युगपद् (Simultaneously)

चिदम्बरमहाभागेन उत्तरप्रदेशे लखनऊतः अधिकोशानां नैकाः शाखाः युगपदेव उद्घाटिताः इति इयम् आकाशवाणी इति कथयति।

२०१३-०३-३१ रविवासरः (2013-03-31 Sunday)

HOLLYWOOD चिह्नम् (Hollywood Sign)

अद्य वयं HOLLYWOOD चिह्नं द्रष्टुम् अगच्छाम। मम अनुमानम् आसीत् वयं तस्य चिह्नस्य नातिदूरे यानेन गन्तुं शक्ष्यामः। किन्तु तत् चिह्नं खलु दुर्लभम् अस्ति। प्रथमं तत्र कस्मिन् मार्गे गन्तव्यं अस्य कापि सूचना कऽपि सङ्केतः वा नास्ति। अत्र तत्र भ्रमित्वा अस्माभिः यस्मिन् पर्वते चिह्नम् अस्ति तस्य पादे प्राप्तम्। चिह्नम् अनुप्राप्तुं पर्वतपादात् पादाभ्याम् होरापर्यन्तं आरोहणं कर्तव्यम्। वयं आरोहणाय सज्जाः नास्म तस्मात् अर्धमार्गात् एव प्रत्यागच्छाम। यदा कोऽपि अतिथिः अत्र आगमिष्यति तेन सह पुनः गमिष्यामः।

२०१३-०३-३० शनिवासरः (2013-03-30 Saturday)

न उत्पादकः दिवसः (Not a productive day)

अद्य अहं गृहे आसम्। अहम् आशान्वितः आसम् अद्य अवधानेन कार्यं करिष्यामि किन्तु रात्रौ यदा मया अवलोकितं तदा दृष्टं मया विशेषकार्यं न कृतम्। भार्याम् आपणम् अनयं दिव्यांशुं तस्य कार्यस्थले अनयं ज्वलितां तस्याः विद्यालयम् अनयम्। रात्रौ भारते मम सम्बन्धिभिः सह स्काईप-माध्यमेन वार्तालापम् इति निश्चितं किन्तु संचारः सम्यग् नासीत् तस्मात् वार्तालापम् अपि नाभवत्। दिवसे केवलं आचार्येण सह तोषणीयं वार्तालापम् अकरवम् ।

२०१३-०३-२९ शुक्रवासरः (2013-03-29 Friday)

सीजरचावेजदिवसः (Cesar Chavez Day)

श्वः विश्वविद्यालये सीजरचावेजदिवसाय अवकाशः अस्ति। मया अनुमानितम् ईस्टर-पर्वणे अवकाशः भविष्यति किन्तु ईस्टर-पर्वणे अत्र कोऽपि अवकाशः नास्ति। ओस्ट्रेलियादेशे ईस्टर-पर्वणे शुक्रवासरः प्रभृति सोमावासरपर्यन्तम् अवकाशः भवति।

२०१३-०३-२८ गुरुवासरः (2013-03-28 Thursday)

आवागमनाय यानभागी (Car share for commuting)

अद्य प्रभृति अहं डेमीयनवर्येण सह कार्यालयम् आवागमनाय यानभागी भविष्यामि। अद्य डेमीयनवर्येण गमनाय यस्मिन् मार्गे न्यूनानि यानानि सन्ति सः मार्गः दर्शयितः।

२०१३-०३-२६ मङ्गलवासरः (2013-03-26 Tuesday)

अनुज्ञापत्रम् (License)

अद्य मम भार्या केलिफोर्नियाराज्यस्य यानचालक-अनुज्ञापत्रं प्राप्तवती। सा तस्याः प्रथमपरीक्षणे सफली अभवत्। एका अन्या कन्या यस्याः पिता यानचालकप्रशिक्षकः अस्ति सा मम भार्याम् अकथयत् भवत्याः परीक्षिका सर्वेषु परीक्षकेषु सुदृढा अस्ति सा भवतीं निपुणतां अभिज्ञानपत्रम् अददात् तस्मात् भवति विशिष्टा चालका अस्ति इति मन्ये इति।

२०१३-०३-२५ सोमवासरः (2013-03-25 Monday)