Updates from March, 2008 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 11:45 pm on March 30, 2008 Permalink | Reply  

  अजन्तस्त्रीलिङ्गाः (Vowel ending feminine gender words) 

  लघुसिद्धन्तकौमुद्यां अस्माभिः ह्यः अजन्तस्त्रीलिङ्गाः इति नाम भागः पूर्णम् कृतः।

  २००८-०३-३० रविवासरः (2008-03-30 Sunday)

  Advertisements
   
  • Panini 11:51 pm on April 3, 2008 Permalink | Reply

   Dear friend,

   We are a non-profit group working towards teaching dead languages to rodents. We would like to invite you to join our network “Learn Dead Languages”. More details to follow.

   Dr. Panini
   learndeadlanguage.wordpress.com

  • raviratlami 5:05 pm on April 4, 2008 Permalink | Reply

   आपका प्रयास सराहनीय, स्तुत्य, वंदनीय है. अनन्य साधुवाद.

  • RaiulBaztepo 10:22 am on March 29, 2009 Permalink | Reply

   Hello!
   Very Interesting post! Thank you for such interesting resource!
   PS: Sorry for my bad english, I’v just started to learn this language 😉
   See you!
   Your, Raiul Baztepo

 • Himanshu Pota 11:44 pm on March 29, 2008 Permalink | Reply  

  श्रीनरेशभट्टवर्यः गृहम् आगच्छति (Dr Naresh Bhatt visits home) 

  श्रीनरेशवर्यः यः अस्मान् योगासनानि शिक्षयति सः अद्य अस्माकं गृहे आगच्छत्। वार्तालापे मया ज्ञातं सः मम मात्रा सह नवसारीनगरे गार्डा-महाविद्यालये कार्यम् अकुर्वत्। सः संस्कृतम् अशिक्षयत् मम माता हिन्दी अशिक्षयत्।

  २००८-०३-२९ शनिवासरः (2008-03-29 Saturday)

   
 • Himanshu Pota 11:20 pm on March 27, 2008 Permalink | Reply  

  श्रीनरेशभट्टवर्यः (Shri Naresh Bhatt) 

  गुर्जरराज्यस्य वलसाडनगरात् आगम्यमानः श्रीनरेशभट्टवर्यः अत्र केन्बरानगरे अद्य प्रातः काले हठयोगस्य एकस्मै सप्ताहने कार्यक्रमम् आरब्धवान्। प्रतिदिवसे सभा प्रातः काले सार्ध-षठ्वादनात् सार्ध-सप्तवादनं पर्यन्तम् अस्ति। अद्य मया तस्मिन् सभायां गतम्। नरेश्वर्यः दीर्घ-अनुभवी अस्ति अहं मन्ये विश्वस्य कोऽपि देशः नास्ति यत्र सः न अगच्छत्। प्रतिदिवसे तस्मिन् सभायां गमनाय मम इच्छा अस्ति।

  २००८-०३-२७ गुरुवासरः (2008-03-27 Thursday)

   
 • Himanshu Pota 5:14 pm on March 16, 2008 Permalink | Reply  

  उपकूले वसति (lives on the shore) 

  सः समुद्रोपकूले वसति। He lives on sea shore.
  मद्रपुर्याः चतुःषष्टिसहस्रमानदूरे समुद्रोपकूले महाबलिपुरम् अवस्थितम्।

  २००८-०३-१६ रविवासरः (2008-03-16 Sunday)

   
 • Himanshu Pota 5:14 pm on March 15, 2008 Permalink | Reply  

  शिलाभ्यः उत्कीर्णानि (Carved from rocks) 

  अजन्ता-ईलोरा-कन्दराः पर्वतेषु उत्कीर्णाः। इमानि मन्दिराणि लघुशैलेभ्यः रथाकारम् उत्कीर्णानि। सामान्यतः अधारदेशात् निर्माणकार्यम् आरभ्यते। किन्तु एतानि मन्दिराणि शिखरेभ्यः अधः उत्कीर्णानि। (भारतस्य देवालयाः इति पुस्तकात्।)

  २००८-०३-१५ शनिवासरः (2008-03-15 Saturday)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel