तरणस्पर्धा (Swimming Competition)

ज्वलितायाः विद्यालये अद्य तरणस्पर्धा आसीत्। अन्ये विद्यालयाः अपि स्पर्धायां भागहराः आसन्। ज्वलिता अनेकायां प्रतियोगितायाम् भागिनी आसीत्। सा स्वयत्नेन प्रसन्ना अस्ति।

२०१३-०५-०२ गुरुवासरः (2013-05-02 Thursday)

दिव्यांशुः प्रत्यागच्छति (Divyanshu Returns)

दिव्यांशुः सिडनीनगरात् अद्य अपराह्ने त्रिवादने प्रत्यागच्छत्। विमानस्थलम् अस्माकं गृहात् किलोमीटरमितस्य अन्तरे अस्ति। तं नयनाय पञ्चदशनिमिषमात्रम् अभवत्।

२०१३-०५-०१ बुधवासरः (2013-05-01 Wednesday)