नैष्ठिकः दिवसः (Perfect Day)

अद्यतनस्य दिवसः नैष्ठिकः दिवसः आसीत्। न उष्णः न शीतः नाति वातः मन्दः वातः। यस्मात् तुलसीदासः रामजन्मनः दिवसस्य वर्णनं करोति तस्मात् दिवसः अद्य अत्र आसीत्।

२०१२-०३-३१ शनिवासरः (2012-03-31 Saturday)

प्रतिभापाटिलमहोदया (Smt Pratibha Patil)

प्रतिभापाटिलमहोदया अनवरतं विश्वभ्रमणं करोति। तस्याः भ्रमणं कस्मै लाभकरम् अस्ति इति अहं चिन्तयामि। अहं मन्ये इदृक् धनस्य व्ययः क्रूराचारः अस्ति। इदृशः नेतारः दानवाः सन्ति।

२०१२-०३-३० शुक्रवासरः (2012-03-30 Friday)

स्वामिनारायणः (Swaminarayana)

अद्य स्वामिनारायणभगवतः परिवारेण स्वामिनारयणभगवतः जन्ममहोत्सवम् आयोजितम्। स्वामिनारायणभगवतः जन्म रामनवमी इति तिथौ त्रयोदशाधिकं द्विशतवर्षपूर्वम् अभवत्। उत्सवे प्रायः तस्य परिवारस्य अष्ट स्वमिनः आसन्। ते मेल्बोर्ननगरे एकस्य स्वामिनारायणभगवतः मन्दिरस्य उद्घाटनसमारोहे भारतात् आगच्छन्। अस्मिन् देशे आगम्य ते विभिन्ननगरे भक्तान् मेलितुं प्रवासं कुर्वन्ति।

२०१२-०३-२९ गुरुवासरः (2012-03-29 Thursday)

मादृक् (Like Me)

सः मादृक् नास्ति। तं मादृशं मा पश्यतु। तया मादृशा पुस्तकं पठितम्। तस्मै मादृशे देहि। तस्मात् मादृशः प्राप्नोति। तस्य मादृशः पुस्तकम् अस्ति। तस्मिन् भवादृशि स्निह्यति।

२०१२-०३-२८ बुधवासरः (2012-03-28 Wednesday)

भवादृश् – पुँल्लिङ्गः (Like You – Masculine)

भवादृक् भवादृशौ भवादृशः
भवादृशम् भवादृशौ भवादृशः
भवादृशा भवादृग्भ्याम् भवाधृग्भिः
भवादृशे भवादृग्भ्याम् भवादृग्भ्यः
भवादृशः भवादृग्भ्याम् भवादृग्भ्य
भवादृशः भवादृशोः भवादृशाम्
भवादृशि भवादृशोः भवादृक्षु
हे भवादृक् हे भवादृशौ हे भवादृशः

२०१२-०३-२७ मङ्गलवासरः (2012-03-27 Tuesday)

संवेदनशीलः (Sensitive)

अद्य अन्नावर्यः अवदत् इदं प्रशासनं संवेदनशीलं नास्ति। अहं चिरकालात् sensitive इति अर्थे सम्यग् शब्दम् अन्वेष्यामि। अन्नावर्यस्य सम्माने अद्य प्रभृति संवेदनशीलः इति शब्दस्य sensitive इति अर्थे प्रयोगं करिष्यामि।

२०१२-०३-२५ रविवासरः (2012-03-25 Sunday)

ग्रीष्मेण विना शीतः (Winter without Summer)

वयं ग्रीष्मस्य प्रतीक्षां कुर्मः किन्तु अभिदृश्यते (it appears) अस्मिन् वर्षे ग्रीष्मऋतुः नागमिष्यति तेन विना शीतऋतुः आगच्छत्। अद्य यथा शीतलः दिवसः अस्ति यथा शीतऋतोः दिवसः भवति।

२०१२-०३-२४ शनिवासरः (2012-03-24 Saturday)

आर्थिकदोहनम् (Tapping economic resources)

संस्कृतशिक्षणाय मम मते संस्कृतवार्ताः इति अत्युत्तमं साधनम् अस्ति।
http://newsonair.nic.in/Text-nsd-Bulletins-schedule.asp – Text
http://newsonair.nic.in/NSD-Audio-Bulletins-News-Schedule.asp – Audio
अद्यतनस्य सायंकालस्य वार्तायाम् अस्ति संसाधनानामार्थिकदोहनम् इति प्रयोगः। प्रशासनं कथयति आर्थिकदोहनं तथा भवेत् येन निवेशकाः नागरिकाश्च लाभान्विताः स्युः इति। अहं मन्ये प्रशासनम् अवबोधति नागरिकाः इति प्रशासितारः एव न तु सामान्यजनाः इति।

२०१२-०३-२३ शुक्रवासरः (2012-03-23 Friday)

वा

 

पुनः उपवेशनम् (Again a Meeting)

संस्कृतवार्ताः इति लिखति मनमोहनसिंहः श्वः उपवेशनम् आकारयिष्यति इति। पुनः उपवेशनम्। मनमोहनवर्यः उपवेशनस्य नायकः अस्ति। मम एकः सहकर्मी अस्ति सः विंशतिवर्षपूर्वं मनमोहनवर्येण सह एकस्मिन् उपवेशने आसीत्। मनमोहनवर्यः तदा दशहोरापर्यन्तम् एकस्मिन् एव स्थाने उपाविशत्। सः न शौचालयम् अगच्छत् न कुत्रापि अन्यत्र एकस्मिन् एव स्थाने उपाविशत्। सः खलु उपवेशनस्य नायकः अस्ति।

२०१२-०३-२२ गुरुवासरः (2012-03-22 Thursday)