जन्मदिवसाय हवनः (Havan for birthday)

अस्माकम् एकस्य मित्रस्य कन्यायाः कन्यायाः अष्टदशः जन्मदिवसः मार्चमासस्य अष्टमीतिथौ अस्ति। तस्यै सः मित्रान् अद्य मन्दिरम् आमन्त्रितम्। मन्दिरे अस्माकं मित्रम् रविवर्यः हवनम् अकरोत्। कन्या यजमाना आसीत्। हवनस्य परं वयं सर्वे तस्यां कन्यायाम् उपरि पुष्पपत्राणाम् वर्षाणि कृतवन्तः। तत् परं वयं भोजनं अखादाम। भोजनम् अति सुस्वादुः आसीत्।

२००९-०२-२८ शनिवासरः (2009-02-28 Saturday)

भजनसंध्या (Bhajan Sandhya)

जनवरीमासे फीजीदेशे पूरः आगच्छत्। नन्दीनगरे जलं गृहेषु प्रथमतलात् भरितम्। मार्गे गच्छन्तां लोकानां यानानि जले निमग्नानि अभवन्। तत्र प्रचुरमात्रायां हानिः अभवत्। धनस्य तु हानिः अभवत् किन्तु पशवः अपि विनष्टाः। अद्य मन्दिरे पूरस्य पीडितेभ्यः लोकेभ्यः अनुदानाय भजनसंध्या योजितम्। भजनस्य कार्यक्रमः परम् भोजनम् अपि आसीत्। यावानां जनानां आगमनस्य आशा आसीत् तावान् जनाः नागच्छन्। किं करणीयं लोक-उत्सवाः ईदृशाः एव भवन्ति।

२००९-०२-२७ शुक्रवासरः (2009-02-27 Friday)

आनन्दः (Ananda)

अद्य अहं मम भार्यया सह आनन्दः इति पुरातनं चलचित्रं दृष्टवन्तौ। चलचित्रस्य प्रक्रमे दुर्बलवर्गस्य का स्तिथिः अस्ति इति दर्शितम्। तत् दृष्ट्वा अहं अचिन्तयम् अपि अस्माकं नेतारः इदं पश्यन्ति अथवा न पश्यन्ति इति। यदि पश्यन्ति तर्हि तेषां मनः कथं न द्रवति। यदि न द्रवति तर्हि तेषां मनः मनः नास्ति किन्तु पाषणः अस्ति।

२००९-०२-२६ गुरुवासरः (2009-02-26 Thursday)

सदानन्दमहोदयः गच्छति (Sadanandaji goes)

अद्य सदानन्दमहोदयः प्रातः सपाददशवदने इतः मेल्बोर्ननगरम् अगच्छत्। तेन सह अहं विमानपत्तने सपादनववादने प्राप्तवान्। अहं तं तत्र नीत्वा स्वकार्यालयम् अगच्छम्। सः मेल्बोर्ननगरे दिवसत्रयम् उषित्वा सिंहपुरं गमिष्यति। ततः सः जर्मनीदेशे गमिष्यति। तत्र सः प्राध्यापकः अस्ति।

२००९-०२-२५ बुधवासरः (2009-02-25 Wednesday)

शेजूवर्यः प्रत्यागच्छति (Shaiju Returns)

अस्माकं विभागे शेजूवर्यः गतवर्षत्रयम् कार्यं कृतवान्। सः शोधकर्तुः पदवीम् आसीत्। सः मम सहकर्मी ईयनवर्येण सह शोधकार्यम् अकरोत्। सः वर्षत्रयं शोधकार्यं कृत्वा इदानीं भारतदेशे IIT, Madrasसंस्थायां प्राचार्य-पदं ग्रहणं करिष्यति। अद्य तं शुभाः ते पन्थानः इति कथयितुं भोजनाय एकं उपहारगृहम् अगच्छाम। तत्र चीनदेशीयं उपहारं च अखादाम। अहम् एकः एव शाकाहारी आसीत्। शेजूवर्यः अतीवः विनम्रः सन् स्वविषये पण्डितः अस्ति। अहं तं शुभकामनाः पाठयामि।

२००९-०२-२४ मङ्गलवासरः (2009-02-24 Tuesday)

शिवरात्रि-उत्सवः (Shivratri Festival)

अद्य सिवरात्रिः अस्ति। वयं फलाहारं खादितवन्तः। अहं मन्ये व्रतः इति न्यूनं आहारं करणीयं किन्तु अद्य वयं अधिकं आहारं खादितवन्तः। अहं रात्रौ सदानन्दवर्येण सह मन्दिरम् अगच्छम्। तत्र वयं शिवरात्रि-उत्सवं समार्चाम।

२००९-०२-२३ सोमवासरः (2009-02-23 Monday)

सेनवर्यः मिलितः (Met Mr Sen)

यतः सदानन्दवर्यः अत्र अस्ति अहम् अचिन्तयं सः सेनवर्येण सह मिलेत् इति। अहं सदानन्दवर्यः च मध्याह्ने गृहात् निर्गम्य राष्ट्रीय-कला-भवनं गतवन्तौ तत् परं सेनवर्यस्य गृहं गतवन्तौ। सदानदवर्यः सेनवर्यं मिलित्वा आनन्दितः अभवत् यतो हि सेनवर्यं प्रचुर-ज्ञान-भण्डारं धारयति। तस्य गृहे एकहोरां यावत् उपविश्य आवां शाकापणं गतवन्तौ। यदा आवाभ्यां तत्र प्राप्तं तदा शाकापणः प्रायः पिहितः तस्मात् अपि अहं किञ्चित् शाकं क्रीतवान्।

२००९-०२-२२ रविवासरः (2009-02-22 Sunday)