अव्यवहित-प्रवेशम् (Direct Entry)

अक्षरमाला इति नाम्नः एकः अतीव उपयोगी क्रमकः (program) अस्ति। तेन क्रमकेन देवनागरीलिप्यां संयोगं (interface in Devanagari script) कर्तुं शक्यते। अहं कथयितुम् इच्छामि – Using Aksharamala input can be directly entered in Devanagari script. माम् direct इति शब्दस्य संस्कृत-भाषायां कोऽपि शब्दः न अमिलत्। किन्तु काश्चित् विकल्पाः सन्ति। तेषु कः विकल्पः सम्यक् अस्ति इति भवान् कथयतु।
अव्यवहित-प्रवेशं कर्तुं शक्यते। साक्षात्-प्रवेशं कर्तुं शक्यते। प्रत्यक्ष-प्रवेशं कर्तुं शक्यते।

किरणवर्यः लिखति –
नाम्नः स्थाने नाम इति क्रमकः स्थाने आज्ञावली इति अव्यवहितः स्थाने अप्रतिहतः इति प्रायः प्रयुज्यते।

२००७-०९-३० रविवासरः (2007-09-30 Sunday)

पुनः मुहूर्तम् आगच्छति (The appointed time comes again.)

अस्माकं व्याकरण-आचार्यः श्रीनिवसवर्यः भारतात् प्रत्यागच्छत्। अद्य अस्माकं व्याकरण-पाठः पुनः आरब्धवान्। पुनः मुहूर्तमिव सः रविवर्यः शङ्करवर्यः च निश्चित् काले स्का‍ईप-क्रमके उपस्तिथाः आसन्। मत्कृते मुहूर्तमस्ति रात्रौ नववादने किन्तु तेभ्यः अस्ति शनिवासरे प्रातः सप्तवादने। तथापि ते मुहूर्तमिव आगच्छन्ति।

अद्य वयं अधोलिखितानि सूत्राणि पठितवन्तः –

अथ षड्लिङ्गेषु अजन्तपुँलिङ्गाः –

अथर्वद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् १।२।४५॥

कृत्तद्धितसमासाश्च १।२।४६॥

स्वौजसमौट्‍छष्टाभ्याम्भिस्ङेभ्याम्भ्यस्ङ्सिभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप् ४।१।२॥

ङ्याप्‍प्रातिपदिकात् ४।१।१॥

प्रत्ययः ३।१।१॥

परश्च ३।१।२॥

सुपः १।४।१०३॥

द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने १।४।२२॥

विरामोऽवसानम् १।४।११०॥

२००७-०९-२९ शनिवासरः (2007-09-29 Saturday)

श्रीसप्तश्लोकी दुर्गा (Seven Shloka Durga Path)

यदा अहं बालकः आसीत् तदा मया मम पितुः पूजा-मण्त्राणि श्लोक-पठनं च निरन्तरं श्रुतम्। सः प्रायः प्रातःकाले द्वि-त्रिहोरापर्यन्तं पूजाम् अकरोत् सायंकाले सः दीपकं प्राज्वलयत् आरात्रिकं वन्दनां च अकरोत्। तस्य स्वरः अतिमधुरः अपि आसीत्। तस्य प्रियतमः पाठः श्रीदुर्गासप्तशती-पाठः आसीत्। अद्य अहं तं पाठं करोमि। काश्चित् श्लोकाः तस्य वाचि मम मनसि सुदृढं तिष्ठन्ति। तेषाम् एकः श्लोकः अस्ति –

रोगानशेषानपहंसि तुष्टा

रुष्टा तु कामान् सकलानभिष्टान्।

त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां

त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति॥सप्तश्लोकी-दुर्गा-पाठस्य षष्ठः श्लोकः॥

२००७-०९-२८ शुक्रवासरः (2007-09-28 Friday)

मम पिता दिवं गतः (My father passes away)

अहं प्रायः मध्याह्ने सार्ध-एकवादने मम मात्रा सह दूरभाषेण आलापं करोमि। तदा वडोदरानगरे प्रातः नववादनम् अस्ति। अद्य मया यदा दूरभाषं कृतं तदा मम ज्येष्ठः भ्राता उत्तरम् अददात्। सः माम् असूचयत् – अस्माकं पिता अर्धहोरा पूर्वमेव दिवं गतः इति। मम पितुः वयः अष्टाशीतिः वर्षमितम् (88 years) आसीत्। अहम् ईश्वरं प्रार्थनां करोमि हे ईश्वर मम पितुः आत्मा मुक्तः कुरु इति।

२००७-०९-२७ गुरुवासरः (2007-09-27 Thursday)

वसन्त-ऋतुः आगच्छति (It’s Spring)

औपचरिकरीत्याः सप्टेम्बर-मासस्य प्रथमे दिवसे अत्र वसन्त-ऋतुना आगन्तव्यम्। प्रथमे दिवसे तु ऊष्णः तापमानः आसीत् किन्तु तत् परं शीतः शीतः एव अस्ति। किन्तु अद्य तापमानः सुखदायकः अस्ति। अहं मन्ये अद्यतनात् वसन्त-ऋतुः बहुदूरं नास्ति।

२००७-०९-२६ बुधवासरः (2007-09-26 Wednesday)

भारतस्य विजयः भवति (India Wins)

ह्यः रात्रौ भरतपाकिस्तानयोः मध्ये फालकस्य खेलनम् (cricket game) आसीत्। तत् खेलनं २०-२० स्पर्धायाः अन्तिमन् खेलनम् अस्सीत्। आवयोः अपत्यौ – शुचिता दिव्यांशुः च – तत् खेलनम् अपश्यताम्। मया तु सुप्तम्। प्रातःकाले अजानं भारतः विजयी अभवत् इति। यदि खेलनम् अद्रक्ष्यं तर्हि आनान्दम् अभविष्यम् किन्तु यदि भारतः पराजितः अभविष्यत् तर्हि भृशं दुःखम् अभविष्यत्। भारतः पराजितः अधिकवारं भवति तस्मात् न दर्शनं इति श्रेयकरम् इति अहं मन्ये।

२००७-०९-२५ मङ्गलवासरः (2007-09-25 Tuesday)

अपि भवान् वेतनकार्यं करोति (Do you still work?)

अद्य प्रातः काले यदा बालकाः विद्यालयान् अगच्छन् तदा अहं मम गृहैवे मम कार्यं करोमि स्म। आवयोः कन्या शुचिता द्वादशवादने प्रत्यागच्छत् तदा अहं तस्मिन् एव स्थाने तिष्ठन् कार्यं करोमि स्म। सा माम् अपृच्छत् – कृपया सत्यं वदतु – अपि भवान् भवतः कार्यालयात् निष्कासितः। सा परम् अकथयत् – कदाचित् भवतः संस्कृत-वृत्तपत्रं पर्याप्तं धनम् अर्जति तस्मात् भवता नियमितं वेतनकार्यं न कर्तव्यम्।

२००७-०९-२४ सोमवासरः (2007-09-24 Monday)

प्राध्यापकः नाटकर्णीः दिवं गतः (Professor Nadkarni Passes Away)

अद्य एकः दुखदः समाचारः श्रुतः। श्रीनाटकर्णीः दिवं गतः। सः श्री‍अरविन्दस्य भक्तः आसीत्। सः श्रीअर्विन्दस्य महाकाव्यः सावित्री इति उपरि अनेकानि पुस्तकानि अलिखत्। सः प्रायः दशवर्षपूर्वं केन्बरानगरमपि आगच्छत्। तस्य प्रवचनानि अतीव रूचिकराणि ज्ञानवर्धकानि सन्ति। मम मनसि तं मिलनाय एका प्रबला इच्छा आसीत्। मया केनचन माध्यमेन तस्य विद्युत्-संकेतमपि प्राप्तं किन्तु तं संदेशः न प्रेषितः। अहं ईश्वरं प्रार्थनां करोमि सः विमुक्तः भवेत् इति।

२००७-०९-२३ रविवासरः (2007-09-23 Sunday)

श्रीमतिः आहता अस्ति (The wife is hurt.)

अस्माकं परिचितौ मानिक-मा‍इकौ स्तः। गतरविवासरे मया तौ गणपतिपूजायां न आस्ताम्। मानिकवर्या मराठी अस्ति तस्मात् गणपतिपूजायाम् आवश्यमेव आगच्छति। गतवर्षे मा‍ईकवर्यः केन्सररोगेण ग्रस्थः अभवत्। किन्तु मया परं ज्ञातं सः निरामयः अभवत् च। मया मानिकवर्यां न दृष्टं तस्मात् तस्य स्वास्थस्य चिन्ता जाता तस्मात् अद्य मया दूरभाषं कृतम् मा‍इकवर्येण सह संवादं च अकरवम्। तथा मया ज्ञातं सः तु सम्यग् अस्ति किन्तु मानिकवर्यायाः गुल्फः (ankle) आहतः अभवत् इदानीं सः तस्याः सेवां करोति। सापि किञ्चित भद्रा अस्ति।

२००७-०९-२२ शनिवासरः (2007-09-22 Saturday)

क्लान्तः अस्मि (I am tired.)

अद्य एकस्य सम्मेलनस्य शोधपत्रं प्रेषणस्य अन्तिमतिथी आसीत्। मया मम विद्यार्थिभिः सह चत्वारि शोधपत्राणि प्रेषिताणि। तानि सर्वाणि पत्राणि पृथक् शोधक्षेत्रे सन्ति तस्मात् शोधपत्राणां लेखने अहं क्लान्तः अभवम्। किन्तु अहं प्रसन्नः अस्मि यतो हि तेषां पत्राणं लेखनं अद्य समाप्तम्।

२००७-०९-२१ शुक्रवासरः (2007-09-21 Friday)