पोपमहाभागस्य पदत्यागः (Pope’s Resignation)

अद्य पोपमहाभागेन स्वपदं त्यक्तम्। सामान्यतः पोपमहाभागः आजीवनपर्यन्तं स्वपदे तिष्ठति किन्तु अयं महाभागः अस्वास्थ्यकारणात् पदस्य त्यागं कृतवान्। अहं मन्ये इदम् आदित्वं न वरम् अस्ति। अनेके समवायाः सत्तासङ्घर्षेण विनष्टाः अभवन्। अयं पदत्यागः स्वेच्छया अभवत् किन्तु इदम् आदित्वम् उद्धृत्य बलेन पदत्यागः संभविष्यति।

२०१३-०२-२८ गुरुवासरः (2013-02-28 Thursday)

संकुलितम् (Confused)

मया रामः श्यामेण सह संकुलितः। Ram was confused for Shyam by me.
अपि इदं वाक्यं confused इति अर्थे केनापि अन्येन शब्देन सह साधुतरं कथयितुं शक्यते।

२०१३-०२-२७ बुधवासरः (2013-02-27 Wednesday)

भारतस्य विजयः (India’s Victory)

भारतेन ओस्ट्रेलियादेशं प्रथम-फालक-चषक-स्पर्धायां पराजितम्। इदं कृत्वा भारतदलेन स्वकार्यं पूर्णतया कृतम्। आगामिस्पर्धासु ते विश्रामं करिष्यन्ति।

२०१३-०२-२६ मङ्गलवासरः (2013-02-26 Tuesday)

अरुणम् आस्तरणम् (Red carpet)

ह्यः वयं डोलबी इति रङ्गभूमिम् अगच्छाम। तत्र ओस्कर इति पुरस्कारस्य वितरणकार्यक्रमः आसीत्। वयं दूरात् अरुणम् आस्तरणं दृष्ट्वा प्रत्यागच्छाम। गृहं प्रत्यागम्य दूरदर्शने वितरणसमारोहं दृष्टम्।

२०१३-०२-२५ सोमवासरः (2013-02-25 Monday)

अभ्यागता (Uninvited Guest)

एकयोः पति-पत्न्योः मध्ये विवादः अभवत् यस्मात् पत्नी क्रुद्धा अभवत्। सा तां मातरं दूरभाषेण पत्युः अप्रियव्यवाहारस्य चर्चाम् अकरोत्। अन्ते पत्नी अकथयत् यं पाठं सः न विस्मरेत् तं पाठं शिक्षयितुम् इच्छामि तस्मात् इदानीमेव तव गृहे अगच्छामि इति। माता अकथयत् हे केन्ये त्वं सम्यक् न वदसि। तव पत्युः कर्म खलु दण्डनीयम् अस्ति यस्मै तेन उचितयातनां भोक्तव्यम्। त्वं तत्रैव तिष्ठ अहम् तव गृहे आगच्छामि।

२०१३-०२-२४ रविवासरः (2013-02-24 Sunday)

चतस्रः होराः नष्टाः (Four Hours Destroyed)

अद्य त्रीन् आपणान् अगच्छाव। सार्ध-एव्कवादने निरगच्छाव प्रायः षट्वादने प्रत्यागच्छव। न जाने कस्मात् एताः होराः गताः।

२०१३-०२-२३ शनिवासरः (2013-02-23 Saturday)

प्रशिक्षण-अनुज्ञापत्रम् (Learner’s Permit)

अद्य अहं केलिफोर्नियाराज्यस्य चालक-प्रशिक्षण-अनुज्ञापत्रं अप्राप्नवम्। तस्मात् मया लेखिता परीक्षा दत्ता तस्याम् उत्तीर्णः अभवम् दृष्टि-परीक्षायाम् अपि उत्तीर्णः अभवम् तत् परं पत्रम् अप्राप्नवम्।

२०१३-०२-२२ शुक्रवासरः (2013-02-22 Friday)

शृङ्खलिताः विस्फोटाः (Serial Blasts)

हैदराबदनगरे शृङ्खलितैः विस्फोटैः अनेके जनाः व्यापदिताः। एभ्यः विस्फोटेभ्यः कस्य लाभः भविष्यति।

२०१३-०२-२१ गुरुवासरः (2013-02-21 Thursday)

अभ्यागतः (Having Come or visiting or a guest or having arrived)

अभ्यागतः रामः त्रिदिवसाय अत्र स्थास्यति। अभ्यागतेभ्यः जलपानम् आनय। तत्र अभ्यागतः मया ज्ञातं अत्र न आगन्तव्यम् इति।

२०१३-०२-२० बुधवासरः (2013-02-20 Wednesday)

केशकर्तनम् (Hair-cut)

अद्य अहं केशकर्तनम् अकारयम्। कर्तनस्थानं स्वच्छम् असीत्। नापितः कुलीनः आसीत्। मया यथा कथितं तथैव सः कर्तनम् अकरोत्। सः मया सह ओस्ट्रेलियादेशस्य चर्चाम् अकरोत् भारतस्य चर्चाम् अकरोत् अन्ते तस्य पिता मां उर्दू इति शब्दस्य अर्थं किम् अस्ति इति अकथयत्। सः अकथयत् उर्दू इति भटाः mercenaries ये जनां व्यापादयन्ति तेषां वस्तूनि गृह्णन्ति सबलेन मतपरिवर्तनं कारयन्ति इति। सः नापितः अरमेनिया इति देशात् अत्र आगच्छत्। सः तस्य पित्रा सह केशकर्तनालयं चालयति। तौ कुलिनौ नापितौ स्तः। अत्र tip इति प्रथा अस्ति। प्रथमवारे मया स्वेच्छया tip इति दत्तम्।

२०१३-०२-१९ मङ्गलवासरः (2013-02-19 Tuesday)