Updates from April, 2015 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 11:50 pm on April 30, 2015 Permalink | Reply  

  अदिधेट् – लङ्लकारः, परस्मैपदी, प्रथमपुरुषः, एकवचनम्। 

  अदिधेट् – लङ्लकारः, परस्मैपदी, प्रथमपुरुषः, एकवचनम्।
  धिषँ शब्दे [११०२] जुहोत्यादिगणीयः परस्मैपदी सेट्
  धिष् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
  धिष् लँङ् (अनद्यतने लङ् (३.२.१११))
  धिष् ल् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  धिष् तिप् (तिप्तस्झिसिप्थस्थमिब्वस्मस्तातांझथासाथांध्वमिड्वहिमहिङ् (३.४.७८))
  धिष् ति (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  धिष् धिष् ति (कर्तरि शप् (३.१.६८), जुहोत्यादिभ्यः श्लुः (२.४.७५), श्लौ (६.१.१०))
  धि धिष् ति (पूर्वोऽभ्यासः (६.१.४), हलादिः शेषः (७.४.६०))
  दिधिष् ति (अभ्यासे चर्च (८.४.५४))
  अट् दिधिष् ति (लुङ्लङ्लृङ्क्ष्वडुदात्तः (६.४.७१))
  अ दिधिष् ति (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  अदिधेष् ति (पुगन्तलघूपधस्य च (७.३.८६))
  अदिधेष् त् (इतश्च (३.४.१००))
  अदिधेष् (हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात् सुतिस्यपृक्तं हल् (६.१.६८))
  अदिधेड् (झलां जशोऽन्ते (८.२.३९))
  अदिधेट् (वाऽवसाने (८.४.५६))

  Advertisements
   
 • Himanshu Pota 3:54 am on April 19, 2015 Permalink | Reply  

  नदी (स्त्री॰) River 

  नदी [स्त्री॰] River
  एक॰ द्वि॰ बहु॰
  प्रथमा नदी
  नदी सुँ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी स् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदी (हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात् सुतिस्यपृक्तं हल् (६.१.६८))
  नद्यौ
  नदी औ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी औ (दीर्घाज्जसि च (६.१.१०५))
  नद्यौ (इको यणचि (६.१.७७))
  नद्यः

  नदी जस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी अस् (चुटू (१.३.७), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदी अस् (दीर्घाज्जसि च (६.१.१०५))
  नद्यस् (इको यणचि (६.१.७७))
  नद्यस् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  नद्यः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  द्वितीया नदी अम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदीम् (अमि पूर्वः (६.१.१०७))
  नद्यौ
  नदी औट् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी औ (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९), दीर्घाज्जसि च (६.१.१०५))
  नद्यौ (इको यणचि (६.१.७७))
  नदीः

  नदी शस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी अस् (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदीस् (प्रथमयोः पूवसवर्णः (६.१.१०२))
  नदीर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  नदीः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  तृतीया नद्या
  नदी टा (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी आ (चुटू (१.३.७), तस्य लोपः (१.३.९))
  नद्या (इको यणचि (६.१.७७))
  नदीभ्याम्
  नदीभ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदीभिः
  नदी भिस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदीभिर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  नदीभिः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  चतुर्थी नद्यै
  नदी ङे (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी ए (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदी आट् ए (आण्नद्याः (७.३.११२))
  नदी आ ए (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदी ऐ (आटश्च (६.१.९०))
  नद्यै (इको यणचि (६.१.७७))
  नदीभ्याम्
  नदीभ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदीभ्यः

  नदी भ्यस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदीभ्यर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  नदीभ्यः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  पञ्चमी नद्याः
  नदी ङसिँ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी अस् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदी आट् अस् (आण्नद्याः (७.३.११२))
  नदी आ अस् (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदी आस् (आटश्च (६.१.९०))
  नद्यास् (इको यणचि (६.१.७७))
  नद्यार् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  नद्याः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  नदीभ्याम्

  नदीन् भ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदीभ्याम् (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७))
  नदीभ्यः
  नदीन भ्यस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदीभ्यर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  नदीभ्यः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  षष्ठी नद्याः
  नदीन् ङस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदीन् अस् (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदी आट् अस् (आण्नद्याः (७.३.११२))
  नदी आ अस् (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदी आस् (आटश्च (६.१.९०))
  नद्यास् (इको यणचि (६.१.७७))
  नद्यार् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  नद्याः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  नद्योः
  नदी ओस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नद्योस् (इको यणचि (६.१.७७))
  नद्योर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  नद्योः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  नदीनाम्
  नदी आम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी नुट् आम् (ह्रस्वनद्यापो नुट् (७.१.५४))
  नदीनाम् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
  सप्तमी नद्याम्
  नदी ङि (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी आम् (ङेराम्नद्याम्नीभ्यः (७.३.११६))
  नदी आट् आम् (आण्नद्याः (७.३.११२))
  नदी आम् (आटश्च (६.१.९०))
  नद्याम् (इको यणचि (६.१.७७))
  नद्योः
  नदी ओस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नद्योस् (इको यणचि (६.१.७७))
  नद्योर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
  नद्योः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
  नदीषु
  नदी सु (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदीषु (आदेशप्रत्यययोः (८.३.५७))
  सम्बोधनम् हे नदि
  नदी सुँ (स्वौजस्॰ (४.१.२), सम्बोधने च (२.४.४७))
  नदी स् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
  नदि स् (अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः (७.३.१०७))
  नदि (एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः (६.१.६९))
  हे नद्यौ
  नदी औ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नद्यौ (इको यणचि (६.१.७७))
  हे नद्यः
  नदी जस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
  नदी अस् (चुटू (१.३.७), तस्य लोपः (१.३.९))
  नद्यः (इको यणचि (६.१.७७))

  \n

   
  • hnbhat 5:10 am on April 19, 2015 Permalink | Reply

   नदीभ्याम्
   नदीन् भ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
   नदीभ्याम् (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७)

   Please correct the similar cases as above. There is no such construction.

  • hnbhat 5:30 am on April 19, 2015 Permalink | Reply

   नदीभ्यः
   नदीन भ्यस् (स्वौजस्॰ (४.१.२)) ?
   नदीभ्यर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))

  • ken 11:57 am on April 21, 2015 Permalink | Reply

   Mr.Pota,

   Vedic Sanskrit Alphabet

   I am looking for copy-able and paste-able Vedic/Ancient Sanskrit Alphabet.
   Please post here.
   Thanks,
   ken

 • Himanshu Pota 4:37 am on April 18, 2015 Permalink | Reply  

  राजीवः विलियमवर्येण सह (Rajiv with Bill) 

  राजीवः अद्य विलियमवर्येण सह सिडनीनगरतः केन्बरानगरम् आगच्छत्| मार्गे तस्य यानस्य चक्रावरणे छिद्रम् अभवत् तस्मात् तौ षठ्होरापरम् अत्र प्राप्तवन्तौ| आगम्य द्विहोरापर्यन्तम् अत्र आस्तां तत्परं सिडनीनगरं प्रत्यागच्छताम्|

  २०१५-०४-१८ शनिवासरः (2015-04-18 Saturday)

   
 • Himanshu Pota 4:21 am on April 17, 2015 Permalink | Reply  

  अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति (६.४.२४) (Without ikaara as indicatory letter) 

  अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति अङ्गस्य न लोपः| अनिदित् इति अर्थम् अस्ति इकारः इत् संज्ञकः नास्ति|
  ध्वंस् + क्त = ध्वस्त
  ध्वस्त + सुँ = ध्वस्तः

  २०१५-०४-१७ शुक्रवासरः (2015-04-17 Friday)

   
  • hnbhat 4:59 am on April 21, 2015 Permalink | Reply

   अर्थशब्दः पुंलिङ्गः, ततश्च, अर्थमस्ति इति असाधुः प्रयोगः।

 • Himanshu Pota 3:54 am on April 16, 2015 Permalink | Reply  

  शोभनाः दिवसाः (Good Days) 

  पश्यतु – http://www.dnaindia.com/india/report-ache-dinfor-sanskrit-are-here-2027351

  २०१५-०४-१६ गुरुवासरः (2015-04-16 Thursday)

   
  • hnbhat 4:57 am on April 21, 2015 Permalink | Reply

   अतिक्रान्तसुखाः कालाः प्रत्युपस्थितदारुणाः। श्वः श्वः पापीयदिवसाः पृथिवी गतयौवना॥

 • Himanshu Pota 9:29 pm on April 14, 2015 Permalink | Reply  

  बाबारामदेवः (Baba Ramdev) 

  बाबारामदेवस्य नवीनायाः भूमिकायाः अहम् अनुमोदं करोमि – http://indianexpress.com/article/india/india-others/ramdev-to-get-cabinet-minister-status-in-haryana/ । अस्याम् भूमिकायां सः सफलीभविष्यति यदि सः राजनीत्याः विषये किमपि न वदति केवलं योगविषये प्रशिक्षणं ददाति।

  2015-04-15 बुधवासरः (2015-04-15 Wednesday)

   
 • Himanshu Pota 7:01 pm on April 14, 2015 Permalink | Reply  

  केन्बरानगरं प्रत्यागच्छम् (Returned to Canberra) 

  अद्य सार्धद्वादशवादने केन्बरानगरं प्रत्यागच्छम्। दिव्यांशुः मां नेतुं विमानपत्तने आगच्छत्। सः नियतकाले एव आगच्छत्।

  2015-04-14 मङ्गलवासरः (2015-04-14 Tuesday)

   
 • Himanshu Pota 3:15 pm on April 13, 2015 Permalink | Reply  

  व्ययं दास्यामः (Will Bear the Expense) 

  समाचारे अस्ति दिल्लीप्रशासनं विपश्यना इति प्रशिक्षणस्य शिक्षकेभ्यः व्ययं दास्यति – http://indianexpress.com/article/cities/delhi/teachers-can-opt-for-vipassana-course-at-govt-expense-manish-sisodia/। किन्तु विपश्यना इति प्रशिक्षणं निःशुल्कः एव अस्ति।

  २०१५-०४-१३ सोमवासरः (2015-04-13 Monday)

   
 • Himanshu Pota 3:07 pm on April 12, 2015 Permalink | Reply  

  निरगच्छम् (Left) 

  अद्य अहं लोस-एन्जलिसनगरात् केन्बरानगरं प्रति निरगच्छम्। गृहात् मिट्यावर्यः मां विमानपत्तनम् अनयत्।

  २०१५-०४-१२ रविवासरः (2015-04-12 Sunday)

   
 • Himanshu Pota 3:01 pm on April 11, 2015 Permalink | Reply  

  खरि च॥८.४.५६॥ (And khari) 

  खरि परतः झलां चर् आदेशः भवति।
  अद् + ति = अत्ति, अद् + तः = अत्तः, अद् + सि = अत्सि, अद् + थः = अत्थः, अद् + थ = अत्थ।
  अद् + अन्ति = अदन्ति, अद् + मि = अद्मि, अद् + वस् = अद्वः, अद् + मस् = अद्मः, यतो हि म् व् इति खरि न स्तः।

  अत्ति अत्तः अदन्ति
  अत्सि अत्थः अत्थ
  अद्मि अद्वः अद्मः

  २०१५-०४-११ शनिवासरः (2015-04-11 Saturday)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel