विश्वस् (to trust)

विश्वसिति विश्वसितः विश्वसन्ति
विश्वसिषि विश्वसिथः विश्वसिथ
विश्वसिमि विश्वसिवः विश्वसिमः
विश्वस् धातुः परस्मैपदी अदादिगणीयः धातुः अस्ति। तस्य रूपाणि स्वप् इति धातुवत् भवन्ति।

२०१०-०५-३१ सोमवासरः (2010-05-31 Monday)

बालगायकाः (Little Champions)

अद्य केन्बरानगरे भारतात् आगछन्तः बालगायकानां कार्यक्रमः आसीत्। इमे गायकाः भारतदेशे दूरदर्शनप्रतियोगितासु जयमानाः गायकाः सन्ति। अहं ज्वलितया सह कार्यक्रमे अगच्छम्। मीता ज्वरिता असीत्।

२०१०-०५-३० रविवासरः (2010-05-30 Sunday)

लालजीवर्यः (Shri Lalji)

लालजीवर्यः अस्माकं गृहस्य नातिदूरे निवसति। अद्य सायंकाले अहं मीतया सह तयोः गृहं भोजनाय अगच्छम्। दिव्यांशुः सिडनीनगरे आसीत्, शुचिता अभ्यासार्थं विश्वविद्यालये, ज्वलिता स्वमित्रस्य गृहे च। भोजनं सार्धसप्तवादने आरब्धं रात्रौ एकादशवादने समाप्तम्। लालजीवर्यस्य भार्या अनेकानि सुस्वादूनि
भोज्यपदार्थानि अपचत्।

२०१०-०५-२९ शनिवासरः (2010-05-29 Saturday)

दिव्यांशुः सिडनीनगरं गच्छति (Divyanshu goes to Sydney)

अद्य दिव्यांशुः चतुर्वादने सिडनीनगरं गमनाय निश्चयम् अकरोत्। अहं यदा सायंकाले षड्वादने गृहं प्रत्यागच्छं सः गृहे एव आसीत्। सः अकथयत् अहं विलम्बितः अस्मि। अहं कथम् अनुमानं कर्तुं शक्नोमि सः द्विहोरापर्यन्तं विलम्बितः भविष्यति।

२०१०-०५-२८ शुक्रवासरः (2010-05-28 Friday)

पलनीवर्यः (Palani)

अद्य मेल्बोर्नविश्वविद्यालयात् मम मित्रं पलनीवर्यः केन्बरानगरम् आगच्छत्। सः मया सह मम छात्रैः सह च अमिलत् किञ्चित् शोधकार्यस्य चर्चाम् अकरोत्। रात्रौ सः मया मम भार्यया कन्यया सह च वीयटनामदेशीयं भोजनगृहं भोजनम् अकरोत्।

२०१०-०५-२७ गुरुवासरः (2010-05-27 Thursday)

प्रकोष्ठः (A room)

हिन्दीभाषायाः शब्दः कमरा इति शब्दस्य संस्कृत-अनुवादः कः अस्ति। अपि कोष्ठः, प्रकोष्ठः, शाला, आगारः, अन्तर्गृहम्।

२०१०-०५-२६ बुधवासरः (2010-05-26 Wednesday)

हिन्दीभाषा (Hindi Language)

मङ्गलवासरे अहं हिन्दीभाषां पाठयामि। अद्य प्रथमवारम् अहं चेतनावत् अवागच्छम् एकं वचः द्विप्रकारेण कथितुं शक्यते। यथा
मैंने सेव को खाया। मैंने रोटी को खाया। मैंने रोटीयों को खाया।
मैंने सेव खाया। मैंने रोटी खाई। मैंने रोटीयाँ खाईं।
अत्र कारकनियामाः कुत्र गच्छन्ति।

२०१०-०५-२५ मङ्गलवासरः (2010-05-25 Tuesday)