Updates from January, 2009 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 8:47 am on January 31, 2009 Permalink | Reply  

  विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् (Thousand Names of Sri Vishnu) 

  अद्य अहं सिडनीनगरे आसम्। प्रातःकाले समाचारपत्रम् अपठम्। द्वादशवादने स्टीववर्येण स्टेनवर्येण सह चर्चाम् अकरवम्। वयम् एकम् वातपुरस्य (air pump) नियन्त्रणाय कार्यं कुर्मः। तत् परं राजीवस्य गृहे अतिस्वादु भोजनम् अकरवम्। तत् परं राजीवस्य स्वसुः गृहं गतम्। तत्र विष्णुसहस्रनामस्त्रोतस्य पाठः कृतः। सिडनीनगरतः निर्गम्य रात्रौ एकादशवादने केन्बरानगरे अस्माकं गृहं प्राप्तम्।

  २००९-०१-३१ शनिवासरः (2009-01-31 Saturday)

  Advertisements
   
  • Siranjeevi.H 5:09 pm on February 10, 2009 Permalink | Reply

   Nice words Keep it up. Where ever you are in the world Lord will save you in what form you are offering him . Try to spred the Vishnu Sahasra nama for the benefit of others too.

  • PRG 3:17 pm on February 16, 2009 Permalink | Reply

   भवतः ब्लोग् अपठम्। दैनिकविषयान् तथा च समाचारान् संस्कृते लेखनं नूतनम् अस्ति। उत्तमम् अस्ति।

 • Himanshu Pota 8:27 am on January 30, 2009 Permalink | Reply  

  सिडनीनगरम् अगच्छम् (Went to Sydney) 

  मया प्रातःकाले पञ्चवादने सिडनीनगरं गमनाय निश्चयः कृतः किन्तु अलसत्वाय अष्टवादने गृहात् निरगच्छम्। सिडनीनगरे विश्वविद्यालये सार्ध-एकादशवादने प्राप्तं तत् परं रोबर्टवर्येण सह चर्चाम् अकरवम्। प्रायः द्वादशवादने बोबवर्यः रोबर्टवर्यस्य कार्यालये आगच्छत् तत् परं वयं चीनदेशीयं भोजनम् अकुर्म। सार्ध-एकवादनात् सायंकाले सार्ध-सप्तवादनतः अहं रोबर्टवर्यः च शोधप्रस्तावम् अलिखाव। तत् परं सः ओपेरागृहे नाटकं द्रष्टुम् अगच्छत् अहं राजीवस्य गृहम् अगच्छम्।

  २००९-०१-३० शुक्रवासरः (2009-01-30 Friday)

   
 • Himanshu Pota 7:29 am on January 29, 2009 Permalink | Reply  

  होमनवर्यः भार्यया सह आगच्छति (Mr Roman comes with his wife) 

  अद्य ब्राज़ीलदेशतः होमनवर्यः स्वस्य भार्यया सह केन्बरानगरम् आगच्छत्। तस्य विमानस्य आगमनकालः सार्ध एकवादनम् अस्ति। यदा मया विमानस्थलं गतं तदा ज्ञातं विमानं विलम्बेन त्रिवादने आगमिष्यति इति। अहं कार्यालये प्रत्यागच्छं तत् परं मया त्रिवादने विमानस्थलं गतम्। यदा होमनवर्यः आगच्छत् तदा मया ज्ञातं सः सभार्या अस्ति इति। सः रविवासरतः भट्टनिलये वसिष्यति तत् परं भट्टगृहे गमिष्यति। होमनवर्यः मया सह षड्‍मासपर्यन्तं स्वविद्यावचस्पति-कार्याय (for PhD work) कार्यं करिष्यति। सः विद्युत-वितरण-क्षेत्रे (power distribution) निष्णातः (expert) अस्ति।

  २००९-०१-२९ गुरुवासरः (2009-01-29 Thursday)

   
 • Himanshu Pota 10:22 pm on January 28, 2009 Permalink | Reply  

  रोबर्टवर्यः (Robertji) 

  ह्यः सिडनीनगरतः रोबर्टवर्यः अस्माकं कार्यालये मया सह कार्यं कर्तुम् आगच्छत्। रात्रौ सः अस्माकं गृहे न्यवसत्। अद्य अपि आवां विचारणां अकराव। सायंकाले सः सिडनीनगरं प्रत्यागच्छत्। सः संयुक्तराज्यस्य नागरीकः अस्ति। गत वर्षे सिडनीनगरम् आगच्छत् किन्तु इदानीं सः चीनदेशे शंघा‍ई-नगरे निवसति। अस्य वर्षस्य अन्ते सः स्वपरिवारेण सह पुनः सिडनीनगरं प्रत्यागमिष्यति।

  २००९-०१-२८ बुधवासरः (2009-01-28 Wednesday)

   
  • अनिल कुमार 3:43 pm on January 29, 2009 Permalink | Reply

   An attempt to translate this in English:

   Yesterday Mr. Robert from Sydney worked with me in my office. He went to our house in the night. Today he’s ????. In the evening he goes to Sydney. He is a citizen of United States. Last year he came to Sydney but ?(this time) he’s living in Shanghai city in China. This year’s end he will go to Sydney with his family.

   • Himanshu Pota 7:46 am on February 1, 2009 Permalink | Reply

    Here is a translation:
    ह्यः सिडनीनगरतः रोबर्टवर्यः अस्माकं कार्यालये मया सह कार्यं कर्तुम् आगच्छत्। Yesterday from Sydney Robert came to our office to work with me. रात्रौ सः अस्माकं गृहे न्यवसत्। In the night she stayed in our house. अद्य अपि आवां विचारणां अकराव।Today also we had our discussions. सायंकाले सः सिडनीनगरं प्रत्यागच्छत्। In the evening he returned to Sydney. सः संयुक्तराज्यस्य नागरीकः अस्ति।He is a US citizen. गत वर्षे सिडनीनगरम् आगच्छत् किन्तु इदानीं सः चीनदेशे शंघा‍ई-नगरे निवसति। He came to Sydney last year but now he lives in Shanghai. अस्य वर्षस्य अन्ते सः स्वपरिवारेण सह पुनः सिडनीनगरं प्रत्यागमिष्यति। At the end of this year he will return to Sydney with his family.

 • Himanshu Pota 10:11 pm on January 27, 2009 Permalink | Reply  

  प्रधानमन्त्रिनः गृहम् अगच्छम् (Went to Prime Minister’s house) 

  canberrapmlodge26jan2009-0071ह्यः औस्ट्रेलियादिवसः आसीत्। प्रधानमन्त्रि-केविन-रडवर्यः एतम् उत्सवं प्रार्चत् (celebrated)। उत्सवाय राजदूताः, राजदूतावासस्य कार्यकर्तारः तेन स्वगृहे निमन्त्रिताः। तस्य भार्या अपि तत्र आसीत्। तेन कथम् अहं आमन्त्रितः इति अहं न जानामि। अहं मन्ये तत्र द्विशतं लोकाः आसन् किन्तु तत्र आयोजकाः प्रत्येकस्य जनस्य नाम जानाति। ते मां पूर्वं न अमिलन् तस्मात् एका महिला मम निकषा आगम्य मम नाम अपृच्छत्। यदा अहं मम नाम अकथयं सा अकथयत् जानामि भवान् कः अस्ति इति।

  २००९-०१-२७ मङ्गलवासरः (2009-01-27 Tuesday)

  Who is this other person?

   
 • Himanshu Pota 1:56 pm on January 26, 2009 Permalink | Reply  

  विश्ववाणी (Vishvavani) 

  रचयेम संस्कृतभुवनम् इति छात्राणां समूहः अस्ति। ते विश्ववाणी http://www.speaksanskrit.org/vishvavani/index.shtml जालपत्रिकां प्रकाशयन्ति। जालपत्रिका शिक्षाप्रदा ज्ञानवर्धका च अस्ति। नवेम्बरमासस्य पत्रिकायां नवानि पर्णानि सन्ति। प्रहेलिका प्राचीनविषयेषु नवीनविषयेषु च वार्ताः सन्ति। सा पत्रिका मह्यं भृशं रोचते।

  २००९-०१-२६ सोमवासरः (2009-01-26 Monday)

   
 • Himanshu Pota 10:13 pm on January 25, 2009 Permalink | Reply  

  सुन्दरकाण्डं षष्ठः सर्गः (Sundarakanda – Sixth Chapter) 

  स निकामं विमानेषु विचरन् कामरूपधृक्।
  विचचार कपिर्लङ्कां लाघवेन समन्वितः॥१॥
  निकामम् – to desire
  कामरूपधृक् – holder of all desires and forms
  लाघवेन – with swiftness
  समन्वितः – possessing
  That monkey, holder of all desires and forms, desirous to move around in a plane, wandered over Lanka, possessed of swiftness.२

  ००९-०१-२५ रविवासरः (2009-01-25 Sunday)

   
  • mehul bhatt 3:41 pm on February 5, 2009 Permalink | Reply

   Nice to read the sanskrit news.
   Regards Mehul Bhatt

 • Himanshu Pota 10:14 pm on January 24, 2009 Permalink | Reply  

  ज्वलितया सह भोजनम् (Dinner with Jwalita) 

  आवयोः ज्येष्ठः पुत्रः गरीयसी कन्या अद्य गृहात् बहिः स्वमित्रस्य गृहे अगच्छताम्। केवली कनिष्ठा कन्या ज्वलिता आवाभ्यां  सह गृहे आसीत्। यतो हि सा गृहे आसीत् अहं तस्याः माता च तां भोजनिलयम् (restaurant) अनयाव। सा अतीव प्रसन्ना अभवत्। तया सह भोजनिलयं गत्वा अहमपि अतीव प्रसन्नः अभवम्। सा भोजनिलये भद्रव्यवाहरम् अकरोत् किमपि भोजनवस्तुनः निर्देशं व्यथा न अकरोत्। भोजनं परम् अहं तया सह पयोहिमम् अपि अखादम्।

  २००९-०१-२४ शनिवासरः (2009-01-24 Saturday)

   
  • P.S. Aravind 6:58 pm on January 26, 2009 Permalink | Reply

   अस्माभ्यामिति मया कुत्रापि नैव श्रुतम्
   आवाभ्यामेव श्रूयते

 • Himanshu Pota 10:59 pm on January 23, 2009 Permalink | Reply  

  चीनदेशात् प्राचार्यः येवर्यः आगच्छत् (Professor Ye came from China) 

  अद्य प्राचार्यः येवर्यः चीनादेशात् आवां कार्यालयम् आगच्छम्। सः ज्ञातुम् इच्छति यदि अस्माकं विश्वविद्यालयः तस्य विश्वविद्यालयेन सह शोधकार्यं करिष्यति। सः मृदुभाषी शोधकार्ये कुशलः पूर्ववयसी (young)  अस्ति। अहं तं मिलित्वा अतीवप्रभावितः अभवम्।

  २००९-०१-२३ शुक्रवासरः (2009-01-23 Friday)

   
 • Himanshu Pota 10:24 pm on January 22, 2009 Permalink | Reply  

  मेल्बोर्ननगरं नागच्छाम (Didn’t go to Melbourne) 

  वयम् अद्य मेल्बोर्ननगरं गम्यमानाः आस्म किन्तु बालकौ गमनाय समर्थौ न आस्ताम् तस्मात् वयं न अगच्छाम। अद्य अहं कार्यालये अपि न अगच्छम्। मद्याह्ने आवाभ्याम् करप्रतिनिध्यः कार्यालयः गन्तव्यः। आवां तस्य कार्यालयम् अगच्छाव करपत्रेषु हस्ताक्षरम् अकुर्व गृहं प्रत्यागच्छाव तत् परम् अहं गृहे एव अतिष्ठम्।

  २००९-०१-२२ गुरुवासरः (2009-01-22 Thursday)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel