प्रत्यागच्छम् (Returned)

गतचतुःसप्ताहे अहं भ्रमामि स्म। अमेरिकादेशे एकस्मिन् उपवेशने भागहरः आसम् आचार्येण सह अपि अमिलम्। भारतदेशे मम सम्बन्धिभिः अमिलम्।
गतशुक्रवासरे रात्रौ केन्बरानगरं प्रत्यागच्छम्। गतदिवसद्वये विश्राम्यामि।

२०१२-०८-१९ रविवासरः (2012-08-19 Sunday)