पोपमहाभागस्य पदत्यागः (Pope’s Resignation)

अद्य पोपमहाभागेन स्वपदं त्यक्तम्। सामान्यतः पोपमहाभागः आजीवनपर्यन्तं स्वपदे तिष्ठति किन्तु अयं महाभागः अस्वास्थ्यकारणात् पदस्य त्यागं कृतवान्। अहं मन्ये इदम् आदित्वं न वरम् अस्ति। अनेके समवायाः सत्तासङ्घर्षेण विनष्टाः अभवन्। अयं पदत्यागः स्वेच्छया अभवत् किन्तु इदम् आदित्वम् उद्धृत्य बलेन पदत्यागः संभविष्यति।

२०१३-०२-२८ गुरुवासरः (2013-02-28 Thursday)

संकुलितम् (Confused)

मया रामः श्यामेण सह संकुलितः। Ram was confused for Shyam by me.
अपि इदं वाक्यं confused इति अर्थे केनापि अन्येन शब्देन सह साधुतरं कथयितुं शक्यते।

२०१३-०२-२७ बुधवासरः (2013-02-27 Wednesday)

भारतस्य विजयः (India’s Victory)

भारतेन ओस्ट्रेलियादेशं प्रथम-फालक-चषक-स्पर्धायां पराजितम्। इदं कृत्वा भारतदलेन स्वकार्यं पूर्णतया कृतम्। आगामिस्पर्धासु ते विश्रामं करिष्यन्ति।

२०१३-०२-२६ मङ्गलवासरः (2013-02-26 Tuesday)

अरुणम् आस्तरणम् (Red carpet)

ह्यः वयं डोलबी इति रङ्गभूमिम् अगच्छाम। तत्र ओस्कर इति पुरस्कारस्य वितरणकार्यक्रमः आसीत्। वयं दूरात् अरुणम् आस्तरणं दृष्ट्वा प्रत्यागच्छाम। गृहं प्रत्यागम्य दूरदर्शने वितरणसमारोहं दृष्टम्।

२०१३-०२-२५ सोमवासरः (2013-02-25 Monday)

अभ्यागता (Uninvited Guest)

एकयोः पति-पत्न्योः मध्ये विवादः अभवत् यस्मात् पत्नी क्रुद्धा अभवत्। सा तां मातरं दूरभाषेण पत्युः अप्रियव्यवाहारस्य चर्चाम् अकरोत्। अन्ते पत्नी अकथयत् यं पाठं सः न विस्मरेत् तं पाठं शिक्षयितुम् इच्छामि तस्मात् इदानीमेव तव गृहे अगच्छामि इति। माता अकथयत् हे केन्ये त्वं सम्यक् न वदसि। तव पत्युः कर्म खलु दण्डनीयम् अस्ति यस्मै तेन उचितयातनां भोक्तव्यम्। त्वं तत्रैव तिष्ठ अहम् तव गृहे आगच्छामि।

२०१३-०२-२४ रविवासरः (2013-02-24 Sunday)

चतस्रः होराः नष्टाः (Four Hours Destroyed)

अद्य त्रीन् आपणान् अगच्छाव। सार्ध-एव्कवादने निरगच्छाव प्रायः षट्वादने प्रत्यागच्छव। न जाने कस्मात् एताः होराः गताः।

२०१३-०२-२३ शनिवासरः (2013-02-23 Saturday)

प्रशिक्षण-अनुज्ञापत्रम् (Learner’s Permit)

अद्य अहं केलिफोर्नियाराज्यस्य चालक-प्रशिक्षण-अनुज्ञापत्रं अप्राप्नवम्। तस्मात् मया लेखिता परीक्षा दत्ता तस्याम् उत्तीर्णः अभवम् दृष्टि-परीक्षायाम् अपि उत्तीर्णः अभवम् तत् परं पत्रम् अप्राप्नवम्।

२०१३-०२-२२ शुक्रवासरः (2013-02-22 Friday)