Updates from August, 2016 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 8:39 am on August 26, 2016 Permalink | Reply  

  मम कार्यं भवति (My work is happening) 

  अस्ति कोऽपि भारतदेशे यः मया वाञ्छितकार्यं करोति।

  http://www.livemint.com/Politics/QmPX7gNh9spwGyyyoSDiEP/Devendra-Fadnavis-ropes-in-companies-celebrities-for-develo.html

  devendrafadnavis3-kcgh-621x414livemint

  Advertisements
   
 • Himanshu Pota 11:27 pm on August 21, 2016 Permalink | Reply  

  http://www.abc.net.au/news/2016-08-21/102yo-researcher-told-to-leave-his-edith-cowan-university-job/7769422

   
 • Srinivasa 8:47 pm on August 19, 2016 Permalink | Reply  

  चत्वरम् (Square, Junction where Roads Meet) 

  आज्ञापयद् राक्षसेन्द्रः पुरं सर्वं सचत्वरं ।
  लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम्।।5.53.5।।
  (वाल्मीकीये रामायणे सुन्दरकाण्डे)
  http://bit.ly/2byrnfv

  Meaning: The Rakshasa king having ordered thus, Hanuman was taken by the Rakshasas round the junctions of the roads all over the city (city squares) with his tail on fire.

  तत्किमद्य विश्रान्तचारणानि चत्वरस्थानानि? (उत्तररामचारिते प्रथमे अङ्‌के)
  Meaning: How come the public squares are silent today?

  चत्वरम् also means residential area or quarter
  स खलु श्रेष्ठिचत्वरे निवसति (मृच्छकटिके द्वितीये अङ्के)
  Meaning: He (Charudatta) lives in the merchants’ quarter

  हिमांशुवर्यः टाइम्सचत्वरे परिभ्रमति
  Meaning: ः Himanshu wanders about Times Square

  हिमांशुवर्यः संघचत्वरे शाकान् क्रीणाति
  Meaning: Himanshu buys vegetables in Union Square

  हिमांशुवर्यः विश्वविद्यालये छात्रचत्वरे निवसति
  Meaning: Himanshu lives in the university dorm

  २०१६-०८-१९ शुक्रवासरः (2016-08-19 Friday)

   
 • Himanshu Pota 12:27 pm on August 15, 2016 Permalink | Reply  

  त्वेषम् (Brilliant) 

  त्वेषं वयं रुद्रं यज्ञसाधं वङ्कुं कविमवसे निह्वयामहे॥ऋग्वेदः १.११४.४॥
  अवस् – protection, वङ्कुः – rash
  हम तेजस्वी चपल सत्कर्मसाधक कवि रुद्र की संरक्षण के लिय प्रार्थना करते हैं।
  We pray to the brilliant, rash, aspiring, knowlegeable Rudra for protection.

  २०१६-०८-१४ रविवासरः (2016-08-14 Sunday)

   
  • hnbhat 2:17 pm on August 15, 2016 Permalink | Reply

   • hnbhat 2:20 pm on August 15, 2016 Permalink | Reply

    Mantra 4 of Sukta 114 of Mandal 1 of Rig Veda

    षम्) विद्यान्यायदीप्तिमन्तम् (वयम्) (रुद्रम्) शत्रुरोद्धारम् (यज्ञसाधनम्) यो यज्ञं प्रजापालनं साध्नोति तम् (वङ्कुम्) दुष्टशत्रून् प्रति कुटिलम् (कविम्) सर्वेषां शास्त्राणां क्रान्तदर्शिनम् (अवसे) रक्षणाद्याय (नि) (ह्वयामहे) स्वसुखदुःखनिवेदनं कुर्महे (आरे) दूरे (अस्मत्) (दैव्यम्) देवेषु विद्वत्सु कुशलम् (हेडः) धार्मिकाणामनादरकर्तॄनधार्मिकाञ्जनान् (अस्यतु) प्रक्षिपतु (सुमतिम्) धर्म्यां प्रज्ञाम् (इत्) एव (वयम्) (अस्य) (आ) समन्तात् (वृणीमहे) स्वीकुर्महे ॥४॥

 • Himanshu Pota 11:45 am on August 13, 2016 Permalink | Reply  

  आर्षविद्यागुरुकुलम् (Arsha Vidya Gurukulam) 

  अद्य अहं सन्तोषवर्येण आचर्येण च सह आर्षविद्यागुरुकुम् अगच्छम्। गुरुकुलम् अस्ति सेलोर्स्बर्गग्रामे।
  Saylorsburg, PA 18353 http://www.arshavidya.org/home.html
  तत्र पुस्तकापणे अनेकानि संस्कृतपुस्तकानि अपश्यम्। मन्दिरे दर्शनम् अकुर्म तत् परम् अहं सन्तोषः च भोजनम् अपि अखादाव। भोजनम् अतिसुस्वादु आसीत्। यत् अहं सामान्यतः खादामि तस्मात् द्विगुणम् अखादम्। ततः टाईम-स्क्वायर इति प्रख्यातस्थले भ्रमणं कृत्वा रात्रौ द्वादशवादने गृहं प्रत्यागच्छम्।

  Arshavidyagurukulam13Aug2016

  २०१६-०८-१३ शनिवासरः (2016-08-13 Saturday)

   
  • vahiniblog 10:48 pm on August 15, 2016 Permalink | Reply

   समीचिनम शुश्टू लिखितम

   2016-08-15 7:15 GMT+05:30 Learn Sanskrit :

   > Himanshu Pota posted: “अद्य अहं सन्तोषवर्येण आचर्येण च सह
   > आर्षविद्यागुरुकुम् अगच्छम्। गुरुकुलम् अस्ति सेलोर्स्बर्गग्रामे।
   > Saylorsburg, PA 18353 http://www.arshavidya.org/home.html तत्र पुस्तकापणे
   > अनेकानि संस्कृतपुस्तकानि अपश्यम्। मन्दिरे दर्शनम् अकुर्म तत् परम् अहं
   > सन्तोषः च भो”
   >

 • Himanshu Pota 11:19 am on August 12, 2016 Permalink | Reply  

  टाईम-स्क्वायर इति (Time Square) 

  अद्य अहम् आचार्येण सह टाईम-स्क्वायर इति प्रख्यातस्थले अगच्छम्।

  Time-square-12Aug2016

  २०१६-०८-१२ शुक्रवासरः (2016-08-12 Friday)

   
 • Himanshu Pota 11:13 am on August 11, 2016 Permalink | Reply  

  नव-एकादश-तिथिस्मारकः (9/11 Memorial) 

  अद्य अहं सायंकाले न्यूयोर्कनगरस्थं नव-एकादश-तिथिस्मारकम् अपश्यम्। अधः स्मारकस्य चित्रम् अस्ति।

  9-11Memorial

  २०१६-०८-११ गुरुवासरः (2016-08-11 Thursday)

   
  • vahiniblog 10:55 pm on August 15, 2016 Permalink | Reply

   गर्हनीयम तत अविस्मरणीय दुर्घटनम, समारके अधः यत प्रदर्शितम तदाद्भुतम. आतंक
   वादिनः हीन कर्म दृश्यते एतत सोचनीयम

   On Mon, Aug 15, 2016 at 6:43 AM, Learn Sanskrit wrote:

   > Himanshu Pota posted: “अद्य अहं सायंकाले न्यूयोर्कनगरस्थं
   > नव-एकादश-तिथिस्मारकम् अपश्यम्। अधः स्मारकस्य चित्रम् अस्ति। २०१६-०८-११
   > गुरुवासरः (2016-08-11 Thursday)”
   >

 • Himanshu Pota 9:53 am on August 11, 2016 Permalink | Reply  

  सदास्वादः (A taste forever) 

  सदास्वादः इति एकः गुगलवर्गः अस्ति – https://groups.google.com/forum/#!forum/sadaswada । द्वौ संस्कृतविज्ञौ द्विसप्ताहान्तरे एकं पाठं प्रकाशयतः। प्रत्येकं पाठः संस्कृतकाव्यविषये अस्ति। पाठाः ज्ञानवर्धकाः मनोहराः च सन्ति। प्रथमवर्षस्य सर्वे पाठाः पुस्तकरूपेण प्राप्तुं शक्यन्ते – http://sadasvada.com/

  २०१६-०८-१० बुधवासरः (2016-08-10 Wednesday)

   
  • Srinivasa 10:15 am on August 11, 2016 Permalink | Reply

   यथा पूर्वमेव सूचितं अन्तर्जालपृष्ठसंकेतानन्तरं विरामचिह्नं वर्जयितव्यं । तेन हि http://sadasvada.com/ इति

   • Himanshu Pota 11:22 am on August 15, 2016 Permalink | Reply

    धन्यवादः। यथा भवान् निर्दिशति तथा मया कृतम्।

 • Himanshu Pota 10:31 pm on August 9, 2016 Permalink | Reply  

  टेरीटाउन (Tarrytown, NY)
  २०१६-०८-०९ मङ्गलवासरः (2016-08-09 Tuesday)
  अद्य अहम् एकेन छात्रेण सह टेरीटाउन इति नगरस्य नातिदूरे एकस्मिन् विद्यालये एकस्मै सर्वेक्षणाय अगच्छम्। सर्वेक्षणं बेसबोलक्रिडकेभ्यः अस्ति। https://www.wikiwand.com/en/Tarrytown,_New_York

   
 • Himanshu Pota 2:21 am on August 9, 2016 Permalink | Reply  

  स्वच्छसंयानस्थानकानि (Clean Railway Stations) 

  संयानविभागेन स्वच्छतायाः मापकेन दश संयानस्थानकानि सूचीबद्धानि। तस्यां सूच्यां पञ्च संयानस्थानकानि गुर्जरराज्ये सन्ति। पश्यतुhttp://zeenews.india.com/business/photogallery/indias-10-cleanest-railway-stations-2016-1915895

  २०१६-०८-०८ सोमवासरः (2016-08-08 Monday)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel