जगद्गुरुरामभद्राचार्यः (Jagadguru Rambhadracharya)

नित्यानन्दमिश्रवर्यस्य जालपत्रस्य कृपायाः मया जगद्गुरुरामभद्राचार्यस्य विषये ज्ञातं  https://sites.google.com/site/nmisra/home. तं विषये अन्यं जालपत्रम् अपि अस्ति
http://en.wikipedia.org/wiki/Jagadguru_Rambhadracharya.
महाराजरामभद्राचार्यस्य जालपत्रम् अस्ति http://jagadgururambhadracharya.org. तेन लिखितं संस्कृतसाहित्याय जालपत्रम् अस्ति – http://jagadgururambhadracharya.org/downloads.
जगद्गुरुरामभद्राचार्यः प्रचुरसंस्कृतसाहित्यानि अलिखत्। तेषाम् अस्ति
श्रीभार्गवराघवीयम् https://sites.google.com/site/nmisra/ekaaksarii.pdf?attredirects=0.

जगद्गुरुरामभद्राचार्यस्य विषये ज्ञात्वा मया चिन्तितम् अपि ईदृशाः कति पण्डिताः सन्ति येषां विषये वयं न जानीमः।

२०११-१२-३१ शनिवासरः (2011-12-31 Saturday)

लोकपालविधेयकम् (Lokapal Bill)

लोकपालविधेयकं भारतस्य राज्यसभायां ह्यः न अभ्युपगतम्। अयं कस्य दोषः अस्ति। सोनीयामहाभागा भाजपदलस्य दोषम् अस्ति इति उक्तवती। सा भारतदेशस्य महाराज्ञी अस्ति तस्मात् सा सम्यक् एव वदति इति अहं मन्ये। यदि भाजपदलं सर्वकारस्य विरोधं न करिष्यति तर्हि देशस्य कार्यं वरं भविष्यति। सर्वकारस्य कार्यम् अस्ति भारतदेशस्य लुण्ठनं स्वीसाधिकोषस्य भरणम्। कथं अन्नावर्यात् प्रभृति जनाः इति न जानन्ति अकारणम् एव सर्वकार्यस्य कार्यं बाधन्ते।

२०११-१२-३० शुक्रवासरः (2011-12-30 Friday)

विक्लबम् (Agitation)

सुन्दरकाण्डे द्वितीये सर्गे नवत्रिंशतितमः श्लोकः अस्ति,
भूताश्चार्था विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः।
विक्लबं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा॥३९॥
याः शब्दकोशाः मया दृष्टाः तेषाम् अस्ति विक्लवम् इति न तु विक्लबम् इति। गीतासूपनिषत्सु द्वितीये अध्याये तृतीयः श्लोकः अस्ति,
क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप॥२.३॥

२०११-१२-२९ गुरुवासरः (2011-12-29 Thursday)

दिव्यांशुः चालयति (Divyanshu Drives)

दिव्यांशुः ह्यः रात्रौ अस्माभिः सह सिडनीनगरात् केन्बरानगरम् आगच्छत्। मार्गे अहं क्लान्तः अभवम् तस्मात् मध्ये दिव्यांशुः यानचालनम् आरब्धवान्। यः राजमार्गः सिडनीनगरात् मेल्बोर्ननगरतः अस्ति तस्मात् मार्गात् केन्बरानगरं गमनाय एकः निष्काशनः (exit) अस्ति। याने अग्रे दिव्यांशुना सह तस्य कनीयसीस्वसा ज्वलिता उपाविशत्। अहं पृष्ठे उपाविशम् अस्वपम् च। एकहोरा परं मया यानात् बहिः दृष्टम् अयं केन्बरानगरं गमनाय मार्गः नास्ति इति चिन्तितम्। दिव्यांशुः ज्वलिता च वार्तालापे मग्नौ आस्ताम् तस्मात् तौ निष्काशनं अदृष्टं कुर्वन्तौ मेल्बोर्ननगरं प्रति यानम् अनयताम्। ततः वयं प्रत्यागच्छाम एकहोराधिकं च यात्राम् अकुर्म। यदा अहं दिव्यांशवे क्रुध्यामि स्म तदा ज्वलिता अवदत् सर्वे स्खलनं कुर्वन्ति कस्मात् दिव्यांशवे भवान् क्रुध्यति इति। सा दिव्यांशुना सह अग्रे उपविशनस्य असीमानन्दम् अभुनक्। सा इति न अचिन्तयत् यतो हि वयं रात्रौ द्वादशवादने गृहं प्राप्तवन्तः। तस्याः मनसि दिव्यांशुना सह वार्तालापस्य आनन्दस्य तुलनायां गृहे आगमनस्य विलम्बं किमपि नास्ति।

२०११-१२-२८ बुधवासरः (2011-12-28 Wednesday)

शीलावर्यायाः पञ्चाशत्तमः जन्मदिवसः (Sheela’s 50th Birthday)

ह्यः मम मित्रस्य राजीवस्य भार्यायाः शीलावर्यायाः पञ्चाशत्तमस्य जन्मदिवसस्य उत्सवः आसीत्। वयं केन्बरानगरतः उत्सवाय सिडनीनगरम् अगच्छाम। शीलावर्या मह्यम् अत्यन्तं रोचते। अहम् अनैकवारं सिडनीनगरं गच्छामि। सा सदा मां सादरेण तेषु गृहे आह्वयति। सा सुस्वादु भोजनम् पचति साग्रहेण मां खादयति च। सा दक्षिणभारतीयं भोजनं पचति यं भोजनं मम प्रियं भोजनम् अस्ति। सा चिकित्सिका अस्ति। सा प्रायः आध्यात्मिकसाहित्यं पठति। तेषां गृहात् अहं कानिचित् पुस्तकानि नयामि।

२०११-१२-२७ मङ्गलवासरः (2011-12-27 Tuesday)

गीतागायनम् (Singing Gita)

दीनानुकम्पनदासः असीम-उर्जा-युक्तः पुरुषः अस्ति। सः गीतायाः प्रचारं करोति। सः समयप्रबन्धं कथं करणीयम् इति अपि सिक्षयति। सः अनेकानि कार्याणि करोति। कृपया इदं जालपत्रं पश्यतु – http://www.gitajayanti.ning.com.

२०११-१२-२६ सोमवासरः (2011-12-26 Monday)

प्रच्छदः (Wrapper)

अद्य ईसामसीहस्य जन्मदिवसः अस्ति तस्मात् जनाः परस्परं उपहारान् यच्छन्ति। उपहारान् प्रच्छदैः छादयन्ति च। अहं मन्ये ओस्ट्रेलियादेशे ते श्वः प्रच्छदान् अपदरिष्यन्ति उपहारान् द्रक्ष्यन्ति च। तस्मात् श्वस्तनः दिवसः पेटिकादिवसः इति कथ्यते।

२०११-१२-२५ रविवासरः (2011-12-25 Sunday)