अस्वस्था (Unwell)

मम भार्या अस्वस्था अस्ति। शीतपित्तः तां पीडयति। अस्माभिः एकसप्ताहपरं इतः केन्बरानगरं गन्तव्यम्। कथं बन्धनानि सज्जीकरिष्यामः। कथं गृहस्य मार्जनं भविष्यति। अहं चिन्तितः अस्मि।

२०१४-०१-०५ रविवासरः (2014-01-05 Sunday)

भृ धातुः (To carry, to convey, to have)

भृ धातुः उभयपदी जुहोत्यादिगणी धातुः अस्ति।
मया पुस्तकं भृतम्। अपि त्वया बालकः भृतः। तेन बालिका भृता।
सः पुस्तकम् बिभ्रन् गच्छति। सा पुस्तकं बिभ्रन्ती गच्छति।
मधुकर जोशी इति नामपट्टिकां बिभ्राणः जोशीनिवासः इति वाक्यं मया अद्य एकायां वार्तायाम् पठितम्। तस्मात् बिभ्राणः इति शब्दस्य अर्थः कः भवति इति मया आचार्यः पृष्टः। तस्मात् उत्तरं प्राप्य इदं वृत्तपत्रं लिखामि।

२०१४-०१-०४ शनिवासरः (2014-01-04 Saturday)

गृहे अस्मि (At Home)

अद्य अहं गृहे एव अस्मि कार्यालयं न अगच्छम्। अपराह्णे नातिदूरे स्थिते संयान-स्थाने (railway station) गत्वा तत्र उपाविशम्। यदि मया संयाने न गन्तव्यं तर्हि संयान-स्थाने उपविशनं मह्यं रोचते। संयान-स्थाने उपविश्य मया गीतापाठः कृतः संयानानाम् आगमनस्य गमनस्य आनन्दः च लब्धः।

२०१४-०१-०३ शुक्रवासरः (2014-01-03 Friday)

संयताः याने (Together in a car)

नववर्षात् प्रभृतिः मह्यं विश्वविद्यालये यानस्थानं नास्ति। तस्मात् अद्य अहम् एकया अन्यया महिलया सह तस्याः यानेन विश्वविद्यालम् अगच्छम्। कस्यापि अन्यस्य याने उपविश्य कार्यालयं गमने अत्यन्तानन्दः भवति।

२०१४-०१-०२ गुरुवासरः (2014-01-02 Thursday)

सहायकः सम्पादकः (Associate Editor)

नववर्षस्य प्रथमे दिवसे मया सूचना प्राप्ता IEEE Transactions on Control Systems Technology इति आगमे (journal) अहं सहायकः सम्पादकः नियुक्तः अभवम्। अस्मात् मम कार्यम् अधिकं भविष्यति किन्तु स्वल्पं गौरवम् अपि अस्ति।

२०१४-०१-०१ बुधवासरः (2014-01-01 Wednesday)