मलालवर्या (Malala)

पाकिस्तानदेशीयया मलालवर्यया संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सामान्य-उपवेशने परह्यः प्रवचनम् दत्तम्। तस्य प्रवचनस्य प्रसंशां सर्वे कुर्वन्ति। यस्य सर्वे नेतारः प्रसंशां कुर्वन्ति सः प्रसंशितः विषयः कार्यसाधकः न अस्ति इति ज्ञातव्यम्। मलालवर्यायाः विषये अहं संदिग्धः अस्मि किन्तु पूर्वे सा एकं वचनम् अकथयत् येन सा कुशलदृष्टिं धारयति इति प्रतीयते। गत दिसम्बरमासे यदा बलात्कारपरं निर्भय इति आख्यातिता कन्या दिवं गता तदा मलालवर्यया कथितम् – प्रथमं तु बलात्कारिभिः सा यानस्य बहिः अर्धमरणाय क्षिप्ता तत् परं सा भारतप्रशासनेन सम्पूर्णमरणाय देशस्य बहिः क्षिप्ता।

२०१३-०७-१३ शनिवासरः (2013-07-13 Saturday)

आचार्यस्य आज्ञा (Acharya's Order)

२०१३-०७-०४ गुरुवासरः (2013-07-04 Thursday)
मम आचार्यः आज्ञापयति स्वतन्त्रतादिवसस्य पूर्वं वार्तापत्रम् आरभताम् इति। अद्य स्वतन्त्रतादिवसस्य अवकाशः अस्ति तस्मात् गृहे अस्मि। बहिः तापः अस्ति तस्मात् अपि अन्तर्गृहम् अस्मि।