Updates from Himanshu Pota Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 7:20 am on August 16, 2018 Permalink | Reply  

  परमं साहित्यिकम् आलोचनम् (Extreme Literary Criticism) 

  विद्याधरवर्यः गतशनिवासरे ११अगस्त२०१८तिथौ दिवं गतः। सः नोबेल इति पुरस्कारेण अलङ्कृतः आसीत्। मम मनसि तस्य ख्यातिः यत् सः सलमानरशदीवर्यं विषये अकथयत् तस्मिन् एव स्थास्यति।

  विद्याधरवर्यः अकथयत् – अयातोल्लः फतवा इति साहित्यिकस्य आलोचनस्य परमं रूपम् अस्ति इति।

  Naipaul laughed off the 1989 fatwa by Iran’s Ayatollah Khomeini against Salman Rushdie as “an extreme form of literary criticism.

  330px-VS_Naipaul_2016_Dhaka

  V. S. Naipaul (Courtesy Wikipedia)

  २०१८-०८-१६ गुरुवासरः (2018-08-16 Thursday)

  Advertisements
   
 • Himanshu Pota 9:22 pm on August 15, 2018 Permalink | Reply  

  मोदिनः सन्देशः (Modi’s Message) 

  अद्य मया मोदिनः भाषणं श्रुतम्। सः कुशलः वक्ता अस्ति तस्मिन् विषये तु कोऽपि सन्देहः नास्ति किन्तु अद्य तस्य वपोः सङ्केताः अपि सुदृढाः आसन्। मन्ये सः २०१९इति विषये आशावान् अस्ति। भाषणे नैके श्लाघ्याः सन्देशाः अपि आसन्। आयुष्मान् इति योजना विशेषरूपेण श्लाध्यः अस्ति।

  NarendraModi15Aug2018

  Narendra Modi – Independence Day 2018 (Courtesy NDTV)

  २०१८-०८-१५ बुधवासरः (2018-08-15 Wednesday)

   
 • Himanshu Pota 10:30 pm on August 14, 2018 Permalink | Reply  

  ब्रह्मसूत्राणि (Brahmasutra) 

  अद्य मम जन्मदिवसः अस्ति। अद्य अहम् एकं महद् उपायनं प्राप्नवम् ब्रह्मसूत्रेषु कथं प्रविश्यताम् इति।

  २०१८-०८-१४ मङ्गलवासरः (2018-08-14 Tuesday)

   
 • Himanshu Pota 11:42 am on August 14, 2018 Permalink | Reply  

  http://www.sanskritebooks.org/ – A wonderful site.

   
 • Himanshu Pota 10:14 pm on August 13, 2018 Permalink | Reply  

  प्रसीदति (happy, clean, succeeds) 

  प्र सद् इति भ्वादिगणीयः परस्मैपदिनः धातुः।
  प्रसीदति (सफल होना, स्वच्छ होना, प्रसन्न होना)।
  प्रसीदति प्रसीदतः प्रसीदन्ति
  प्रसीदसि प्रसीदथः प्रसीदथ
  प्रसीदामि प्रसीदावः प्रसीदामः
  प्रसीद मे – मुझसे प्रसन्न हों।
  दिशः प्रसेदुः – दिशाँ स्वच्छ हो गईं।
  क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति – उचित पात्र में रखी हुई क्रिया शोभित होती है।
  प्रौढ-रचनानुवादकौमुदी – कपिलदेव द्विवेदी।

  २०१८-०८-१३ सोमवासरः (2018-08-13 Monday)

   
 • Himanshu Pota 4:52 pm on August 13, 2018 Permalink | Reply  

  नमस्ते आत्मीयमित्राणि !
  As you may know, this year, August 26th is विश्वसंस्कृतदिनम् (World Samskrit Day).

  यथापूर्वम् we are planning to do a ‘simultaneous’ प्रचारः on Social Media on that day – so that a large group of people will know on August 26th that it is विश्वसंस्कृतदिनम् – – creating a wave of support across the world ! – कृपया take a moment to ‘Support’ this thunderclap announcement to be simultaneously sent out on विश्वसंस्कृतदिनम्. Feel free to share with other Samskrit-supporters who are active on Social media.

  http://j.mp/vsd2018 .. कृपया अग्रे सारयन्तु

  धन्यवादः !

   
  • Srinivasa 9:30 pm on August 13, 2018 Permalink | Reply

   I’ve heard people mix Hindi with English like this. Not Sanskrit. It’s funny, though.

 • Himanshu Pota 6:37 am on August 12, 2018 Permalink | Reply  

  गिरिमस्तके (Hill Top) 

  अद्य प्रचुरः शीतः अस्ति तथापि उष्णवस्त्राणि धारयित्वा भ्रमणाय गृहं निकषा गिरिमस्तकम् अगच्छम्। ततः सरोवरस्य गङ्गालिननगरकेन्द्रस्य च दृश्यं मनोहरम् अस्ति।

  https://www.google.com.au/maps/place/35%C2%B010’42.7%22S+149%C2%B006’40.6%22E/@-35.1808287,149.0881362,2298m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-35.178513!4d149.1112644

  २०१८-०८-१२ रविवासरः (2018-08-12 Sunday)

   
 • Himanshu Pota 12:12 am on August 12, 2018 Permalink | Reply  

  वेदाः प्रधानोपनिषदः (Vedas and Principal Upanishads) 

  भारतीयदर्शनस्य प्रवर्तमाने पाठ्यक्रमे अद्य वेदाः प्रधानोपनिषदः इति चर्तुर्थः पाठः आसीत्। प्राध्यापकेन मिलिन्दसाठेवर्येण अस्मिन् विषये व्याख्यानं दत्तम्।

  ProfMilindSathye11Aug2018

  २०१८-०८-११ शनिवासरः (2018-08-11 Saturday)

  Vedas and Principal Upanishads_23July2018

   
 • Himanshu Pota 8:46 am on August 10, 2018 Permalink | Reply  

  चालकानुज्ञापत्रम् (Driver’s Licence) 

  अद्य अहं चालकानुज्ञापत्रं नवीकर्तुं यानविभागम् अगच्छम्। तत्र प्राप्य किं पश्यामि। तत्र यानविभागस्य यत् भवनम् आसीत् तत् तु तत्र नास्ति। ते भवनम् अपाकुर्वन् इदानीं तु तत्र समभूतलः एव अस्ति। किं करणीयम्? दिष्टया तत्र एकः अन्यः प्रशासनिकः कार्यालयः अस्ति अहं तं कार्यालयम् अगच्छम् अपृच्छम् च। एकः जनः अकथयत् अनुज्ञापत्रस्य नवीकरणस्य कार्यं यः प्रशासनस्य नूतनकार्यालयः अस्माकं गृहं निकषा अस्ति तत्र भवति इति। अहं तत्र गत्वा दशवर्शावधये (१४-०८-२०२८-तः) मम चालकानुज्ञापत्रं नव्यकरवम्।

  २०१८-०८-१० शुक्रवासरः (2018-08-10 Friday)

   
  • swaadhyay 9:36 am on August 11, 2018 Permalink | Reply

   कस्मिन् देशे?

  • hnbhat 10:24 am on August 11, 2018 Permalink | Reply

   चालकपत्रं नवीकरणाय?ै

   • Himanshu Pota 11:37 pm on August 11, 2018 Permalink | Reply

    नवीकरणाय -> नवीकर्तुम् इति मम मित्रस्य मन्त्रणम् अस्ति। धन्यवादः।

   • Himanshu Pota 11:46 pm on August 11, 2018 Permalink | Reply

    भट्टमहाभागाः, भवन्तः स्वागतम्। अनेकेभ्यः दिवसेभ्यः भवतां टीका न दृष्टा।

  • jyotiraj1959 4:38 pm on August 11, 2018 Permalink | Reply

   गृहं निकषा 🙏🏻🙏🏻

   • Himanshu Pota 11:43 pm on August 11, 2018 Permalink | Reply

    अन्तरान्तरेण युक्ते ॥२।३।४॥
    अभितः परितः समयानिकषा हा प्रतियोगेऽपि (वार्तिकः)।
    जानामि किन्तु विस्मरामि।

  • Himanshu Pota 11:36 pm on August 11, 2018 Permalink | Reply

   केन्बरानगरे ओस्ट्रेलियादेशे।

  • 4qafk3m8 1:06 am on August 14, 2018 Permalink | Reply

   महोदय, गमनात्प्रागन्तर्जालान्नूतनतमाः सूचनाः प्रापणीयाः।

 • Himanshu Pota 7:22 am on August 9, 2018 Permalink | Reply  

  ई-संस्कृतिः इति जालपत्रम् (eSamskriti web page) 

  संजीववर्येण स्थापितम् इदं जालपत्रं मनोहरं ज्ञानवर्धकं च अस्ति – https://www.esamskriti.com/
  नैके जनाः न जानन्ति भारतवर्षे किं रिक्थं का निधिः कः कोषः कुत्र अस्ति इति। अस्मिन् जालपत्रे भाचित्राणि सन्ति येभ्यः वयं जानीमः भारतदेशे किम् अस्ति यत् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। इदं जालपत्रम् आवश्यमेव पश्यतु। मन्ये इदं सर्वं दृष्ट्वा परम् अन्येषां देशानां भ्रमणं कर्तव्यम्।

  २०१८-०८-०९ गुरुवासरः (2018-08-09 Thursday)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel