Updates from September, 2012 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 12:00 am on September 30, 2012 Permalink | Reply  

  क्रियायोगाभ्यासः (Kriya Yoga Practice) 

  अद्य अस्माकं क्रियायोगस्य वार्षिकः अभ्यासकार्यक्रमः पूर्णताम् अगच्छत्। प्रतिवर्षं स्वामिसमर्पणानन्दः आगच्छति द्वाभ्यां दिवसाभ्याम् अत्र तिष्ठति। सः अस्मान् अभ्यासं कारयति च। अस्मिन् वर्षे तेन सह स्वमिप्रबोधानन्दः अपि आसीत्।

  २०१२-०९-३० रविवासरः (2012-09-30 Sunday)

  Advertisements
   
 • Himanshu Pota 11:57 pm on September 29, 2012 Permalink | Reply  

  निष्ठा (Dedication) 

  अद्य क्रियायोगस्य दीक्षायाः परं स्वमिनौ तस्य अभ्यासम् अकारयतः। अभ्यासाय एका महिला चतुर्होरात्मकात् दूरात् अत्र आगच्छत्। सा सायंकाले प्रत्यागच्छत् श्वः पुनः प्रातः नववादने अत्र आगमिष्यति। मया सा निवेदिता अस्माकं गृहे तिष्ठतु इति किन्तु सा अवदत् तस्याः गृहे कुक्कूरौ स्तः तस्मात् तया गमनीयम् इति। सा रात्रौ एकादशवादने तत्र प्राप्स्यति प्रातः चतुर्वादने ततः केन्बरनगराय यात्राम् आरप्स्यते।

  २०१२-०९-२९ शनिवासरः (2012-09-29 Saturday)

   
 • Himanshu Pota 12:04 am on September 29, 2012 Permalink | Reply  

  स्वामिसमर्पणानन्दः (Swami Samarpanananda) 

  अद्य क्रियायोगस्य शिक्षकः स्वामिसमर्पणानन्दः केन्बरानगरम् आगच्छत्। तेन सह स्वामिप्रबोधानन्दः अपि अस्ति। अद्य स्वामिसमर्पणानन्देन मन्दिरे क्रियायोगविषये व्याख्यानं दत्तम्। सः श्वः जनान् क्रियायोगे दीक्षिष्यते।

  २०१२-०९-२८ शुक्रवासरः (2012-09-28 Friday)

   
  • Mrs.Uma Shankar 3:05 pm on September 30, 2012 Permalink | Reply

   I admire the way u write such a beautiful sanskrit sitting in a far away soil.
   Can u teach me or read with me Brahma Sutra bhashyam? I am a advaita vedanta student.
   Trying to do my Acharaya (MA 2nd year) from Rashtriya Samskritha samsthan. Distance education.
   I find it hard to digest my subjects without a teacher.
   Uma

 • Himanshu Pota 11:52 pm on September 27, 2012 Permalink | Reply  

  जनाः आगच्छन् (People came) 

  अद्य सायंकाले नवरात्रि-उत्सवस्य उपकल्पनाय जनाः अस्माकं गृहे सम्मिलितवन्तः

  २०१२-०९-२७ गुरुवासरः (2012-09-27 Thursday)

   
 • Himanshu Pota 11:45 pm on September 26, 2012 Permalink | Reply  

  हिन्दीपाठः (Hindi Lesson) 

  अहं प्रौढजनान् हिन्दीभाषां अध्यापयामि। प्रवर्तनं सत्रं षठ्सप्ताहात्मिकम् अस्ति। अस्मिन् सत्रे एकः छात्रः अस्ति यस्य व्यवसायः उदयपुरनगरे अस्ति तस्मात् सः हिन्दीभाषां शिक्षते। उदयपुरनगरे मम गृहम् अपि अस्ति। अयं रोचकः संयोगः अस्ति।

  २०१२-०९-२६ बुधवासरः (2012-09-26 Wednesday)

   
 • Himanshu Pota 9:12 pm on September 25, 2012 Permalink | Reply  

  प्रेयान् (Dear Friend) 

  प्रेयान् प्रेयांसौ प्रेयांसः
  प्रेयांसम् प्रेयांसौ प्रेयसः
  प्रेयसा प्रेयोभ्याम् प्रेयोभिः
  प्रेयसे प्रेयोभ्याम् प्रेयोभ्यः
  प्रेयसः प्रेयोभ्याम् प्रेयोभ्यः
  प्रेयसः प्रेयसोः प्रेयसाम्
  प्रेयसि प्रेयसोः प्रेयस्सु/प्रेयःसु
  हे प्रेयन् हे प्रेयांसौ हे श्रेयांसः

  २०१२-०९-२५ मङ्गलवासरः (2012-09-25 Tuesday)

   
  • hnbhat 10:00 pm on September 25, 2012 Permalink | Reply

   प्रेयान् सोSयमपाकृतः सशपथं पादानतः कान्तया,.
   द्वित्राण्येव पदानि वासभवनाद्यावन्न यात्युन्मनाः।
   तावत्प्रत्युत पाणिसम्पुटगलन्नीविनिबन्धं धृतो,.
   धावित्वैव कृतप्रणामकमहो प्रेम्णो विचित्रा गतिः।।

  • Ellyn Micha 8:44 pm on October 5, 2012 Permalink | Reply

   Magnificent web site. Lots of useful information here. I am sending it to several friends ans also sharing in delicious. And obviously, thanks for your sweat!

 • Himanshu Pota 9:01 pm on September 24, 2012 Permalink | Reply  

  दिव्यांशुः आगच्छति (Divyanshu Comes) 

  दिव्यांशुः रात्रौ सार्धनववादने सिडनीनगरतः आगच्छत्। कार्यालये अधिकं कार्यम् अस्ति तस्मात् अहं तत् कालं यावत् कार्यालये एव आसम्। दिव्यांशुः कथयति भवन्तौ सदैव विलम्बेन मम सर्वयानस्थले नेतुं आगच्छतः इति। तस्मात् अहं यथाकालं तत्र प्राप्तवान्।

  २०१२-०९-२४ सोमवासरः (2012-09-24 Monday)

   
 • Himanshu Pota 10:43 pm on September 23, 2012 Permalink | Reply  

  द्वितीया विभक्तिः – ३ (Accusative Case – 3) 

  अभिनिविशते धिक् त्वाम् अभिक्रुध्यति निन्दति।
  उपर्युपरि चाधोऽधः अभिद्रुह्यति चाध्यधि॥
  सुरभारती – चतुर्थः भागः – Sanskrit Karyalaya, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 605002

  २०१२-०९-२३ रविवासरः (2012-09-23 Sunday)

   
  • Swati 4:02 am on September 24, 2012 Permalink | Reply

   Namaskar, mala krupaya Hrim ya shabdacha artha sangal ka? Dhanyavad 🙂

   • Gautam Bhattacharya 4:44 am on September 27, 2012 Permalink | Reply

    Namaskar Swati Deviji,

    I do not understand Marathi, but roughly gather that you are asking what the meaning of the MAYABIJA or the LAJJABIJA is. Those are the two codes for the bija you refer to, and because these bijas are truly most sacred, a series of codes or names have been devised so that they are never repeated in vain.

    Deviji, it would have been so auspicious to have you near so that speech might have been possible with you face to face. Much of what you ask requires a context and cannot be delineated in this space. But suffice to say that your own holy body and that of Mother India, are the same holy yantra, which means the physical aspect of mantra. Here is not the place to go into the what mantra is.

    Mother India can be understood through 51 interlocking triangles or a SriChakra, and so is every woman’s physical and 6-fold body. From the holy Hingulakhya [Hinglaj] tirtha to Kamakhya tirtha, a line may be drawn that forms the base of 2 triangle, one facing North, the other South. The Northern apex is at the Sri Sharada Pitha, and this triangle is conceived of as dark blue in color, and the sacred bija is the kurcha, the same one found at the end of the Buddhist mantra Om mani padme h…. This triangle represents nimesha, or withdrawal from samsara, Shambhu Shankara “pulling back”. The Southern triangle, with the apex at Sri Kanyakumarika, has the color a striking red, and the Lajja or Maya bija. This represents the UnmeSha movement, samsara, or reality, “coming forth”, or even the movements of pravrtti in a person, moving “outward”.

    Consider the difference between the statements: I am This and This I am. In the first, the “I”ness is stressed, and is called the Purna-ahanta, the full-egoity, and in the second, the Thisness of creation is more prominent, and is called IDANTA, from idam, this, and tA, condition. So, your bija is the bija for the IDANTA to burst forth. In the OMKARA, you have the thin crescent moon, with the bindu. All bijas are bindu-garbha, their womb is the bindu, and the bindu is their womb. Imagine the bindu rolling like a pendulum up and down the crescent, and Lord Shamkara debating, Shall I retreat into the I-ness, or Shall I burst out into the Thisness of creating Reality [not creating material, but creating Reality, sat!] Thos aspect is the Lord, Sadashiva. When the “Go” decision comes, the bindu flows OUT, becomes VISARGA, VI+ SRJ, to create! One bindu, . becomes :!! And thence, the Nada, and Reality begins to come into being, Dikbrahman, Kala, desha, Akasha, prana-manas. All of this outward aspect we can variously call Ishana, Narayana, or Adya. Facing back towards Shambhu remains the reflexive consciousness, Vimarshini, Uma, shaktitamA Uma kumarih! Can you imagine a damaru in from of Shambhu’s “face”? The side of the damaru facing away from Shambu is the projecting force, Adya, the Primal, and you can call it by various names according to your needs and liking. The other face of the damaru facing Shambhu is like a mirror, reflecting back to Shambhu ‘his’ own reflexive consciousness, vimarsha. That is Uma.

    This Adya, the Sole Supreme Reality, now moves slightly, kimcit kSubhitA rUpA sA, cicchakti cinmahArNave! “And the Spirit of God moved upon the Dark Waters” Exactly so! This tiny agitation leads to the form, rishis have cognized in their hearts as PARAMESHWARI, then to Kali, Tara, then Tripurasundari, Bhuvaneshwari and so forth. All the attributes and functions of each are minutely described. WHY? To help the conceptual mind grasp what is actually beyond comprehension, lies beyond asti and nasti. There is the Brahman of continuous change, and the Brahman beyond change, and That which is beyond existence and nonexistence, the Varuni Shunyata, the Vaivasvata Yama, and so many other epithets.

    These bijas are there to help the conceptual mind move BACK up the waterfall, from the conceptual, discrete thought processes, that depend on SEQUENTIAL sound, word and meaning and are like pieces of a shattered mirror, back to the Nada Brahma, and thence into the Omkara, the prime bija, and thence into the Unknowable.

    Your question has not been answered but some points have been raised that you might like to approach a sound practitioner of tantra or the Shaiva agamas, and seek their advice. Namo Narayanaya.

  • Ferdinand Bines 2:24 am on November 3, 2012 Permalink | Reply

   This may not be the best place to ask this, but, I’d like to find an agent/advisor that was my parents’ fiduciary. I’m really frustrated over this at the moment because I want to work with the same agent but, i can’t find them in any of the local directories online. Carlton Financial Group – 106 Mission Ct #701 Franklin, TN 37067 phone (615) 794-2536 Is there a directory or service that makes it easy for me to find this company?

 • Himanshu Pota 10:34 pm on September 22, 2012 Permalink | Reply  

  आचार्यः अध्यापयिष्यति (Acharya will teach) 

  मम आचार्यः माम् अव्ययीसमासम् अध्यापयिष्यति। अहं मन्ये अव्ययीसमासः उपयोगी अस्ति इति। अव्ययीसमासेन निर्मिताः शब्दाः अव्ययीशब्दाः सन्ति तस्मात् तेषाम् उपयोगः सरलः भवति।

  २०१२-०९-२२ शनिवासरः (2012-09-22 Saturday)

   
 • Himanshu Pota 10:38 am on September 21, 2012 Permalink | Reply  

  द्वितीया विभक्तिः – २ (Accusative Case – 2) 

  गृहम् अभितः/परितः/सर्वतः (गृहस्य चतुर्दिशम्) वृक्षाः सन्ति।
  अभ्यासं विना/अन्तरेण/ऋते विद्या न भवति।
  मम भ्राता नगरम् अध्यास्ते (नगरे अस्ति)।
  गुरुम् अनु (गुरोः पृष्ठतः/पश्चात्) शिष्यः गच्छति।
  रामं श्यामं च अन्तरा (रामस्य श्यामस्य च मध्ये) गोविन्दः उपविशति।
  कटकं निकषा (कटकस्य निकटे) महानदी प्रवहति।
  मङ्गलवारात् गुरुवारं यावत् (गुरुवारपर्यन्तम्) अवकाशः अस्ति।
  सः दरिद्रं प्रति दयां करोति।
  अश्वः द्रुतं धावति।
  सुरभारती – चतुर्थः भागः – Sanskrit Karyalaya, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 605002

  २०१२-०९-२१ शुक्रवासरः (2012-09-21 Friday)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel