धनसम्पादनम् (Accumulating wealth)

तस्य प्रवृत्तिः धनसम्पादने अस्ति।
मम वृत्तिः धनसम्पादने अस्ति किन्तु अहं तत् कर्तुं न शक्नोमि।
गृहस्थाः धर्मसम्पादनं कर्तुं अर्हन्ति।

२००९-०९-२९ मङ्गलवासरः (2009-09-29 Tuesday)

विजयदशमी-उत्सवः (Dushahara Festival)

अद्य विजयदशमी-उत्सवः अस्ति। अद्य विद्यालये छात्राणाम् द्विसप्ताहात्मकः अवकाशः आरब्धः। मन्दिरे अद्य अन्तिमं गरबा-नृत्यम् अस्ति तस्मात् गृहात् सर्वे तत्र गतवन्तः। अहं गृहे अस्मि।

२००९-०९-२८ सोमवासरः (2009-09-28 Monday)

गायत्री-हवनः (Gayatri Havan)

नवरात्री-उत्सवे अद्य मन्दिरे गायत्री-हवनस्य आयोजनम् आसीत्। मन्दिरे प्रायः द्विशतं जनाः साकं हवनं अकुर्वन्। एकैकः हवनकुण्डे पञ्च दम्पतयः अतिष्ठन्। हवनः पूजा च प्रातः नववादने आरभत द्वादशवादने पूर्णम् अभवत्। तत् परं भोजनम् अपि आसीत्। उत्सवस्य अन्ते  अहम् अतीवक्लान्तः अभवम्।

२००९-०९-२७ रविवासरः (2009-09-27 Sunday)

संसद्-भवने गरबा-नृत्यम् (Garba in the Parliament House)

अद्य वयं राष्ट्रीय-संसद्-भवने गरबा-नृत्यं अकुर्म। प्रायः पञ्चशतं जनाः आसीत्। भारतीय-राजदूता श्रीमती-सुजाता-सिंहवर्या अस्य देशस्य निर्वाचिताः नेतारः च उत्सवे आसन्। उत्सवः अत्यान्दायकः आसीत्।

२००९-०९-२६ शनिवासरः (2009-09-26 Saturday)

बालकाः एव अगच्छन् (Only Children Went)

अद्य नवरात्री-उत्सवे मन्दिरे केवलाः बालकाः एव अगच्छन्। अहं मम भर्यया सह गृहे एव अतिष्ठाम्। दिव्यांशुः प्रायः स्वभगिनीभ्यां सह नृत्याय मन्दिरं न गच्छति किन्तु अद्य सः ताभ्यां सह अगच्छत्। ते रात्रौ दशवादने प्रसन्नाः गृहं प्रत्यागच्छन्।

२००९-०९-२५ शुक्रवासरः (2009-09-25 Friday)

मन्दिरं न अगच्छाम (Didn’t go to the temple)

अद्य नवरात्री-उत्सवे रास-नृत्यं करणाय वयं न अगच्छाम। अद्य शुचिता श्वस्तस्यै एकस्यै परिक्षायै अध्ययनं करोति तस्मात् वयं गृहे एव आसम।

२००९-०९-२४ गुरुवासरः (2009-09-24 Thursday)

स्वसारौ कलहतः (Sisters quarrel)

अद्य रात्रौ अस्माकं गृहे स्वसारौ गरबा-नृत्याय मन्दिरं गन्तुं उद्युक्तौ भवतः स्म। तदा ज्वलितायाः सखा दूरभाषयति स्म अहं अद्य मन्दिरं न गमिष्यामि इति। तत् ज्ञात्वा ज्वलिता शुचिताम् अकथयत् अद्य अहं न गमिष्यामि इति। अद्य शुचितां नृत्यकरणस्य प्रबला इच्छा आसीत्। यतो हि ज्वलिता न गमिष्यति इति ज्ञात्वा शुचितया स्वस्य गमनम् अपि स्थगितम्। किञ्चित् काल परं ज्वलितायाः सखा पुनः दूरभाषयति अहं मन्दिरं गमिष्यामि इति। तत् परं ज्वलिता शुचिताम् अकथयत् अपि अहम् अपेक्षे भवति मह्यं न कुप्यति यदि अहम् इदानीं मन्दिरं गमिष्यामि इति। तत् श्रुत्वा शुचितायाः कोपबन्धः विस्फोटितः। गृहे स्वस्रोः अकलहतां स्वकक्षे गत्वा अक्रन्दताम् अस्वपिताम् च।

२००९-०९-२३ बुधवासरः (2009-09-23 Wednesday)