Updates from April, 2017 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 10:19 pm on April 28, 2017 Permalink | Reply  

  श्रमः-श्रेयः भोगः-एनः (Labour-Good Pleasure-Evil) 

  If you pursue good with labor, the labor passes away but the good remains; if you pursue evil with pleasure, the pleasure passes away and the evil remains. – Marcus Tullius Cicero
  https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/marcustull118468.html
  अपि अस्ति किमपि सुभाषितम् यत् सिसेरोवर्यस्य उपरि लिखितायाः उक्त्याः तुल्यम् अस्ति।

  २०१७-०४-२८ शुक्रवासरः (2017-04-28 Friday)

  Advertisements
   
 • Himanshu Pota 2:56 pm on April 15, 2017 Permalink | Reply  

  पाठकः (Reader) 

  ह्यः अहं मम भार्यया कन्यया च सह जिन्दाबाइनग्रामे एकस्मिन् सम्मेलने आगच्च्छम्। इतः सोमवासरे केन्बरानगरं प्रत्यागमिष्यामः। अस्मिन् सम्मेलने ओस्ट्रेलियादेशस्य सर्वेभ्यः राज्येभ्यः जनाः आगच्छन्।
  दिष्ट्या अत्र ह्यः हार्दिकः नाम एकः संस्कृतानुरागी माम् अमिलत् यः इदं वृत्तपत्रं पठति।

  २०१७-०४-१५ शनिवासरः (2017-04-15 Saturday)

   
  • P k singh 4:28 pm on May 14, 2017 Permalink | Reply

   तचटसलगकवलचृ

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel