New / Reuters)

२०१४-०९-३० मङ्गलवासरः (2014-09-30 Tuesday)

ऊह वितर्के (Uh – to reason)

ऊह वितर्के (१।४३१) सेट् आत्मनेपदी भ्वादिगणीयः धातुः अस्ति।
अपि  उहते इति अधोलिखिते अर्थे उपयोक्तुं शक्यते?
ऊहे – to guess – अहम् ऊहे सः तत्र भोजनं करोति इति।
व्यूहः – note – अयम् अस्य प्रकरणस्य व्यूहः अस्ति।

२०१४-०९-२९ सोमवासरः (2014-09-29 Monday)

हिन्दीवदनाय अनुमतिः (Permission to Speak in Hindi)

यथा नरेन्द्रः न्यूयोर्कनगरे केन्द्रीय-उपवने आङ्ग्लभाषायाम् अवदत् तत् श्रुत्वा भारते निवसन्ति आङ्ग्लप्रेमिणः नरेन्द्रवर्यं हिन्दीभाषायां वदनस्य अनुमतिं दास्यन्ति इति आशासे। सः समीचीनम् अवदत् विषये एव अवदत् किमपि साहाय्यं विना च अवदत्। यः वराकः भारते आङ्ग्लभाषां न जानाति तस्य – He doesn’t even know English- इति अपमानम् एव भवति। तस्य वराकस्य विचारस्य वचः अपि किमपि मूल्यं नास्ति तस्मात् वदामि नरेन्द्रः आङ्ग्लभाषां जानाति तस्य आदरं कर्तव्यम् इति। http://www.ndtv.com/article/india/pm-narendra-modi-enthralls-60000-strong-crowd-at-new-york-s-central-park-598883?pfrom=home-lateststories

Modi Central Park
Narendra Modi with Hugh Jackman – NYC Central Park – 27 Sept 2014
Narendra Modi with Hugh Jackman - NYC Central Park - 27 Sept
Narendra Modi with Hugh Jackman – NYC Central Park – 27 Sept

२०१४-०९-२८ रविवासरः (2014-09-28 Sunday)

प्रसक्तिः (Applicability)

अस्य सिद्धान्तस्य अत्र प्रसक्तिः अस्ति। अस्य सूत्रस्य अत्र प्रसक्तिः नासीत्। कुत्र अस्य नियमस्य प्रसक्तिः भविष्यति।

२०१४-०९-२७ शनिवासरः (2014-09-27 Saturday)

अमूल्यचित्रम् (A Priceless Picture)

मम मित्रेण चेतनदेसाईवेर्येण इदम् अमूल्यचित्रं मह्यं प्रेषितम्। नरेन्द्रमोदीवर्यः एकस्मिन् दिवसे राष्ट्रपतिभवनस्य बहिरस्ति अन्यस्मिन् दिवसे सः तस्मिन् एव भवने मुख्यातिथिः भविष्यति। इदं भविष्यति इति सः अपि न तदा जानाति।

Narendra Modi Outside the White House
Narendra Modi Outside the White House

२०१४-०९-२६ शुक्रवासरः (2014-09-26 Friday)

प्रथमा रात्री (First Night)

अद्य नवरात्रीपर्वणः प्रथमा रात्री अस्ति। वडोदरानगरात् वाद्य-गान-वृन्दम् अत्र आगच्छत्। वृन्दं गरबा-गीतानी गायष्यति केन्बरावासिनः नर्तिष्यन्ति। अद्य अहं गरबा-स्थाने न अगच्छम् किन्तु मम भार्या कन्या च अगच्छताम्। आशासे केन्बरावासिनः आनन्दयिष्यन्ति।

२०१४-०९-२५ गुरुवासरः (2014-09-25 Thursday)