नमः पुरस्ताद् (Salutation from front)

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व।
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः॥गीता ११.४०॥
अयं श्लोकः मम अद्यतनस्य पाठः अस्ति।

२०१०-१२-१२ रविवासरः (2010-12-12 Sunday)