Updates from December, 2011 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 9:56 am on December 31, 2011 Permalink | Reply  

  जगद्गुरुरामभद्राचार्यः (Jagadguru Rambhadracharya) 

  नित्यानन्दमिश्रवर्यस्य जालपत्रस्य कृपायाः मया जगद्गुरुरामभद्राचार्यस्य विषये ज्ञातं  https://sites.google.com/site/nmisra/home. तं विषये अन्यं जालपत्रम् अपि अस्ति
  http://en.wikipedia.org/wiki/Jagadguru_Rambhadracharya.
  महाराजरामभद्राचार्यस्य जालपत्रम् अस्ति http://jagadgururambhadracharya.org. तेन लिखितं संस्कृतसाहित्याय जालपत्रम् अस्ति – http://jagadgururambhadracharya.org/downloads.
  जगद्गुरुरामभद्राचार्यः प्रचुरसंस्कृतसाहित्यानि अलिखत्। तेषाम् अस्ति
  श्रीभार्गवराघवीयम् https://sites.google.com/site/nmisra/ekaaksarii.pdf?attredirects=0.

  जगद्गुरुरामभद्राचार्यस्य विषये ज्ञात्वा मया चिन्तितम् अपि ईदृशाः कति पण्डिताः सन्ति येषां विषये वयं न जानीमः।

  २०११-१२-३१ शनिवासरः (2011-12-31 Saturday)

  Advertisements
   
  • nmisraनित्यानन्दमिश्रः 2:35 pm on December 31, 2011 Permalink | Reply

   जगद्गुरुरामभद्राचार्याणां विषये उच्यते –
   रामभद्रो हि जानाति रामभद्रसरस्वतीम् ।
   रामभद्रो हि जानाति रामभद्रसरस्वतीम् ॥
   अपि च श्रीभार्गवराघवीयस्य विषये उच्यते –
   लघुत्रयीबृहत्त्रय्योर्गङ्गायमुनयोरिव ।
   रामभद्रसरस्वत्या सङ्गमोऽस्मिन् प्रयागके ॥

 • Himanshu Pota 1:43 pm on December 30, 2011 Permalink | Reply  

  लोकपालविधेयकम् (Lokapal Bill) 

  लोकपालविधेयकं भारतस्य राज्यसभायां ह्यः न अभ्युपगतम्। अयं कस्य दोषः अस्ति। सोनीयामहाभागा भाजपदलस्य दोषम् अस्ति इति उक्तवती। सा भारतदेशस्य महाराज्ञी अस्ति तस्मात् सा सम्यक् एव वदति इति अहं मन्ये। यदि भाजपदलं सर्वकारस्य विरोधं न करिष्यति तर्हि देशस्य कार्यं वरं भविष्यति। सर्वकारस्य कार्यम् अस्ति भारतदेशस्य लुण्ठनं स्वीसाधिकोषस्य भरणम्। कथं अन्नावर्यात् प्रभृति जनाः इति न जानन्ति अकारणम् एव सर्वकार्यस्य कार्यं बाधन्ते।

  २०११-१२-३० शुक्रवासरः (2011-12-30 Friday)

   
 • Himanshu Pota 1:15 pm on December 29, 2011 Permalink | Reply  

  विक्लबम् (Agitation) 

  सुन्दरकाण्डे द्वितीये सर्गे नवत्रिंशतितमः श्लोकः अस्ति,
  भूताश्चार्था विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः।
  विक्लबं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा॥३९॥
  याः शब्दकोशाः मया दृष्टाः तेषाम् अस्ति विक्लवम् इति न तु विक्लबम् इति। गीतासूपनिषत्सु द्वितीये अध्याये तृतीयः श्लोकः अस्ति,
  क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते।
  क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप॥२.३॥

  २०११-१२-२९ गुरुवासरः (2011-12-29 Thursday)

   
  • hnbhat 7:00 pm on April 10, 2012 Permalink | Reply

   याः शब्दकोशाः मया दृष्टाः तेषाम् अस्ति इति त्वसाधुरेव,

   ये शब्दकोशाः इति पठनीयम्, कोशशब्दस्य पुंलिङ्गत्वात्म् तत्संयोजकसर्वनम्नश्च पुंलिङ्ग एव न्यायः प्रयोगः।

 • Himanshu Pota 7:07 pm on December 28, 2011 Permalink | Reply  

  दिव्यांशुः चालयति (Divyanshu Drives) 

  दिव्यांशुः ह्यः रात्रौ अस्माभिः सह सिडनीनगरात् केन्बरानगरम् आगच्छत्। मार्गे अहं क्लान्तः अभवम् तस्मात् मध्ये दिव्यांशुः यानचालनम् आरब्धवान्। यः राजमार्गः सिडनीनगरात् मेल्बोर्ननगरतः अस्ति तस्मात् मार्गात् केन्बरानगरं गमनाय एकः निष्काशनः (exit) अस्ति। याने अग्रे दिव्यांशुना सह तस्य कनीयसीस्वसा ज्वलिता उपाविशत्। अहं पृष्ठे उपाविशम् अस्वपम् च। एकहोरा परं मया यानात् बहिः दृष्टम् अयं केन्बरानगरं गमनाय मार्गः नास्ति इति चिन्तितम्। दिव्यांशुः ज्वलिता च वार्तालापे मग्नौ आस्ताम् तस्मात् तौ निष्काशनं अदृष्टं कुर्वन्तौ मेल्बोर्ननगरं प्रति यानम् अनयताम्। ततः वयं प्रत्यागच्छाम एकहोराधिकं च यात्राम् अकुर्म। यदा अहं दिव्यांशवे क्रुध्यामि स्म तदा ज्वलिता अवदत् सर्वे स्खलनं कुर्वन्ति कस्मात् दिव्यांशवे भवान् क्रुध्यति इति। सा दिव्यांशुना सह अग्रे उपविशनस्य असीमानन्दम् अभुनक्। सा इति न अचिन्तयत् यतो हि वयं रात्रौ द्वादशवादने गृहं प्राप्तवन्तः। तस्याः मनसि दिव्यांशुना सह वार्तालापस्य आनन्दस्य तुलनायां गृहे आगमनस्य विलम्बं किमपि नास्ति।

  २०११-१२-२८ बुधवासरः (2011-12-28 Wednesday)

   
 • Himanshu Pota 6:18 pm on December 27, 2011 Permalink | Reply  

  शीलावर्यायाः पञ्चाशत्तमः जन्मदिवसः (Sheela’s 50th Birthday) 

  ह्यः मम मित्रस्य राजीवस्य भार्यायाः शीलावर्यायाः पञ्चाशत्तमस्य जन्मदिवसस्य उत्सवः आसीत्। वयं केन्बरानगरतः उत्सवाय सिडनीनगरम् अगच्छाम। शीलावर्या मह्यम् अत्यन्तं रोचते। अहम् अनैकवारं सिडनीनगरं गच्छामि। सा सदा मां सादरेण तेषु गृहे आह्वयति। सा सुस्वादु भोजनम् पचति साग्रहेण मां खादयति च। सा दक्षिणभारतीयं भोजनं पचति यं भोजनं मम प्रियं भोजनम् अस्ति। सा चिकित्सिका अस्ति। सा प्रायः आध्यात्मिकसाहित्यं पठति। तेषां गृहात् अहं कानिचित् पुस्तकानि नयामि।

  २०११-१२-२७ मङ्गलवासरः (2011-12-27 Tuesday)

   
 • Himanshu Pota 5:47 pm on December 26, 2011 Permalink | Reply  

  गीतागायनम् (Singing Gita) 

  दीनानुकम्पनदासः असीम-उर्जा-युक्तः पुरुषः अस्ति। सः गीतायाः प्रचारं करोति। सः समयप्रबन्धं कथं करणीयम् इति अपि सिक्षयति। सः अनेकानि कार्याणि करोति। कृपया इदं जालपत्रं पश्यतु – http://www.gitajayanti.ning.com.

  २०११-१२-२६ सोमवासरः (2011-12-26 Monday)

   
  • dinaanu 7:40 pm on December 28, 2011 Permalink | Reply

   himanṣu jī wrote via email [referring to the above post]:
   on 2011/12/28 Himanshu Pota

   Dinaji,

   I have posted the link on the blog https://learnsanskrit.wordpress.com/2011/12/26/%e0%a4%97%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%a8%e0%a4%ae%e0%a5%8d-singing-gita/
   or
   http://wp.me/pHje-Oi

   We will discuss about the work you have mentioned in your comments.

   When do we see you again?
   =====================================
   and my reply is below

   hare kṛṣṇa!

   namaste jī. thank you so much. thank you for your kind cooperation.

   prabhu, please forgive me that i am a almost a total stranger to sanskṛt when it comes to the devanagari script and the language… Although i love sanskṛt dearly and have the greatest faith in it.. i have not yet had the opportunity to pursue learning it properly… i hope that one day, by the blessings and inspiration of those who do speak it, that i may speak and read sanskṛt (and hindi, tamil, malayalam and as many other languages as i can learn) as fluently as one would speak his natural mother-tongue. please bless me that i may achieve that one day.

   And for now, please bear with me as one bereft of culture, and let me know how this above-mentioned discussion progresses. It is purely a miracle of mercy that an ignoramus like me has discovered these tricks and shortcuts in the art of teaching sanskṛt pronunciation! but, i have heard it said “phalena paricīyate”… and also, “if a wise man finds a diamond in a rubbish dump, he will not reject it”.

   So, mercifully ignoring my weaknesses and faults, and seeing the effectiveness and utility/value in what has been discovered by this fool, or better said, what has been mercifully revealed by the mercy of Śrī Paramātma through this foolish one , namely, the special formatting of the text and see if some collaborators may lend their skills and energies in producing / checking the 4-line version of the Gīta ślokas with the dīrghas in red … for the simplification and mass promotion of everyone’s “original mātṛ-bhāṣā” {though they may have ‘forgotten’ it ! }

   gratefully yours,

   dīnānukampana dāsa

 • Himanshu Pota 7:17 pm on December 25, 2011 Permalink | Reply  

  प्रच्छदः (Wrapper) 

  अद्य ईसामसीहस्य जन्मदिवसः अस्ति तस्मात् जनाः परस्परं उपहारान् यच्छन्ति। उपहारान् प्रच्छदैः छादयन्ति च। अहं मन्ये ओस्ट्रेलियादेशे ते श्वः प्रच्छदान् अपदरिष्यन्ति उपहारान् द्रक्ष्यन्ति च। तस्मात् श्वस्तनः दिवसः पेटिकादिवसः इति कथ्यते।

  २०११-१२-२५ रविवासरः (2011-12-25 Sunday)

   
 • Himanshu Pota 4:59 pm on December 24, 2011 Permalink | Reply  

  रमेशवर्यस्य षष्टितमः जन्मदिवसः (Rameshbhai’s sixtieth birthday) 

  अस्माकं मित्रस्य रमेशवर्यस्य षष्टितमस्य जन्मदिवसस्य उत्सवः अद्य अस्ति। वयं सार्धषट्वादने तस्मिन् उत्सवे गमिष्यामः। आमान्त्रणे तस्य भार्या अलिखत् कोऽपि उपहारः न आनेतव्यः। उपहारस्य स्थाने ते धनानि अपचेष्यन्ति तानि धनानि ते समाजकार्याय दास्यन्ति। रमेशवर्यः उदारः दाता अस्ति। सः समाजकार्याय सदैव धनं ददाति।

  २०११-१२-२४ शनिवासरः (2011-12-24 Saturday)

   
 • Himanshu Pota 4:38 pm on December 23, 2011 Permalink | Reply  

  लक्ष्मीवर्यायाः प्रतिश्रुतम् (Lakshmi’s engagement) 

  अद्य मम मित्रस्य कृष्णमूर्तिवर्यस्य कन्यायाः लक्ष्मीवर्यायाः शौनवर्येण सह प्रतिश्रुतम् अभवत्। लक्ष्मीवर्या शौनवर्यः च सिएटलनगरे वसतः। तौ प्रतिश्रुताय एव अत्र आगच्छताम्। उत्सवे भोजनम् आसीत् तथा मनोरञ्जनं च। मम भार्या एकं भजनं गायनं च अगायत्। उत्सवः आनन्ददायकः आसीत्। लक्ष्मीवर्याः सरलतायाः जीवन्तरूपम् एव आसीत्।

  २०११-१२-२३ शुक्रवासरः (2011-12-23 Friday)

   
 • Himanshu Pota 4:22 pm on December 22, 2011 Permalink | Reply  

  १७५०तमे वर्षे भारतस्य योगदानम् (Indian’s Contribution in 1750) 

  मोबाशरजावेद-अखबरवर्यः लिखति (http://indiatoday.intoday.in/story/india-today-editorial-director-m-j-akbar-on-british-rule-mughals-delhi-100-birthday/1/164540.html).
  It would probably shock today’s elite to learn that Akbar, Jehangir and Shah Jehan were far wealthier than their Tudor and Stuart counterparts in London, and that in 1750 India had 24 per cent of the world manufacturing output as compared to Britain’s 2 per cent. But it is not their fault. No one mentioned this at school.

  २०११-१२-२२ गुरुवासरः (2011-12-22 Thursday)

  कृपया अवधानं दातव्यम्। विश्वस्य उत्पादने पादमितम् उत्पादनं भारतस्य एव आसीत्। आङ्ग्लदेशस्य उत्पादनम् आसीत् केवलं द्विप्रतिशतम्। यदा अहम् इदं कथयामि तदा जनाः त्वं बजरंगदलस्य सदस्यः तस्मात् मिथ्या वदसि इति कथयन्ति। अहं मन्ये मोबाशरजावेद-अखबरवर्यस्य उपरि सः बजरंगदलस्य सदस्यः अस्ति इति आक्षेपः न संभवः।

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel