Updates from December, 2013 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 10:33 am on December 31, 2013 Permalink | Reply  

  रजितवर्यस्य गृहं गतम् (Went to Rajit’s House) 

  नूतनवर्षं आगमनाय अहं मम भार्यया सह रजितवर्यस्य गृहं गतवान्। तत्र प्रायः पञ्चादश अन्याः परिवाराः अपि आसन्।

  २०१३-१२-३१ मङ्गलवासरः (2013-12-31 Tuesday)

  Advertisements
   
 • Himanshu Pota 9:41 am on December 29, 2013 Permalink | Reply  

  ईश्वर की शपथ (Oath?) 

  अरविन्दकेजरिवालवर्यः ह्यः दिल्लीराजस्य मुख्यमन्त्रिपदाय शपथं विहितवान्। शपथे ईश्वर की शपथ इति शब्दाः आसन्। अहं न बोधामि इश्वर की शपथ इति किम् अस्ति। अस्मात् एव शपथे अनेकानि वाक्यानि आसन् येषाम् आङ्ग्लभाषातः असाधुः अनुवादः आसीत्। अरविन्दवर्यः हिन्दीभाषायाः प्रचुरः प्रयोगः करोति तेन अहं प्रसन्नः अस्मि। मम आशा अस्ति सः मनोहरया रोचकया हिन्दीभाषया माध्यमेन वार्तालापं कुर्यात्।

  २०१३-१२-२९ रविवासरः (2013-12-29 Sunday)

   
 • Himanshu Pota 9:33 am on December 28, 2013 Permalink | Reply  

  अरविन्दकेजरिवालस्य आयुः (Longevity of Arvind Kejriwal) 

  अद्य अरविन्दवर्यः दिल्लीराजस्य मुख्यमन्त्रिपदे उपाविशत्। तस्य प्रशासनस्य आयुः कियत्कालम् अस्ति। यदि सः कॉग्रेसदलस्य जडमूलेन विनाशं करिष्यति तर्हि सः अमरः भविष्यति किन्तु यदि सः सर्वे मिलित्वा कार्यं करिष्यामः इति अनुभवहीनं वाक्यम् आचरिष्यति तर्हि कांग्रेसदलं अचिरं अरविन्दकेजरिवालस्य विनाशं कृत्वा पुनः भ्रष्टाचारस्य शासनं स्थापयिष्यति। अधुना अरविन्दकेजरिवालः शासने भ्रष्टाचारं निर्मूलं कर्तुम् इच्छति किन्तु एकवारं सः अधिकारिभिः सह सम्पर्कं करिष्यति तदा किं भविष्यति इति अहं न जानामि। पूर्वे अधिकारिणः महाबलिनः महासत्यवादिनः अपि खण्डित्वा अखादन्। अधिकारिणः मन्यन्ते नेतारः आगच्छन्ति गमिष्यन्ति च तथा प्रशासनं तु खलु अधिकारिणः एव अस्ति। कोऽपि नेता यदी बली भवति तदा अधिकारिवर्गः तस्य विनाशं कर्तुम् उद्यतः भवति। अरविन्दकेजरिवालेन कॉग्रेसदलं निर्वाचने पराजितं किन्तु अपि सः अधिकारिणः अवक्रं कर्तुं शक्ष्यति इति अहं न जानामि। यदि अरविन्दवर्यः कांग्रेसदलस्य जडमूलेन विनाशं न करिष्यति तस्य अचिरं विनाशं भविष्यति इति अहं सम्यक् जानामि।

  २०१३-१२-२८ शनिवासरः (2013-12-28 Saturday)

   
  • free online schedule maker 3:24 am on December 30, 2013 Permalink | Reply

   Make your free school and work move toward the web. Onlineschedulebuilder’s online plan maker is a basic approach to brisk make capable plans without any cost. No portions and no data trades. Just a powerfull instrument that is overhauled continually. Make your datebook in the matter of minutes.

 • Himanshu Pota 7:39 pm on December 27, 2013 Permalink | Reply  

  निश्चिनोति (Decides) 

  अहं निश्चिनोमि प्रतिदिवसे संस्कृत-अभ्यासः करणीयः इति। भवता अपि एतत् सुनिश्चेतव्यम्।

  २०१३-१२-२७ शुक्रवासरः (2013-12-27 Friday)

   
  • satchidanan 9:05 am on March 4, 2014 Permalink | Reply

   समिचीन अहमपि एततेव करिष्यामि

 • Himanshu Pota 7:21 pm on December 26, 2013 Permalink | Reply  

  शीतपित्तम् (Cold and Cough) 

  अत्र लोस-एन्जलिस-नगरे उष्णम् अस्ति तथापि मां शीतपित्तं पीडयति। किं करणीयम्।

  २०१३-१२-२६ गुरुवासरः (2013-12-26 Thursday)

   
 • Himanshu Pota 12:06 pm on December 25, 2013 Permalink | Reply  

  न देवी प्रकरणम् (“Not” Devi Episode) 

  न्यूयोर्कनगरे भारतीयदूतावासस्य न देवी इति कार्यकर्ता संयुक्तराज्येन सीमा-आज्ञापत्रस्य कपटाय अस्मिन् मासे आरोपिता। भारतीय-संसदसदस्याः अस्मिन् प्रकरणे उच्चस्वरेण संयुक्तराज्यस्य भर्त्सनां कुर्वन्ति। अहं स्मरामि नचिरे तैः एव संयुक्तराज्यं प्रार्थितं नरेन्द्रमोदीवर्यं संयुक्तराज्यस्य सीमा-आज्ञापत्रं न ददातु इति। ते अकथयन् अस्माकं न्यायव्यवस्था अपूर्णा अस्ति तस्मात् वयं नरेन्द्रमोदीवर्यं दण्डं दातुं असमर्थाः स्मः किन्तु भवताम् राज्यव्यवस्था पूर्णा अस्ति तस्मात् भवन्तः एव न्यायं कुर्वन्तु नरेन्द्रमोदीवर्यं दण्डं ददतु इति। ते एव सदस्याः अधुना कथयन्ति संयुक्तराज्यस्य न्यायव्यवस्था त्रुटिमया अस्ति। कथम् एतत्।

  २०१३-१२-२५ बुधवासरः (2013-12-25 Wednesday)

   
  • Srinivasa 10:00 am on January 3, 2014 Permalink | Reply

   धर्मन्यायादयः केवलं स्वसौख्याय अनुचरणीयाः इति मन्यन्ते एते जनाः । एतादृशाः अन्तर्देशसंबन्धेषु वा स्वजीवने वा कोऽपि सिद्धान्तं न विजानन्ति । न कोऽपि सिद्धान्तं अनुचरन्ति । हा धिक् ।

 • Himanshu Pota 12:22 pm on December 24, 2013 Permalink | Reply  

  निखनिष्यति (Will Bury) 

  यतो हि कॉग्रेसदलेन चरणसिंहवर्येण सह चन्द्रशेखरवर्येण सह च द्रोहः कृतः जनाः मन्यन्ते कॉग्रेसदलं अरविन्दकेजरीवालवर्येण सह अपि अचिरं द्रोहं करिष्यति। कॉग्रेसदलं द्रोहं करिष्यति तस्य कापि शङ्का नास्ति। द्रोहः भ्रष्टाचरः तु कॉग्रेस्दलस्य स्वभावः एव अस्ति किन्तु अरविन्दवर्यः न तु चरणसिंहः अस्ति न तु चन्द्रशेखरः अस्ति सः अरविन्दः अस्ति। सः विद्रोहं परं कॉग्रेसदलं निखनिष्यति। यतो हि सः केवलः अरविन्दः नास्ति सः जनानां प्रतिनिधी अस्ति तेन सः बलं प्राप्नोति। तेन बलेन सः कॉग्रेसदलस्य विनाशं करिष्यति।

  २०१३-१२-२४ मङ्गलवासरः (2013-12-24 Tuesday)

   
 • Himanshu Pota 9:23 am on December 23, 2013 Permalink | Reply  

  वाञ्छितः परिणामः (Desired Result) 

  २०१३-नवम्बर-दिसेम्बर-मासोः भारतदेशे चतुर्षु राज्येषु निर्वाचनम् आसीत्। तस्य निर्वाचनस्य परिणामः मम वाञ्छितः परिणामः अस्ति। मम इच्छा आसीत् दिल्लीराज्ये अरविन्दवर्यः मुख्यमंत्रिपदं तिष्ठेत् इति। सः साधुजनः अस्ति सर्वस्य उपकारं करिष्यति।

  २०१३-१२-२३ सोमवासरः (2013-12-23 Monday)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel