Updates from May, 2009 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 9:45 pm on May 31, 2009 Permalink | Reply  

  भारतीयछात्रेषु आक्रमणानि (Attacks on Indian Students) 

  मेल्बोर्ननगरे भारतीयछात्रेषु गतदिवसेषु अनेकानि आक्रमणानि अभवन्। इदं कथं भवति अहं न बोधामि। अत्र जनाः भारतीयजनेषु स्निह्यन्ति। पुरा यदा भारतदेशस्य प्रतिमा निर्धन-दुर्बल-राष्ट्रस्य रुपे आसीत् तदा अत्र जनाः दयाभावेन अपश्यन् किन्तु न द्वेषभावेन। भारतीयछात्राः कठोरपरिश्रमं कुर्वन्ति कोऽपि बाधान् अकुर्वन्तः वसन्ति। अहं मन्ये याः जनाः आक्रमणानि कुर्वन्ति ते चोराः अपराधिनः च सन्ति।

  २००९-०५-३१ रविवासरः (2009-05-31 Sunday)

  Advertisements
   
  • अनिल कुमार 5:04 pm on June 2, 2009 Permalink | Reply

   Attempt at English translation:

   In Melbourne city, there have been many attacks on Indian students. Why they happened, I don’t know. Here people love Indian people. Sometime in the past, the image of India was of a weak and poor country, then here people used to see (us) with mercy, but there was no enmity. Indian students work very hard (couldn’t translate the rest of this sentence). My belief is that the people who carried out these attacks are thiefs and criminals.

 • Himanshu Pota 10:38 pm on May 30, 2009 Permalink | Reply  

  वरिष्ठजनाय योजनाकार्यगोष्ठी (Workshop for planning for Senior Citizens) 

  अद्य मन्दिरं समुद्दिश्य वरिष्ठजनाय एका योजनाकार्यगोष्ठी आसीत्। चत्वारिंशत् सदस्याः आसन्। काश्चन् मम प्रियमित्राणि आसन्। सूत्रधारः किरणवर्यः आसीत्। प्रातःकाले एकः सदस्यः दूरभाषम् अकरोत्। सः ज्ञातुम् एच्छत् अपि ताभ्यां किमपि यातायातम् अस्ति। तौ अस्माकम् इव स्ताम्। तौ नियतौ नागरिकौ स्ताम् प्रायः पञ्चाशत्वर्षीयौ स्ताम्। मया सः कथितः – अहं भ्रमितः अस्मि इति भवान् कथं यातायातस्य अपेक्षां करोति इति कथं स्वयानेन नागच्छति इति। सः प्रत्यवदत् – आवाभ्यां सह यानम् अस्ति किन्तु यदि कोऽपि अन्यः आवयोः तत्र नयिष्यति तर्हि वरम् भवेत्। अहं अकथयम् अहं भ्रमितः अस्मि किम् उत्तरं दातव्यम् इति न बोधामि इति। सर्वं श्रुत्वा तेन दूरभाषम् समाप्तम्। तौ कार्यगोष्ठ्यां नागच्छताम्।

  २००९-०५-३० शनिवासरः (2009-05-30 Saturday)

   
  • अनिल कुमार 11:58 pm on June 2, 2009 Permalink | Reply

   An attempt at English translation:

   अद्य मन्दिरं समुद्दिश्य वरिष्ठजनाय एका योजनाकार्यगोष्ठी आसीत्। Today there was a planning workshop for senior citizens in the temple.

   चत्वारिंशत् सदस्याः आसन्।
   There were 104 members.

   काश्चन् मम प्रियमित्राणि आसन्।
   Some of them were my dear friends.

   सूत्रधारः किरणवर्यः आसीत्।
   Moderator was Kiran Ji.

   प्रातःकाले एकः सदस्यः दूरभाषम् अकरोत्।
   In the morning, one member telephoned.

   सः ज्ञातुम् एच्छत् अपि ताभ्यां किमपि यातायातम् अस्ति। तौ अस्माकम् इव स्ताम्। तौ नियतौ नागरिकौ स्ताम् प्रायः पञ्चाशत्वर्षीयौ स्ताम्।
   (Couldn’t translate this).

   मया सः कथितः – अहं भ्रमितः अस्मि इति भवान् कथं यातायातस्य अपेक्षां करोति इति कथं स्वयानेन नागच्छति इति।
   I said to him – I’m confused that you (with respect) are expecting transport from me, it may happen that I myself may not be able to go there.

   सः प्रत्यवदत् – आवाभ्यां सह यानम् अस्ति किन्तु यदि कोऽपि अन्यः आवयोः तत्र नयिष्यति तर्हि वरम् भवेत्।
   He replied: To come, I have somebody’s plane, but if there is nobody else coming, (couldn’t translate the rest of the sentence).

   अहं अकथयम् अहं भ्रमितः अस्मि किम् उत्तरं दातव्यम् इति न बोधामि इति।
   I said to him that I’m confused as I don’t know what reply to give.

   सर्वं श्रुत्वा तेन दूरभाषम् समाप्तम्।
   After listening to everyone (or everything?) he ended the telephone conversation.

   तौ कार्यगोष्ठ्यां नागच्छताम्।
   He didn’t go to the workshop.

   =================
   Words I could not understand:
   समुद्दिश्य
   काश्चन्
   एच्छत्
   इव
   नियतौ
   नयिष्यति

   Another question: How to write 104 and 400?

 • Himanshu Pota 10:18 pm on May 29, 2009 Permalink | Reply  

  कापि प्रगतिः नाभवत् (There was no progress) 

  अद्य प्रातःकाले मया किञ्चित् विद्युत्पत्राणि प्रेषितानि दूरभाषेण जनैः सह वार्तालापम् अकरवम्। मध्याह्ने प्रयोगशालायां यत्किमपि मया कृतं तत् सम्यग् नाभवत्। पूर्वकृतं विस्मरितम्। अन्ते यत् किमपि सम्यग् कार्यं नाकरोत् तत् सम्यग् कृत्वा गृहं प्रत्यागच्छम्।

  २००९-०५-२९ शुक्रवासरः (2009-05-29 Friday)

   
  • अनिल कुमार 12:05 am on June 3, 2009 Permalink | Reply

   अद्य प्रातःकाले मया किञ्चित् विद्युत्पत्राणि प्रेषितानि दूरभाषेण जनैः सह वार्तालापम् अकरवम्।
   Today morning I sent some email to somebody with whom I talked on phone.

   मध्याह्ने प्रयोगशालायां यत्किमपि मया कृतं तत् सम्यग् नाभवत्।
   In the noon whatever I did in the laboratory was not good.

   पूर्वकृतं विस्मरितम्।
   I forgot what I did earlier. (I hope विस्मरितम् means to forget).

   अन्ते यत् किमपि सम्यग् कार्यं नाकरोत् तत् सम्यग् कृत्वा गृहं प्रत्यागच्छम्
   In the end when no work was happening well, then I just as well go home.

 • Himanshu Pota 10:17 pm on May 28, 2009 Permalink | Reply  

  एन्ड्रीयावर्या (Smt Andreaji) 

  अद्य अस्माकं गृहे एन्ड्रीयावर्या आगच्छत्। सा हिन्दीभाषया वार्तालापं कर्तुम् आगच्छत्। सा ओस्ट्रीयादेशीया अस्ति। सा जर्मन्भाषा अङ्ग्लभाषा तुर्कीभाषा सम्यग् जानाति। सा हिन्दीभाषां स्वप्रयासेन एकस्मात् पुस्तकात् अद्यागच्छत् (learned)। सा पुस्तकात् यान् अभ्यासान् हस्तेन देवनागरीलिप्यां अकरोत् तान् माम् अदर्शयत्। सा भृशं प्रयासम् अकरोत्। सा स्वपरिचयम् एकस्मिन् पृष्ठे अलिखत् मां पठनाय अददात्। सर्वस्मिन् पृष्ठे एकापि अशुद्धिः नासीत्। तस्याः उच्चारणं हिन्दीभाषीजनात् इव नासीत् किन्तु सा व्याकरणदृष्ट्यः पूर्णा अस्ति।

  २००९-०५-२८ गुरुवासरः (2009-05-28 Thursday)

   
  • अनिल कुमार 12:31 am on June 3, 2009 Permalink | Reply

   अद्य अस्माकं गृहे एन्ड्रीयावर्या आगच्छत्।
   Today Andrea Ji came to our house.

   सा हिन्दीभाषया वार्तालापं कर्तुम् आगच्छत्।
   She came to have a conversation in Hindi.

   सा ओस्ट्रीयादेशीया अस्ति।
   She’s from Australia.

   सा जर्मन्भाषा अङ्ग्लभाषा तुर्कीभाषा सम्यग् जानाति।
   She knows German, English and Turkish.

   सा हिन्दीभाषां स्वप्रयासेन एकस्मात् पुस्तकात् अद्यागच्छत् (learned)।
   She learned Hindi from a book by herself.

   सा पुस्तकात् यान् अभ्यासान् हस्तेन देवनागरीलिप्यां अकरोत् तान् माम् अदर्शयत्।
   From that book, she practiced handwriting Devanagari script, then she showed it to me.

   सा भृशं प्रयासम् अकरोत्।
   She made a good try.

   सा स्वपरिचयम् एकस्मिन् पृष्ठे अलिखत् मां पठनाय अददात्।
   She wrote a one-page introduction of herself and gave it to me to read.

   सर्वस्मिन् पृष्ठे एकापि अशुद्धिः नासीत्।
   There was not a single error in the entire page.

   तस्याः उच्चारणं हिन्दीभाषीजनात् इव नासीत् किन्तु सा व्याकरणदृष्ट्यः पूर्णा अस्ति।
   Her pronunciation isn’t like regular Hindi speakers, but she’s perfect (complete) from a grammatical point of view.

 • Himanshu Pota 10:14 pm on May 27, 2009 Permalink | Reply  

  नियन्त्रणप्रयोगाः (Control Experiments) 

  मया आगामिसत्रे एकः नवीननियन्त्रणपाठ्यक्रमः पाठनीयः। तस्मात् काश्चित् प्रयोगाः सज्जीकरोमि। अद्य मम प्रयोगावेक्षनानि (experimental observations) आगमात् (with theory) समपद्यन्त (were in agreement)। प्रयोगः विद्युत्-ईरित्रस्य (electric motor) नियन्त्रणम् अधिकृत्य अस्ति।

  २००९-०५-२७ बुधवासरः (2009-05-27 Wednesday)

   
 • Himanshu Pota 11:40 pm on May 26, 2009 Permalink | Reply  

  रूसदेशस्य प्रवेशानुमतिः (Russian Visa) 

  अद्य मया रूसदेशस्य प्रवेशानुमतिं प्राप्तम्। मया पूर्वम् अनेकानां देशानाम् अनुमतिं प्राप्तं किन्तु कुत्रापि रूसदेशस्य इव व्यवस्था नासीत्। केन्बरास्थः रूसदूतावासः मां येभ्यः दिवसेभ्यः मम भाट्यावासे आरक्षणम् (hotel reservation) अस्ति केवलं  तेभ्यः दिवसेभ्यः एव माम् अनुमतिं दत्तवान्। यदि यात्रायां किमपि परिवर्तनं भविष्यति तदा किं करिष्यामि इति अहं चिन्तयामि।

  २००९-०५-२६ मङ्गलवासरः (2009-05-26 Tuesday)

   
  • अनिल कुमार 1:05 am on June 3, 2009 Permalink | Reply

   Attempt at English translation:

   Today I received visa for Russia. I’ve had travel permit to many countries before, but somehow couldn’t manage Russian visa. Russian embassy in Canberra gave me permission for only the day of hotel reservation. If there is any change in my itinerary then I have no idea what would I do.

 • Himanshu Pota 11:30 pm on May 25, 2009 Permalink | Reply  

  शोधपत्रं निरीक्षितम् (Reviewed Research Paper) 

  मम छात्रेण जाहङ्गीरेण सह अहम् एकं शोधपत्रं लिखामि स्म। गत मासात् आवां तस्मिन् शोधपत्रे सन्शोधनं कुरुतः। अद्य मया तत् शोधपत्रम् अन्तिमवारे निरीक्षितम्। अद्य प्रभृति जाहङ्गीरः शोधकार्यम् अग्रे नेष्यति।

  २००९-०५-२५ सोमवासरः (2009-05-25 Monday)

   
  • अनिल कुमार 1:08 am on June 3, 2009 Permalink | Reply

   Attempt at English translation:

   I wrote a research paper with my student Jahangir. Last month we (?) made edits to his research paper. Today I reviewed that research paper for the last time. (I couldn’t translate the last sentence)

   Words I couldn’t understand:
   प्रभृति
   नेष्यति

 • Himanshu Pota 11:22 pm on May 24, 2009 Permalink | Reply  

  पुस्तकानि मन्दिरम् अनयम् (Brought books to the Temple) 

  अद्य प्रातः सार्धनववादने समितिमेलनाय मन्दिरम् अगच्छम्। एकादशवादने मन्दिरे हवनः आसीत्। हवनक्रियायां मम मेल्बोर्ननिवासी मित्रस्य दिनेशवर्यस्य पितरौ आगच्छताम्। दिनेशवर्यस्य भगिनी भागिनेयी च केन्बरानगरे वसतः। दिनेशवर्यस्य माता प्रतिदिवसे हवनक्रियां करोति तस्मात् सा मन्दिरे हवनक्रियां दृष्ट्वा प्रसन्ना अभवत्। हवनक्रियायाः परं अहं कार्यालयम् अगच्छम्। तत्र किञ्चित् कार्यं कृत्वा अनेकानि संस्कृतपुस्तकानि मन्दिरम् अनयम्। मन्दिरे अतिथिगृहे एकस्मिन् निधाये तानि पुस्तकानि रक्षितानि। तत् परं मणिवर्यस्य गृहं गतम् अन्ते रात्रौ नववादने गृहं प्राप्तम्। अपि यदि अद्य अवकाशः अस्ति तर्हि कार्यदिवसः कीदृशः भविष्यति।

  २००९-०५-२४ रविवासरः (2009-05-24 Sunday)

   
 • Himanshu Pota 7:24 am on May 23, 2009 Permalink | Reply  

  समयनाशः (Waste of Time) 

  अद्य मया अनेकानि कार्याणि कर्तव्यानि। प्रातःकाले मया एका हिन्दी-धातु-सूची सज्जीकृता। अपराह्ने सिडनीनगरतः आगच्छन् अभिषेकः कृष्णवर्येण सह मेलितुं गृहम् आगच्छत्। सायंकाले मया मम शोधकार्यं करणीयं किन्तु मया दूरदर्शने चलचित्रं दृष्टं समयनाशः च कृतः।

  २००९-०५-२३ शनिवासरः (2009-05-23 Saturday)

   
  • Srinivasa 11:57 am on May 27, 2009 Permalink | Reply

   दूरदर्शने चलचित्रदर्शनं वस्तुतः कालक्षेपमस्ति न तु समयनाशः इति मम मतः 🙂

   गतसप्ताहान्ते मया 9 “अश्वारूढचलचित्राणि” अथवा classic westernsदृष्टं। सर्वाणि चित्राणि विख्यातनिर्देशकोत्तमेन John Ford वर्येण दिग्दर्शितानि । यथा उपमाकालिदासस्य, भारवेरर्थगौरवमित्युक्तं, तथैव चित्रकल्पना (cinematography) जॉन् फोर्ड वर्यस्य इति नवीनोपममं वक्तव्यं।

   अस्मिन् विषये अस्मदीयेन सत्यजितरायवर्येण एवमाह – पिकासोवर्यस्य वृषभमोहमिव, भारतीय ग्रन्थचित्रकाराणां कृष्णव्यापारमिव जॉन् फोर्ड वर्यस्य अश्वारूढचलचित्रं प्रति आजन्मप्रीतिरासीत्। Like Picasso’s obsession with the bull, …, the Hindu miniaturists’ with the theme of Krishna, John Ford had a lifelong affair with the Western.

   सत्यजितरायवर्येण फोर्डमहोदयः चलचित्रकविसार्वभौमः इति पूजितः। तेन आह – फोर्ड वर्यस्य कृतिषु पदे पदे यत्किञ्चिद् गभीरत्त्वं अनिर्वचनीयत्त्वं वा दृश्यते तन्मे काव्यरस इव भाति। Much of the best things in a Ford film has the mysterious, indefinable quality of poetry.

   अतः मया कालक्षेपमेव कृतमिति सिद्धं।

  • ckantparmar 9:59 pm on May 29, 2009 Permalink | Reply

   i want to learn sanskrit. you have written about johnford’s film ..and compared with satya jit ray. am i right

  • Srinivasa 1:11 am on May 30, 2009 Permalink | Reply

   पर्मर महोदय,

   मैं ने केवल यह सिद्ध करने की चेष्टा करी है कि पिक्चर देखना केवल एक कालक्षेप (अथवा timepass) है, समयनाश नहीं। सुप्रसिद्ध निर्देशक स्वर्गीय जॉन फोर्ड के पिकचरों में (स्वर्गीय सत्यजित राय के मतानुसार) वह गूढत्व और अनिर्वचनीयत्व हैं जो भारतीय साहित्यलोक में और संस्कृतवाङ् मय में उच्चतम काव्य के लक्षण और अटूट हिस्सा माने गये हैं। अतः कोई अच्छी पिक्चर देख ली तो कौन सा समय बरबाद किया? अपितु यह हुआ कि सिनेमा के माध्यम से मानो संस्कृत वाङ् मय अथवा काव्यरस का आनन्द उठाया।

   अब रही बात कि श्री हिमांशु महोदय हम से सहमत नहीं हैं । वैसे भी संस्कृत में बहस करने का मज़ा ही कुछ और है 🙂

   भवदीय,

   श्रीनिवास क़ृष्ण

 • Himanshu Pota 7:42 am on May 22, 2009 Permalink | Reply  

  अवलोकनम् (Review) 

  अद्य द्वयोः विद्यावारिधिछात्रयोः (PhD students) प्रगत्याः अवलोकनम् आसीत्। प्रथमम् अवलोकनं प्रतिकूलम् आसीत्। अवलोकनस्य कालम् एकमासपूर्वम् एव निर्धारितम् किन्तु मया ज्ञातं द्वितीयस्य अवलोकनस्य समये मया एकायाम् अन्त्येष्टिक्रियायां गन्तव्यम्। मया अवलोकनात् निर्गतं मम द्वे सहकर्मिणौ अवलोकनम् अकुरुताम्। अवलोकने किमभवत् इति अहं सोमवासरे ज्ञास्यामि|

  २००९-०५-२२ शुक्रवासरः (2009-05-22 Friday)

   
  • अनिल कुमार 2:06 am on June 4, 2009 Permalink | Reply

   Attempt at English translation:

   Today two doctoral students were reviewed (by me?). The first review went against the candidate. The time of review was decided one month in advance, but I came to know that I’ll be attending a funeral at the time of review of the second student. (Because) I did not go for the review, two of my coworkers carried out the review. How the review went, I will know on Monday.

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel