Updates from May, 2011 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 12:42 pm on May 29, 2011 Permalink | Reply  

  अधिकरणम् (Agency) 

  इदं सर्वकारस्य एकम् अधिकरणम् अस्ति। इदम् अधिकरणं भ्रष्टाचारस्य अन्वेषणं करोति। शिक्षाधिकरणं शिक्षणस्य कार्यं करोति।

  २०११-०५-२९ रविवासरः (2011-05-29 Sunday)

  Advertisements
   
 • Himanshu Pota 10:38 am on May 28, 2011 Permalink | Reply  

  अन्नाहजारेवर्यः अवगच्छति (Anna Hazare Understands) 

  यदि भारतदेशे कोऽपि जनः ख्याति इच्छति तर्हि सः नरेन्द्रमोदीवर्यम् अपवदतु। अन्नाहजारेवर्यः इदम् अधुना अवागच्छत्। सः अनेकेभ्यः वर्षेभ्यः भ्रष्टाचारम् अपाकर्तुं यतति किन्तु तं तस्मिन् कार्ये साफल्यं न अलभत्। अन्नाहजारेवर्यः एकः महान् पुरुषः अस्ति। तेन भ्रष्टाचारनिवारणस्य कार्यम् एव करणीयम्। नरेन्द्रमोदीवर्यं हन्तुं नैकाः जानाः उद्युक्ताः सन्ति ते नरेन्द्रवर्यं हनिष्यन्ति तस्मिन् विषये कापि शङ्का नास्ति। भ्रष्टाचारनिवारणाय अत्यल्पाः जनाः सन्ति तस्मात् अन्नाहजारेवर्येण तत् कार्यम् एव करणीयम्।

  २०११-०५-२८ शनिवासरः (2011-05-28 Saturday)

   
 • Himanshu Pota 7:28 am on May 27, 2011 Permalink | Reply  

  अवशिष्टः (Remainder) 

  अवशिष्टं कार्यं कदा करिष्यसि। अधुनैव सर्वं कार्यं समापय।
  अवशिष्टेषु विषयेषु आवां चर्चयावः। अनेके विषयाः अस्माभिः पूर्वमेव अनुमोदिताः।
  ते अवशिष्टेषु विषयेषु चर्चयन्ति।

  २०११-०५-२७ शुक्रवासरः (2011-05-27 Friday)

   
  • hnbhat 2:02 pm on May 28, 2011 Permalink | Reply

   अनेकाः विषयाः इति न साधुप्रयोगः, विषयस्य पुंलिङ्गत्वात्, पुंलिङ्गे अनेकशब्दस्य सर्वनामशब्दस्य बहुवचने अनेके इत्येव रूपम्।

   ते अवशिष्टेषु विषयेषु चर्चयन्ति। –

   अत्र कः कर्ता? विषयो वा ते वा?

  • hnbhat 8:43 pm on April 12, 2012 Permalink | Reply

   विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।
   रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥५९॥

   इति विषयशब्दस्य पुंलिङ्गसे प्रयोगः।

 • Himanshu Pota 6:52 am on May 26, 2011 Permalink | Reply  

  नारीराज्यम् (Women’s Empire) 

  दक्षिणे राजति अम्मा पूर्वे दीदी उत्तरप्रदेशे बहनजी।
  दिल्लीनगरे चाची अखण्डभारते तु राजति मेडम।
  गृहे राजति भार्या इदं खलु नारीराज्यम्॥

  २०११-०५-२६ गुरुवासरः (2011-05-26 Thursday)

   
  • Sandeep 5:15 am on May 27, 2011 Permalink | Reply

   ह ह!

   अस्माकम् दौर्भाग्यम् ईदृशम् अस्ति. महिळासु अपि क्शमा, पापचिन्ता किन्चिदपि नास्ति.

  • Vedant Madane 4:17 pm on May 29, 2011 Permalink | Reply

   I have a blog on Subhashits (meaningful good saying) along with their translation and meaning in English. I think it will prove to be useful and thought provoking.
   Congrats on your efforts.
   View it here- http://subhashitas.blogspot.com/ . It is called Words of Wisedom- Subhashitam!

 • Himanshu Pota 7:52 am on May 25, 2011 Permalink | Reply  

  सूर्यदेवं पश्यामि (I can see the sun) 

  अकाले अत्र अतिशीतता अभवत्। प्रायः मई-मासे अस्मात् शीतता न भवति। अद्य जलं न वर्षति प्रातःकाले एव सूर्यदेवस्य दर्शनम् अभवत् किन्तु अतिवेगकरं वातम् अस्ति। बहिः गत्वा एव कथं शीततायाः आक्रमणम् अस्ति इति ज्ञास्यामि।

  २०११-०५-२५ बुधवासरः (2011-05-25 Wednesday)

   
 • Himanshu Pota 8:57 pm on May 24, 2011 Permalink | Reply  

  दिव्यांशुः सिडनीनगरम् अगच्छत् (Divyanshu Went to Sydney) 

  अद्य प्रातः पादोनसप्तवादने दिव्यांशुः संयानेन केन्बरानगरतः सिडनीनगरम् अगच्छत्। मम व्याख्यानं अष्टवादने आसीत् तस्मात् तं संयानस्थले अवतीर्य अहं कार्यालयम् आगच्छम्।

  २०११-०५-२४ मङ्गलवासरः (2011-05-24 Tuesday)

   
 • Himanshu Pota 7:38 am on May 23, 2011 Permalink | Reply  

  वर्षति (Raining) 

  अधुना अत्र केन्बरानगरे जलं वर्षति। यदा प्रातःकाले वर्षति तदा यातायातं मन्दगती भवति। यदा मार्गे सम्मर्दः न भवति तदा गृहात् कार्यालयं गमनाय विंशति-निमिषाः भवन्ति।  किन्तु अद्य अहं मन्ये गमनाय एकहोरा भविष्यति।

  २०११-०५-२३ सोमवासरः (2011-05-23 Monday)

   
  • Catherine 4:04 am on May 26, 2011 Permalink | Reply

   नमस्ते| I can’t read much yet, but I love peeking in on your posts to see what new words I recognize. I really appreciate that you take the time to share these with us. बहुश धन्यवाद:|

 • Himanshu Pota 7:56 pm on May 22, 2011 Permalink | Reply  

  वाद्यवृन्दम् (Band) 

  अद्य ज्वलितायाः वाद्यवृन्दः एकस्मिन् समारोहे सहभागित्वम् अकरोत्। तस्याः वृन्दं स्वर्णपदकः प्राप्तवान्।

  २०११-०५-२२ रविवासरः (2011-05-22 Sunday)

   
  • hnbhat 9:47 pm on May 22, 2011 Permalink | Reply

   सहभागित्वम् अकरोत् =
   भागमभजत्, वोढवान् इति वा संस्कृततरम्।

   परं तु –

   वृन्दः पदकं प्राप्तवान् इति वा
   वृन्दं पदकः प्राप्तवान् इति वा?

   In Masculine it has got these meanings:

   Meanings:
   a particular high number (Monier-Williams, Sir M. (1988))
   a tumour in the throat (Monier-Williams, Sir M. (1988))
   name of a medical author (Monier-Williams, Sir M. (1988))

   and समूहाद्यर्थे नपुंसकलिङ्गमेव।

 • Himanshu Pota 5:36 pm on May 21, 2011 Permalink | Reply  

  बालकस्य अज्ञानम् (Child’s Innocence) 

  पाकिस्तानदेशे एकः बालकः न्यायाधीशस्य सम्मुखः अभवत्। तस्य बालकस्य उपरि लघुमूल्यस्य वस्तु चोरितकस्य आरोपः आसीत्। न्यायाधीशेन बालकः पृष्टः कथं अस्य लघुमूल्यस्य वस्तुने त्वया अपराधः कृतः इति। बालकः प्रत्यावदत् मया श्रुतम् अस्मिन् देशे चोरीकरणम् अधुना अपराधः नस्ति इति। न्यायाधीशः अवदत् तस्मै जनैः महाचोरी कर्तव्या लघुचोरी तु अपराधः एव इति।

  २०११-०५-२१ शनिवासरः (2011-05-21 Saturday)

   
  • hnbhat 6:25 pm on May 21, 2011 Permalink | Reply

   पाकिस्तानदेशे एकः बालकः न्यायाधीशस्य सम्मुखः अभवत्।
   तस्य बालकस्य उपरि लघुमूल्यस्य वस्तु चोरितकस्य

   लघुमूल्यं वस्तु वा चोरितकं वा?
   लघुमूल्यस्य वस्तुनः चोरितकं चेत् लघुमूल्यवस्तुचोरितकस्य इति स्यात्;
   लघुमूल्यं वस्तुचोरितकं चेत् वस्तुचोरितमेव लघु मूल्यं स्यात्; पुनः अल्पार्थे कप्रत्ययस्य अपेक्षा नास्ति। लघुमूल्यस्य वस्तुनः चोरणमेवापराध इति बालकस्य अज्ञानमुद्दिष्टं स्यात्। तर्हि स एवापराधः। तस्यारोपस्य स्थिरीकरणं न्यायाधीशेन कृतं स्यादिति अभ्यूहः। सर्वथा संस्कृतशब्दानां पुनः संस्कृतीकरणं दृश्यते। साधुवादाः।

   आरोपः आसीत्। न्यायाधीशेन बालकः पृष्टः कथं अस्य लघुमूल्यस्य वस्तुने त्वया अपराधः कृतः इति। बालकः प्रत्यावदत् मया श्रुतम् अस्मिन् देशे चोरीकरणम् अधुना अपराधः नस्ति इति। न्यायाधीशः अवदत् तस्मै जनैः महाचोरी कर्तव्या लघुचोरी तु अपराधः एव इति।
   ==========
   संस्कृते चोरी-महाचोरी-शब्दौ न श्रुतपूर्वौ। चोरणम्, चौर्यम्, चौरी इति वा दृष्टाः। तत्र चौर्यशब्द एव प्रचुरप्रायः। कथमस्य चोरीशब्दस्य निष्पत्तिरिति न जानीमः। चोरस्य स्त्री इति चेत्, चोरा इत्येव स्यात्, नापि चोरीति। तथापि, कथंचित् चौर्यमिति नार्थः स्यात्। को ऽर्थः अस्य शब्दस्य भवता उद्दिष्ट इति कृपया निष्पाद्यताम्।

   किं च, लघुमूल्यस्य वस्तुने इति कथमन्वयः?

   चोरीकरणमिति अचोरः चोरः क्रियते येन तत् चोरीकरणम्। अत्र को ऽर्थः? अचोरस्य चोरीकरणम् एवापराधः, वस्तुनः चोरस्य नापराध इति वा?

   कथं प्रत्यावदत्? प्रत्यागत्य वदति स्म इत्यर्थो वा? प्रति+आ=अवदत् इति?

   के जग-वृत्तान्ताः?

   जगस्य वृत्तान्ता इति चेत्, कोऽयं जग-शब्दः? संस्कृते जगद् इति तकारान्त एव शब्दः वर्तते। अकारान्तः जग-शब्दस्तु मया न दृष्टपूर्वः।

   बालकः स्वयमेव न्यायाधीशस्य संमुख अभवत् वा केनापि आनीतो वा? न्यायालये आरक्षिकभटैरेव गृहीतश्चोरः न्यायाधीशस्य संमुखमानीयते इति लोकवृत्तान्तः। जगवृत्त्तान्तेषु तथा स्याद् वा?

 • Himanshu Pota 9:49 pm on May 20, 2011 Permalink | Reply  

  चिरकालपरम् (After a long time) 

  मम मनः अन्यत्र व्यापृतम् आसीत् तस्मात् चिरकालात् किमपि न लिखितम्। अद्य प्रभृतिः पुनः लेखनं करिष्यामि।

  २०११-०५-२० शुक्रवासरः (2011-05-20 Friday)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel