Updates from April, 2013 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 9:09 pm on April 30, 2013 Permalink | Reply  

  अनैश्चित्यम् (Uncertainty) 

  अनैश्चित्यं दूरीकरणीयम्। अनैश्चित्यं कस्मै अपि न सुखकारकम्। अनैश्चित्यम् प्रमादाय भवति। अनैश्चित्यम् अपाकुरु।

  २०१३-०४-३० मङ्गलवासरः (2013-04-30 Tuesday)

  Advertisements
   
 • Himanshu Pota 9:02 pm on April 29, 2013 Permalink | Reply  

  अस्थायि पदम् (Temporary Position) 

  तत् पदम् अस्थायि अस्ति। सः अस्थायिनि पदे कार्यं करोति।

  २०१३-०४-२९ सोमवासरः (2013-04-29 Monday)

   
 • Himanshu Pota 9:16 pm on April 28, 2013 Permalink | Reply  

  प्रथमवारम् (First Time) 

  अद्य वयं प्रथमवारं स्थानीयं भारतीयापणम् अगच्छाम। भारतीयापणः सरीटो इति नगर्याम् अस्ति। सः आपणः अस्माकं गृहात् पञ्चाशत्-किलोमीटर-मितम् दूरतः अस्ति।

  २०१३-०४-२८ रविवासरः (2013-04-28 Sunday)

   
 • Himanshu Pota 7:41 am on April 3, 2013 Permalink | Reply  

  भजते (Holds) 

  सा कक्षायां प्रथमं स्थानं भजते।
  निर्वाचने सः द्वितीयं स्थानं भजते।

  २०१३-०४-०३ बुधवासरः (2013-04-03 Wednesday)

   
 • Himanshu Pota 9:11 pm on April 2, 2013 Permalink | Reply  

  दुःखकारणम् (Cause for sadness) 

  पुद्दुचेरीनगरे केचन् जनाः श्रीअरविन्दाश्रमस्य उपरि आक्रमणम् अकुर्वन्। आक्रमकारिणः कश्चित् राजनीतिकदलस्य सदस्याः सन्ति इति समाचारे अस्ति। योगिनः गृहस्य खण्डनं कृत्वा कस्य विजयः भविष्यति। संसारे कथम् इदं भवति अहं न जाने।

  २०१३-०४-०२ मङ्गलवासरः (2013-04-02 Tuesday)

   
 • Himanshu Pota 8:55 pm on April 1, 2013 Permalink | Reply  

  प्रतिभासूची (Merit List) 

  मया मम कक्षायाः प्रतिभासूची उद्घोषिता।
  तस्य नाम प्रतिभासूच्याम् अस्ति।
  ते प्रतिभासूच्यानुसारं नियुक्तिं करिष्यन्ति।

  २०१३-०४-०१ सोमवासरः (2013-04-01 Monday)

   
  • Beyonce 10:59 am on May 18, 2017 Permalink | Reply

   dis&bntp;:Hi are using WordPress for your site platform? I¡¯m new to the blog world but I¡¯m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel