Updates from September, 2010 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 6:09 pm on September 30, 2010 Permalink | Reply  

  अयोध्यानिर्णयः (Ayodhya Verdict) 

  अद्य प्रयाग-उच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशाः धर्मवीरशर्मावर्यः सुधीराग्रवालवर्यः खानवर्यः च प्रतिक्षितं निर्णयम् अददुः। निर्णयं करणाय ते भारतीय-पुरातत्व-सर्वेक्षण-विभागस्य (ASI) प्रमाणस्य आधारम् अगृह्णन्। सर्वान् प्रथमम् इदं तथ्यं गृह्णीयुः।

  २०१०-०९-३० गुरुवासरः (2010-09-30 Thursday)

  Advertisements
   
 • Himanshu Pota 3:54 pm on September 29, 2010 Permalink | Reply  

  क्रियायोगस्य अभ्यासः (Kriya Yoga Practice) 

  अद्य वयं प्रातः अष्टवादने सायंकाले पञ्चवादने च क्रियायोगस्य अभ्यासम् अकुर्म। ह्यः एकादश साधकाः क्रियायोगस्य श्रीसमर्पणानन्दात् दीक्षाम् अगृह्णन्। तस्मात् केवलौ द्वौ साधकौ अद्य अभ्यासाय आगच्छताम्। दीक्षां प्राप्य नित्य अभ्यासं करणीयम् इति मे मति। अभ्यासस्य विना दीक्षा किं करिष्यति।

  २०१०-०९-२९ बुधवासरः (2010-09-29 Wednesday)

   
 • Himanshu Pota 3:45 pm on September 28, 2010 Permalink | Reply  

  अन्तिमः पाठः (Last Lesson) 

  अद्य मया पाठितस्य हिन्दीपाठ्यक्रमस्य अन्तिमः दिवसः आसीत्। सर्वे छात्राः अस्य पाठ्यक्रमस्य परं अन्ये पाठ्यक्रमे आगन्तुम् इच्छन्ति। अहं मन्ये नवीनं पाठ्यक्रमं केवलं सम्भाषणहिन्दी-पाठ्यक्रमं भविष्यति। ते अनेकानि वस्तूनि जानन्ति किन्तु सम्यग् वक्तुं न शक्नुवन्ति। यावत् ते हिन्दीभाषया न वदिष्यन्ति तावत् तेषाम् आत्मविश्वासः न भविष्यति।

  २०१०-०९-२८ मङ्गलवासरः (2010-09-28 Tuesday)

   
 • Himanshu Pota 7:17 pm on September 27, 2010 Permalink | Reply  

  बाबासमर्पणानन्दः (Baba Samarpanandnaji) 

  अद्य प्रातःकाले क्रीयायोगस्य दक्षौ शिक्षकौ केन्बरानगरम् आगच्छताम्। बाबासमर्पणानन्दः वयस्करः शिक्षकः अस्ति तेन सह ब्रह्मचारीनिष्ठानन्दः अपि अस्ति। तौ अस्माकं गृहे वसिष्यतः। तौ गुरुवासरे ब्रिसबेननगरं गमिष्यतः। अहं ताभ्यां सह तयोः निर्देशने च अभ्यासं करिष्यामि। अद्य अभ्यासाय आवयोः कन्या ज्वलिता अपि आगच्छत्।

  २०१०-०९-२७ सोमवासरः (2010-09-27 Monday)

   
 • Himanshu Pota 7:30 pm on September 26, 2010 Permalink | Reply  

  कार्यालयम् अगच्छम् (Went to work) 

  अद्य प्रातःकाले उत्थाय मया घासं आच्छिन्नम्। तत् परं दशवादने दिव्यांशुं तस्य कार्यविपणम् अनयम्। तं तत्र अवतार्य मम कार्यालयम् अगच्छम्। कार्यालये चतुर्वादनपर्यन्तं कार्यं कृत्वा गृहं प्रत्यागच्छम्। तत् परं मम भार्यया सह भ्रमणाय अगच्छम्। अधुना दूरदर्शनं पश्यामि।

  २०१०-०९-२६ रविवासरः (2010-09-26 Sunday)

   
 • Himanshu Pota 7:19 pm on September 25, 2010 Permalink | Reply  

  शीतः आसीत् (It was cold) 

  अद्य मया गृहात् बहिः कार्यं कर्तुम् ऐच्छम् किन्तु अद्य तीव्रशीतः आसीत् तथा अहं किमपि कार्यं कर्तुं न अशक्नवम्।

  २०१०-०९-२५ शनिवासरः (2010-09-25 Saturday)

   
 • Himanshu Pota 7:05 pm on September 24, 2010 Permalink | Reply  

  दीनानुकम्पनदासवर्यः (Dina Anukampana Das) 

  अद्य सायंकाले अहं दीनानुकम्पनदासवर्येण सह मिलितवान्। सः अद्भुतः पुरुषः अस्ति। सः संस्कृतभाषायाः वर्णानां सम्यग् उच्चारणं शिक्षयति। सः रोमनलिप्याः एव उपयोगं करोति। तेन गीतायाः सर्वाः श्लोकाः रोमनलिप्यां लिखिताः एकस्मिन् पुस्तके प्रकाशिताः च (http://gitajayanti.ning.com/video/sample-of-dinas-gita-slokas)। सः हरेकृष्णा इति सम्प्रदायस्य सदस्यः अस्ति। अहं तेन मिलित्वा अतीवप्रसन्नः अभवम्।  तस्य जालपत्रमस्ति – http://sites.google.com/site/dinaanu/

  २०१०-०९-२४ शुक्रवासरः (2010-09-24 Friday)

   
  • Dina-Anukampana Das 8:51 pm on October 7, 2010 Permalink | Reply

   dear himanshuji,

   namaste. it was an absolute pleasure to meet you, and i relished every moment with you! thank you for your kind words posted on this forum. I’d like to inform all in this forum that they may also freely download a soft copy of my book Srimad Bhagavad Gita Slokas For Daily Recitation in simplified romanized sanskrt format via this link http://www.dinasgitabook.on.to

   They may also download all 18 Chapters of the Gita in MP3 format, sung in a simple nursery-rhyme tune from the bottom of the main page on http://www.gitajayanti.org

   Lord willing, we shall meet again in Canberra sometime, and I look forward to that! Hare Krsna!

   yours sincerely,

   dina
   (presently in Bali, Indonesia)

  • dinaanu 8:20 pm on December 21, 2011 Permalink | Reply

   Hare Krishna Himanshu ji. Namaste! I would like to inform you we have recently launched the Gita in Karaoke format, where the text is animated along with the singing, and both the speed and key of playback can be changed to suit a beginner or an expert. It makes singing the gita really fun. Please share it with everyone. http://www.gitajayanti.ning.com (look for Karaoke Gita links.) Thank you. I pray this msg finds you and your dear ones in the best of health and in blissful krishna consciousness.

   • Himanshu Pota 7:37 pm on December 25, 2011 Permalink | Reply

    Dear Dinaaji,

    I know you prefer Sanskrit written in Roman script but it would be wonderful if you can also have a Devanagari version of the karaoke Gita.

    Your efforts are lovely.

    Himanshu

    • dinaanu 8:13 pm on December 25, 2011 Permalink

     dear himanshu ji,

     namaste. thank you for your kind message which is most encouraging for me. i too would love to see that happen, ji. the free software is very easy to use, and i have already prepared the guidelines for how to do it – it was based on those guidelines that one of the volunteers in our http://www.gitajayanti.ning.com social network produced most of the chapters. If you might know someone who is familiar enough with the devanagari text (sadly i am not yet proficient in it at all… one of my future goals, surely!), i cd help guide them – getting the text in devanagari (unicode format) is not so difficult.. but i am not sure how much difficulty would be faced in getting the syllables to break at the right time.. I wd be glad to share my knowledge of this software with such a volunteer and we could try.. Presently i do not have the time to work on it… But I shall certainly keep it in view. Hare krishna.

     yours in service
     of sri guru, sri gauranga & sri govinda,

     dina

  • logie pillai 1:05 pm on December 29, 2011 Permalink | Reply

   please notify of follow up comments via email
   thanks
   logie

 • Himanshu Pota 6:45 pm on September 23, 2010 Permalink | Reply  

  अंशधनविपणः (Stock Market) 

  अहं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् इति समाचारस्य सततं प्रशंसां करोमि। ह्यतनस्य समाचारे कथम् अंशधनविपणे संवेदी सूचनाङ्कः चमत्कारिणीं सङ्ख्याम् अत्यक्रामत् इति वर्णनम् आसीत्। तत् वर्णनं मह्यं भृशं रोचते।

  २०१०-०९-२३ गुरुवासरः (2010-09-23 Thursday)

   
 • Himanshu Pota 6:22 pm on September 22, 2010 Permalink | Reply  

  उपान्त्यचक्रम् (Semi-finals) 

  उपान्त्यचक्रम् इति semi-finals अस्ति अपि पादान्त्यचक्रम् इति quarter-finals अस्ति। निर्णायकचक्रम् अन्तिमचक्रम् इति finals कथ्यते।

  २०१०-०९-२२ बुधवासरः (2010-09-22 Wednesday)

   
  • Braja Bhushan 4:57 am on October 8, 2010 Permalink | Reply

   एतानामप्राचिनशब्दानामनुवादो भवतो निजनिर्णयो वा कस्याश्चिद् भाषाज्ञसभायाः?

  • Himanshu Pota 7:57 pm on October 8, 2010 Permalink | Reply

   इयं तु न मम कल्पना।
   इयम् आकाशवाणी – सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्
   http://www.newsonair.com/Text-nsd-Bulletins-schedule.asp

   • Braja Bhushan 11:49 pm on October 9, 2010 Permalink | Reply

    ते जना अप्राचीनशब्दानां लोकसिद्धानुवादेऽधिकारिनो भवन्ति?

 • Himanshu Pota 10:29 pm on September 21, 2010 Permalink | Reply  

  द्वारम् उपरुद्धम् (Door locked) 

  अद्य यदा अहं हिन्दी-पाठाय अगच्छं तदा अस्माकं कक्षस्य द्वारम् उपरुद्धं प्राप्तवान्। मया इतः ततः धावित्वा एकेन द्वारपालेन कक्षस्य द्वारम् उद्घाटयितम्। अहं अचिन्तयम् कथम् एतत्। परं मया ज्ञातं पाठस्य अवधिः समाप्ता तस्मात् उपरुद्धं द्वारम्।

  २०१०-०९-२१ मङ्गलवासरः (2010-09-21 Tuesday)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel