नेतृ (पुँल्लिङ्गः) (Leader (m.))

नेता नेतारौ नेतारः
नेतारम् नेतारौ नेतॄन्
नेत्रा नेतृभ्याम् नेतृभिः
नेत्रे नेतृभ्याम् नेतृभ्यः
नेतुः नेतृभ्याम् नेतृभ्यः
नेतुः नेत्रोः नेतॄणाम्
नेतरिः नेत्रोः नेतृषु
हेनेतः हेनेतारौ हेनेतारः

२००८-१२-१४ रविवासरः (2008-12-14 Sunday)

सः बालकः गायति। (That child sings.)

सः बालकः गायति। सा बालिका गायति। अयं बालकः गायति। इयं बालिका गायति। भवान् गायति। भवती गायति। त्वं गायसि। अहं गायामि।
तौ बालकौ गायतः। ते बालिके गायतः। इमौ बालकौ गायतः। इमे बालिके गायतः। भवन्तौ गायतः। भवत्यौ गायतः। यूयं गायथः। आवां गायावः।

२००८-१२-१३ शनिवासरः (2008-12-13 Saturday)

गायकः गायति (Singer Sings)

गायकः गायति। क्रीडक क्रीडति। रक्षकः रक्षति। खादकः खादति। खेलकः खेलति। आक्रामकः आक्रामति। आकर्षकः आकर्षति। कृषकः कर्षति। निन्दकः निन्दति। प्रशंसकः प्रशंसति। पर्यटकः पर्यटति। सन्तरकः सन्तरति।

२००८-१२-१२ शुक्रवासरः (2008-12-12 Friday)