Updates from August, 2009 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 7:03 am on August 31, 2009 Permalink | Reply  

  श्रीगोपालकृष्णस्य प्रवचनः (Dr Gopalakrishnan’s Talk) 

  श्रीगोपालकृष्णस्य प्रवचनः (Dr Gopalakrishnan’s Talk)
  २००९-०८-३१ सोमवासरः (2009-08-31 Monday)
  श्रीगोपालकृषणः भारतीय-वैज्ञानिक-परम्परा-संस्थानस्य निर्देशकः अस्ति (Indian Institute of Scientific Heritage-http://www.iish.org/)। अद्य मन्दिरे तस्य प्रवचनः आसीत्। प्रायः त्रिंशत् जनाः प्रवचनं श्रोतुम् आगच्छन्। प्रवचनः अस्मभ्यं भृशं अरोचत। अहं तेन सह मिलित्वा अतीव आनन्दितः अभवम्।

  श्रीगोपालकृषणः भारतीय-वैज्ञानिक-परम्परा-संस्थानस्य निर्देशकः अस्ति (Indian Institute of Scientific Heritage-http://www.iish.org/)। अद्य मन्दिरे तस्य प्रवचनः आसीत्। प्रायः त्रिंशत् जनाः प्रवचनं श्रोतुम् आगच्छन्। प्रवचनः अस्मभ्यं भृशं अरोचत। अहं तेन सह मिलित्वा अतीव आनन्दितः अभवम्।

  २००९-०८-३१ सोमवासरः (2009-08-31 Monday)

  Advertisements
   
 • Himanshu Pota 5:52 pm on August 30, 2009 Permalink | Reply  

  मम राज्यस्य अन्तः (End of my Empire) 

  गतवर्षद्वाभ्याम् अहं मन्दिरस्य समित्याः सचिवः आसम्। अद्य मन्दिरस्य वार्षिकजनसभा आसीत्। तस्यां सभायां नवीनसमित्याः निर्वाचनम् अभवत्। अहम् अस्मिन् वर्षे समित्यां नास्मि। अहं यथा मयि गुरुभारस्य वहनम् अभवत् तथा अनुभवामि।

  २००९-०८-३० रविवासरः (2009-08-30 Sunday)

   
  • rohini 3:16 am on August 31, 2009 Permalink | Reply

   is it ‘sachIvaH’ or ‘sachivaH’?

   • S. L. Abhyankar 5:02 am on August 31, 2009 Permalink | Reply

    In Apte’s dictionary, the word is सचिवः, not सचीवः| So phonetic Unicode spelling as “sacivaH” gives the correct output as सचिवः on Baraha pad.

 • Himanshu Pota 5:36 pm on August 29, 2009 Permalink | Reply  

  विश्वविद्यालय-उदघाटनम् (Open Day) 

  अद्य अस्माकं विश्वविद्यालयः जनेभ्यः भावीछात्रेभ्यः उदघाटितः। तस्मात् अहं विश्विद्यालयं गतवान्। तत् परं कार्यालये स्थित्वा किञ्चित् कार्यं कृतम्। कार्यम् अस्ति भित्तिपत्रस्य सज्जीकरणम्। अहम् एकस्मिन् मिलने गमिष्यामि तत्र भित्तिपत्रं प्रदर्शयिष्यामि च।

  विश्वविद्यालय-उदघाटनम् (Open Day)
  २००९-०८-२९ शनिवासरः (2009-08-29 Saturday)
  अद्य अस्माकं विश्वविद्यालयः जनेभ्यः भावीछात्रेभ्यः उदघाटितः। तस्मात् अहं विश्विद्यालयं गतवान्। तत् परं कार्यालये स्थित्वा किञ्चित् कार्यं कृतम्। कार्यम् अस्ति भित्तिपत्रस्य सज्जीकरणम्। अहम् एकस्मिन् मिलने गमिष्यामि तत्र भित्तिपत्रं प्रदर्शयिष्यामि च।

  २००९-०८-२९ शनिवासरः (2009-08-29 Saturday)

   
 • Himanshu Pota 5:23 pm on August 28, 2009 Permalink | Reply  

  नवीनम् उपनेत्रम् (New Spectacles) 

  अद्य अहं बहु-केन्द्रीय-काचयोः (multi-focal lens) उपनेत्रं क्रीतवान्। मम समीपवीक्षणं निर्बलं भवति तस्मात् मां नवीनम् उपनेत्रं धारणीयम्। अहं मन्ये सम्यग् द्रष्टुं काश्चन् दीवसाः भविष्यन्ति। एकेन उपनेत्रेण दूरस्य समीपस्य च वस्तूनि सम्यग् द्रष्टुं शक्यते किन्तु तस्मात् किञ्चित् अभ्यासम् आवश्यकम्।

  नवीनम् उपनेत्रम् (New Spectacles)
  २००९-०८-२८ शुक्रवासरः (2009-08-28 Friday)
  अद्य अहं बहु-केन्द्रीय-काचयोः (multi-focal lens) उपनेत्रं क्रीतवान्। मम समीपवीक्षणं निर्बलं भवति तस्मात् मां नवीनम् उपनेत्रं धारणीयम्। अहं मन्ये सम्यग् द्रष्टुं काश्चन् दीवसाः भविष्यन्ति। एकेन उपनेत्रेण दूरस्य समीपस्य च वस्तूनि सम्यग् द्रष्टुं शक्यते किन्तु तस्मात् किञ्चित् अभ्यासम् आवश्यकम्।

  २००९-०८-२८ शुक्रवासरः (2009-08-28 Friday)

   
 • Himanshu Pota 9:23 am on August 27, 2009 Permalink | Reply  

  राबि-ऊलवर्यः (Mr Rabiul) 

  अद्य बाङ्ग्लादेशात् एकः अन्यः छात्रः मया सह शोधकर्तुम् आगच्छत्। तस्य अनेकानि मित्राणि अत्र सन्ति। ते तं विमानस्थलात् अनयन् तं अन्यकार्येभ्यः अपि सहाय्यम् अकुर्वन्। श्वः अहं तेन सह शोधकार्यविषये चर्चां करिष्यामि|

  २००९-०८-२७ गुरुवासरः (2009-08-27 Thursday)

   
 • Himanshu Pota 9:16 am on August 26, 2009 Permalink | Reply  

  अहमदवर्यस्य कार्यम् (Mr Ahmed’s work) 

  अहमदवर्यः मम छात्रः अस्ति। सः इदानीं विद्युत-ईरित्र-विषये शोधं करोति। सः मां किञ्चित् प्रश्नं पृष्टवान्। उत्तरं दातुं मया सह गतदिवसेभ्यः अवकाशम् नासीत्। अद्य अहं शोधपत्राणि पुस्तकानि च पठितवान् तेभ्यः उत्तरं ज्ञातवान् अहमदवर्यं कथितवान् च। सः सन्तुष्टः अस्ति।

  अहमदवर्यस्य कार्यम् (Mr Ahmed’s work)
  २००९-०८-२६ बुधवासरः (2009-08-26 Wednesday)
  अहमदवर्यः मम छात्रः अस्ति। सः इदानीं विद्युत-ईरित्र-विषये शोधं करोति। सः मां किञ्चित् प्रश्नं पृष्टवान्। उत्तरं दातुं मया सह गतदिवसेभ्यः अवकाशम् नासीत्। अद्य अहं शोधपत्राणि पुस्तकानि च पठितवान् तेभ्यः उत्तरं ज्ञातवान् अहमदवर्यं कथितवान् च। सः सन्तुष्टः अस्ति।

  २००९-०८-२६ बुधवासरः (2009-08-26 Wednesday)

   
 • Himanshu Pota 9:01 am on August 25, 2009 Permalink | Reply  

  वार्षिकाख्यानम् (Annual Report) 

  अद्य मया मन्दिरस्य गतवर्षकार्यक्रमाणाम् आख्यानं (report) सज्जीकृतम्। गतवर्षे प्रायः शतं उत्सवाः विविधकार्यक्रमाः च अभवन्। आख्यानं दशपत्रदीर्घम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे अनुप्रदानं (donations) लक्षडोलरादपि अधिकम् अस्ति। अहं भक्तान् मम धन्यवादं पाठयामि।

  २००९-०८-२५ मङ्गलवासरः (2009-08-25 Tuesday)

   
 • Himanshu Pota 8:47 am on August 24, 2009 Permalink | Reply  

  शोधपत्रम् अवसितम् (Finished a paper) 

  शोधपत्रम् अवसितम् (Finished a paper)
  २००९-०८-२४ सोमवासरः (2009-08-24 Monday)
  मम छात्रः शीलिन्वर्यः त्रिमासात् शोधपत्रं लिखति स्म किन्तु सदैव किञ्चित् अवशेषम् अस्ति। अद्य अहं तेन सह द्विहोरापर्यन्तं शोधपत्रविषये चर्चाम् अकरोत्। अहं मन्ये यदि सः चर्चाविषयं शोधपत्रे उपादास्यति (will include) तर्हि शोधपत्रम् अवसितं भविष्यति।

  मम छात्रः शीलिन्वर्यः त्रिमासात् शोधपत्रं लिखति स्म किन्तु सदैव किञ्चित् अवशेषम् अस्ति। अद्य अहं तेन सह द्विहोरापर्यन्तं शोधपत्रविषये चर्चाम् अकरोत्। अहं मन्ये यदि सः चर्चाविषयं शोधपत्रे उपादास्यति (will include) तर्हि शोधपत्रम् अवसितं भविष्यति।

  २००९-०८-२४ सोमवासरः (2009-08-24 Monday)

   
 • Himanshu Pota 10:26 am on August 23, 2009 Permalink | Reply  

  गणेशचतुर्थी-उत्सवः(Ganesh Chaturthi festival) 

  सामान्यतः अहम् उत्सवान् न अभ्यर्चामि। अद्य गणेशचतुर्थी आसीत्। प्रातः मन्दिरे हवनः आसीत् तत् परम् अस्माकं मित्रस्य जैनेन्द्रस्य गृहे गणेशपूजा आसीत्। अहं अन्यं कार्यं करिष्यामि इति निर्णितवान् किन्तु अद्य पूर्णदिवसः पूजाकार्यक्रमे एव अगच्छत्।

  २००९-०८-२३ रविवासरः (2009-08-23 Sunday)

   
 • Himanshu Pota 7:20 am on August 22, 2009 Permalink | Reply  

  उत्पादकः दिवसः (Productive Day) 

  अद्य आवयोः कन्या ज्वलिता प्रातः अष्टवादनात् पुष्पापणे कार्यम् आरब्धवती। सा मध्याह्ने एकवादने प्रत्यागच्छत्। तत् परं सा भोजनं खादित्वा किञ्चित् शयनम् अकरोत्। यदा सा शयनं करोति स्म तदा अहं मम कार्यालये गतवान्। कार्यालयात् गृहं यदा दूरभाषेण सम्पर्कम् अकरोत् तदा ज्ञातवान् सा स्वमित्रेण सह उद्यानम् अगच्छत् इति। अहं न जानामि उद्यानात् प्रत्यागम्य सा किम् अकरोत् किन्तु रात्रौ दशवादने यदा अहं गृहं प्रत्यागच्छं तदा सा माम् अकथयत् – अद्य मम दिवसः अति-उत्पादकः आसीत् इदानीम् अहं स्वपितुं गच्छामि इति।

  २००९-०८-२२ शनिवासरः (2009-08-22 Saturday)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel