Updates from October, 2009 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 5:49 pm on October 31, 2009 Permalink | Reply  

  चलचित्रम् (Movie) 

  अद्य अहं मम भार्यया सह चलचित्रं द्रष्टुं गमिष्यामि। दिव्यांशुः कार्याय अगमत् सः रात्रौ सार्धकादशवादने प्रत्यागमिष्यति। ज्वलिता स्वमित्रस्य गृहे शयन-मेलनाय अगमत्। शुचिता इदानीं कार्ये अस्ति किन्तु सा सार्धसप्तवादने प्रत्यागमिष्यति। तस्याः परीक्षा आगामीसप्ताहे अस्ति तस्मात् सा प्रत्यागम्य अभ्यासं करिष्यति। चलचित्रं नववादने आरम्भः भविष्यति।

  २००९-१०-३१ शनिवासरः (2009-10-31 Saturday)

  Advertisements
   
 • Himanshu Pota 11:28 am on October 30, 2009 Permalink | Reply  

  रीमेनतलम् (Riemann Surface) 

  अद्य मया रीमेनतलं किम् अस्ति इति अवागच्छम्। कथं रीमेनतलं बहुधनसूत्रस्य आधारस्य (domain of multivalued function) परिभाषायां परिवर्तनं करोति यस्मात् तस्य सूत्रस्य आधारः अनन्तरः (continuous) भवति।

  २००९-१०-३० शुक्रवासरः (2009-10-30 Friday)

   
 • Himanshu Pota 6:03 pm on October 29, 2009 Permalink | Reply  

  पण्डितवर्यः पर्थनगरं गच्छति (Punditji Goes to Perth) 

  ह्यः प्रातःकाले पण्डितवर्यः पर्थनगरम् अगच्छत्। सः तत्र सर्वधर्म-उपवेशने अगच्छत्। सर्वकारः उपवेशनम् आयोजयति सर्वं व्ययम् अपि यच्छति। यतोहि पण्डितवर्यः पर्थनगरे अस्ति अहं प्रातःकाले विष्णुसहस्रनामस्तोत्रेण सह हवनः अकरवम्। मया सह बोबवर्यः अपि आसीत्। तेन हवनाय सर्वं सज्जीकृतम्। प्रातः सप्तवादने हवनं कृत्वा अहं अतीवानन्दम् अन्वभवम्।

  २००९-१०-२९ गुरुवासरः (2009-10-29 Thursday)

   
 • Himanshu Pota 5:37 pm on October 28, 2009 Permalink | Reply  

  माईकलवर्यः (Michaelji) 

  अहं मन्ये अद्य माईकल-जयकिशनवर्यस्य कस्यपि चलचित्रस्य प्रथमप्रस्तुतिः अस्ति। आवयोः कन्ये तेषु अगच्छताम्। अहं स्वपितुं गच्छामि किन्तु ते इदानीमपि गृहं न प्रत्यागच्छताम्।

  २००९-१०-२८ बुधवासरः (2009-10-28 Wednesday)

   
  • Srinivasa 10:56 am on October 30, 2009 Permalink | Reply

   किमिति ‘जयकिशन’ इति म्लेच्छितम्? जैकिसन् इति भवितुमर्हति।

   🙂

   • Himanshu Pota 11:06 am on October 30, 2009 Permalink | Reply

    इति कथं जयकृष्णः न भवितुमर्हति?

 • Himanshu Pota 5:34 pm on October 27, 2009 Permalink | Reply  

  रमेशवर्यः मेल्बोर्ननगरं गच्छति (Rameshji Goes to Melbourne) 

  रमेशवर्यः द्विवर्षपूर्वं मेल्बोर्ननगरतः केन्बरानगरम् आगच्छत्। सः पूर्वं मन्दिरमधिकृत्य कस्मिनपि कार्ये रुचिं न धरति किन्तु केन्बरानगरम् आगम्य सः मन्दिरम् आगच्छत्। प्रथमदिवसात् एव तस्मै मन्दिरकार्ये रुचिः अभवत्। सः नित्यं मन्दिरम् आगच्छति यमपि कार्यं कोऽपि अन्यः न करोति सः तं कार्यं करोति स्म। सः पुनः मेल्बोर्ननगरं गच्छति तस्मात् अद्य वयं तं भोजनाय गृहम् आगमनाय आमन्त्रणम् अदद्म।

  २००९-१०-२७ मङ्गलवासरः (2009-10-27 Tuesday)

   
 • Himanshu Pota 4:25 pm on October 26, 2009 Permalink | Reply  

  अनुदानं लब्धम् (Obtained a grant) 

  अद्य आगामिवर्षस्य अनुदानस्य घोषणा अभवत्। मया एकम् अनुदानं लब्धम्। अनुदानं त्रिवर्षाय अस्ति। अनुदानम् उदग्रयान-नियन्त्रणं (helicopter control) वरं करणाय अस्ति। अस्मिन् शोधकार्ये मम सहकर्मिणौ स्तः मेटवर्यः रोबर्टवर्यः च। अनुदानस्य आरम्भः १-१-२०१०तः भविष्यति।

  २००९-१०-२६ सोमवासरः (2009-10-26 Monday)

   
 • Himanshu Pota 8:25 pm on October 25, 2009 Permalink | Reply  

  फलप्रदः दिवसः (Fruitful day) 

  अद्य प्रातःकाले वयं विलम्बेन जागरितवन्तः। उत्थाय अहम् एकं पुस्तकं पठितवान् किन्तु परह्याने गृहस्य बहिः घासं कृन्तवान्। घासः मीटरमितः दीर्घः आसीत् तस्मात् मया किञ्चित् कष्टम् अनुभवम्। तत् परं स्नात्वा अपत्यैः सह मन्दिरं क्रियायोगाय अगच्छम्। इदानीम् अस्मिन् वृत्तपत्रे लिखामि। लिखित्वा स्वप्स्यामि च।

  २००९-१०-२५ रविवासरः (2009-10-25 Sunday)

   
 • Himanshu Pota 9:29 am on October 24, 2009 Permalink | Reply  

  अर्मकं क्षेप्तम् (Threw away rubbish) 

  अद्य अहं कार्यालये मम कक्षात् अर्मकं क्षेप्तम्। अनेकाः मञ्जुषाः मया दशवर्षात् अपि अधिककालात् न दृष्टाः। यदा मया मञ्जुषाः उद्घाटिताः दृष्टाः च तदा ज्ञातम् अन्तरे कीदृशानि पत्राणि सन्ति। तेषाम् इदानीं कोऽपि उपयोगः नास्ति। मया अनेकमञ्जुषा-पुर्णमितानि पत्राणि क्षेप्तानि।

  २००९-१०-२४ शनिवासरः (2009-10-24 Saturday)

   
 • Himanshu Pota 9:11 am on October 23, 2009 Permalink | Reply  

  दिव्यांशुः शृणोति (Divyanshu Listens) 

  अद्य सायंकाले दिव्यांशुः यानेन मम कार्यालयम् आगच्छति स्म। सः मम यानं चालयति स्म तस्मात् तस्य समीपे कोऽपि सङ्गीत-कोषिका (CD) नासीत्। सः वितन्तुकेन (by radio) एकं गीतं शृणोति स्म। अस्य गीतस्य सः एव सङ्गीतकारः अस्ति। स्व विरचितं गीतं वितन्तुकेन श्रुत्वा सः किम् अनुभवति तस्य कल्पनां अहं कर्तुं न शक्नोमि|

  २००९-१०-२३ शुक्रवासरः (2009-10-23 Friday)

   
 • Himanshu Pota 6:10 pm on October 22, 2009 Permalink | Reply  

  अन्तिमम् अनुवचनम् (Last Lecture) 

  अद्य अस्य वर्षस्य मम पाठ्यक्रमस्य अन्तिमम् अनुवचनं मया दत्तम्। अस्य पाठ्यक्रमस्य मुख्यपरीक्षा सोमवासरे २-११-२००९दिवसे अस्ति। तत् परम् अहं परीक्षापत्राणि आकलयिष्यामि (will examine)।

  २००९-१०-२२ गुरुवासरः (2009-10-22 Thursday)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel