Updates from February, 2006 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Karthik 10:10 pm on February 27, 2006 Permalink | Reply  

  सिडनीनगरम् गमिष्यामि Going to Sydney 

  अद्य अहं सिडनीनगरम् गमिष्यामि। सिडनीनगरं केनबरात् शतत्रयं सहस्रमापं अस्ति। रात्रौ सप्तवादने गृहात् निर्गमिष्यामि सिडनीनगरं दसवादने आगमिष्यामि च। तत्र मित्रस्य गृहे तिष्ठामि। श्वः प्रातःकाले न्यु-सा‍उथ-वेल्स विश्वविद्यालयम् गमिष्यामि। तत्र शोधकार्याय एकेन आचार्येन सह कार्यं करिष्यामि। कार्यं कृत्वा सायंकाले अथवा बुधवासरे प्रातःकाले पुनः केनबराम् आगमिष्यामि।
  २००६-०२-२७ सोमवासरः 2006-02-27 Monday

   
 • Karthik 9:58 pm on February 26, 2006 Permalink | Reply  

  गीतायाम् अष्टादशाध्यायात् किंचित् शब्दाः Words from Gita – Chapter 18 

  व्युदस्य = having abondoned  विविक्तसेवी = resorting to solitary places  लघ्वाशी = eating sparingly  परिग्रहम् = property, possessiveness  यावान् = how much, what भूकम्पात् परम् लोकाः स्वगृहाणि व्युदस्य ग्रामात् नगरे अगच्छन्।

  अधुना विविक्तसेवी भवितुम् वने गमनं नावश्यकः, महानगरे तु बलात् प्रचुर जनाः विविक्तसेवी सन्ति।

  गते वये लघ्वाशि भवानि।

  सामान्यतः यदा लोकानाम् परिग्रहं वर्धते तदा हृदयानि न्यूनं भवन्ति।

  एतेषाम् फलानां यावान् मूल्यम् अस्ति।

  २००६-०२-२६ रविवासरः 2006-02-26 Sunday 

   
  • Perianna Chandrasekaran 8:46 am on June 25, 2013 Permalink | Reply

   ” जनाः विविक्तसेवी सन्ति”: Shouldn’t it be “janAH viviktasevinaH santi”?
   “फलानां यावान् मूल्यम् अस्ति”: yAvAn” is relative not interrogative. And masculine whereas we need a neuter to agree with mUlyam . So “phalAnAm mUlyam kiyat”?

   Nevertheless a good show by you!

 • Karthik 9:41 pm on February 24, 2006 Permalink | Reply  

  सङ्ख्‍याशब्दायाः वाक्यानि पुंलिङ्गे १ – ७ Sentences with Numbers 1-7 (m) 

  अहम् एकं शब्दम् अवदम्। सः द्वौ शब्दौ अवदत्। यूयं त्रीन् शब्दान्
  अलिखत। चत्वारः वेदाः सन्ति किन्तु कदापि वेदाधिताः चत्वारः लोकाः अपि न
  स्युः। पञ्च पर्मेश्वरः। षट् रिपवः। सप्‍त द्वीपाः।मया एकः शब्दः उदितः। तेन द्वौ शब्दौ उदितौ। युष्माभिः त्रयः शब्दाः उदिताः। युष्माभिः त्रयः शब्दाः लिखिताः।

  अहम् एकं शब्दम् उदितवान्। सः द्वौ शब्दौ उदितवान्। यूयं त्रीन्
  शब्दान् उदितवन्तः। यूयं त्रीन् शब्दान् लिखितवन्तः। तौ एकं शब्दम्
  उदितवन्तौ। यूवां त्रीन् शब्दान् उदितवन्तौ।

  २००६-०२-२४ शुक्रवासरः 2006-02-24 Friday 

   
 • Karthik 9:40 pm on February 23, 2006 Permalink | Reply  

  सङ्ख्‍याशब्दाः पुंलिङ्गे १ – ७ Numbers 1-7 (m) 

  एक one – एकः एकम् एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्।द्वि two – द्वौ द्वौ द्वाभ्याम् द्वाभ्याम् द्वाभ्याम् द्वयोः द्वयोः।

  त्रि three – त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम् त्रिषु।

  चतुर् four – चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम् चतुर्षु।

  पञ्चन् five – पञ्च पञ्च पञ्चभिः पञ्चभ्यः पञ्चभ्यः पञ्चानाम् पञ्चसु।

  षष् six – षट्/षड् षट्/षड् षड्भिः षड्‍भ्यः षड्‍भ्यः षण्णाम् षट्‍सु।

  सप्‍तन् seven – सप्‍त सप्‍त सप्‍तभिः सप्‍तभ्यः सप्‍तभ्यः सप्‍तानाम् सप्‍तसु।

  पृष्ठः ५८-६० – सरलसंस्कृतसरणिः, प्रथमो भागः, श्री‍अरविन्दाश्रमः पुदुच्चेरी।

  २००६-०२-२३ गुरुवासरः 2006-02-23 Thursday 

   
 • Karthik 9:37 pm on February 22, 2006 Permalink | Reply  

  ज्वलितया सह क्रीडापत्रानुक्रमः (the card game of rummy) 

  अहं व्यस्मृतं ज्वलिता कुतः कदा वा क्रीडापत्रानुक्रम-खेलाम् अध्यगमत्।
  सा तस्यां क्रीडायाम् अतीव चतुरा अस्ति। मां तु सा बहुशः पराजयति। पूर्वम्
  आवां जय-पराजयस्य एव गणनाम् अकुर्वः किन्तु अधुना आवाम् अङ्कान् गणयावः।
  यदा आवां जय-पराजयस्य गणनाम् अकुर्वः तदा खेलारम्भात् पूर्वं ज्वलिता
  अवदत् – त्रिभ्यः खेलाभ्यः योऽपि द्वयोः खेलायाः जेष्यति सः विजयी
  भविष्यति। किन्तु यदि सा द्वौ खेलाम् परं अग्रे न अस्ति तर्हि सा घोषयति –
  इतः आवां पञ्चानां खेलासु विजयी चुन्वः।

  सा क्रीडापत्रानुक्रमः खेलायाम् चतुरा अस्ति। बहुशः मां पराजयति। सा
  कथं मां पराजयति अहं न अवबोधमि। कतिवारम् अहं तां स्मारयामि सा कथं न
  पत्रम् उत्थापयति। कतिवारं तु सा विना उत्थाप्य पत्रं निपातयति। अनेकवारं
  सा वदति – अयि अहम् अनुक्रमान् पूर्णं अकरवं किन्तु अधोमुखाय कोऽपि पत्रं
  नास्ति। तदा सा केवलैः नवैः पत्रैः सह अखेलत्।

  अधुनैव आवां पञ्चाः खेलाः अखेलावः। सा चतुर्णाम् खेलानां विजयी अभवत्।
  एकस्यां खेलायां सा दशानि पत्राणि अनुक्रम्य परम् अपि जल्पति एवं
  पत्रराश्याः पत्रं उत्थापयति निपातयति च। किञ्चित् वारं पश्चात् सा
  अन्वभवत् तस्याः खेला पुर्णा। तदा सा अवदत् – अहं किम् करोमि – एवं
  उक्‍त्वा सा उत्थाप्य पत्रम् अधोमुखम् स्थापयित्वा चित्कारम् अकरोत्।

  २००६-०२-२२ बुधवासरः 2006-02-22 Wednesday 

   
  • Periannan Chandrasekaran 5:34 am on July 2, 2013 Permalink | Reply

   “आवां पञ्चाः खेलाः अखेलावः” – AvAm paJca khelAH akhelAva . paJcan as plural feminine accusative adjectival form is paJca. अखेलावः should be without the visarga, so akhelAva
   ” सा चतुर्णाम् खेलानां विजयी अभवत्” – catasrRNAm khelAnAm vijayA (or vijayinI) abhavat
   Continue the great work!
   Periannan Chandrasekaran

 • Karthik 9:36 pm on February 21, 2006 Permalink | Reply  

  सकारः षकारः वा (Sakaara or Shakaara) 

  पठ्-धातोः मध्यमपुरुष-एकवचने पठसि भवति किन्तु कृ-धातोः करोषि भवति। कस्मात् ईदृशं परिवर्तनम्।

  यदि सकारात् पूर्वः – अ, आ, विसर्गः, त्, प्, ट् – एतेषु षट्‍सु वर्णेषु कोऽपि एकोऽपि वर्णः अस्ति तर्हि सकारः सकारः एव तिष्ठति अन्यथा सकारः षकारः भवति।

  उदाहरणार्थः – पठसि मालासु महःसु विद्वत्सु अप्सु सम्राट्‍सु करोषि मुनिषु धेनुषु नरेषु गोषु।

  पूर्वः before or preceding

  पृष्ठः ७९ – सरलसंस्कृतसरणिः, प्रथमो भागः, श्री‍अरविन्दाश्रमः पुदुच्चेरी।

  २००६-०२-२१ मंगलवासरः 2006-02-21 Tuesday

   
 • Karthik 9:34 pm on February 20, 2006 Permalink | Reply  

  शुचितायाः सख्याः गृहस्य मार्ग-निर्देशनम्। (Directions to pick up Shuchita) 

  ह्यः रात्रौ अहं अस्माकं कनिष्ठया कन्यया सह अस्माकं मध्यमाम् कन्याम्
  आनेतुम् तस्याः सख्याः गृहम् अगच्छम्। कनिष्ठा कन्या ज्वलिता नामधेया
  मध्यमा कन्या शुचिता।

  तयोः माता मां तस्य गृहस्य दिशां सूचितवति। अतः शोलहेवन-मार्गे अन्तःतः
  गच्छ तथा वामतः परिवर्तस्व तदा तस्य अन्ते वर्तुलसंगमे दक्षिणतः
  परिवर्तस्व तदा प्रथमे दक्षिणगते मार्गे दक्षिणतः परिवर्तस्व तदा तं गृहं
  अष्टादशक्रमाङ्कम्।

  यदा आवां ततः प्राप्नुव ज्वलिता अवदत् इदं तु तं गृहं नास्ति। आवां
  मार्गे इतः-ततः भ्रमणम् अकुर्व। किञ्चिद् काल पर्यन्तं ज्वलिता अवदत् अहं
  तु अन्यस्याः सख्याः गृहं स्मरामि मां क्षमस्व। इदानीं तु भवान् सम्यक्
  गृहम् एव अनयत्।

  तदा आवां पुनः अष्टादशक्रमाङ्कम् गृहं गत्वा शुचिताम् आनयाव।

  २००६-०२-२०  सोमवासरः 2006-02-20 Monday

   
 • Karthik 6:01 pm on February 19, 2006 Permalink | Reply  

  श्री सदानन्दस्य संस्कृत-शिविरः (Dr Sadananda’s Camp) 

  अद्य अहं औस्ट्रेलिया-राष्ट्रीय-विश्वविद्यालये एकस्य संस्कृत-शिविरस्य
  समापन-समारोहम् अगच्छम्।

  सः समारोहः श्री सदानन्दस्य निर्देशने अभवत्।

  समारोहे शिविर-छात्रैः द्वे नाटके प्रस्तुते। तैः सुभाषितानि अपि गीतानि।

  सुभषितानि श्रुत्वा अहं अचिन्तयं संस्कृत-साहित्यं  अतीव विशालम् अस्ति, यदि वयं कोऽपि भावं व्यक्‍तं कर्तुम् इच्छामः तर्हि कस्यापि वर्तमानस्य सुभाषितस्य सूक्तयः वा आधारेण कर्तुं शक्नुमः।

  उदाहरणार्थः – यदा मां भारतस्य प्रचुरा स्मृतिः बाधते तदा अहं वदामि –

  अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते।
  जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि॥
  २००६-०२-१९ रविवासरः 2006-02-19 Sunday

   
 • Karthik 5:55 pm on February 17, 2006 Permalink | Reply  

  सरलानि वाक्याणि (simple sentences) 

  रामः गोपालं फलं ददाति।

  गोपालः वदति, अनुगृहीतोऽस्मि, उपकृतोऽस्मि।

  रामः प्रतिवदति, त्वं मया दत्तं फलं स्वीकृतं तस्मात् धन्योऽस्मि।

   

  २००६-०२-१७ शुक्रवासरः (2006-02-17 Friday)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel