Updates from December, 2017 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 10:20 pm on December 31, 2017 Permalink | Reply  

  सीता और गीता (Sita aura Gita) 

  वर्षस्य अन्तिमदिवसे अद्य अहं मम भार्यया सह सीता और गीता इति चलचित्रम् अपश्यम्। हिन्दीचलचित्रदर्शनस्य एका युक्तिः अस्ति ता मूर्खतया मया न आचरिता। युक्तिः अस्ति चलचित्रस्य अन्तिमार्धहोरावधिः न द्रष्टव्या। कालः नष्टः जातः। चलचित्रस्य नैके अंशाः मनोहारिनः आसन्। किन्तु अन्तः कालनाशाय एव आसीत्।

  २०१७-१२-३१ रविवासरः (2017-12-31 Sunday)

  Advertisements
   
 • Himanshu Pota 3:11 pm on December 30, 2017 Permalink | Reply  

  भारतदेशे अंशविपणेः उपचयः (Gains in the Indian share market) 

  भारतदेशे अंशविपणेः लाभ-हानिभ्यां द्वौ मापकौ स्तः। एकः अस्ति सेन्सेक्स इति अन्यः अस्ति निफ्टी इति। २०१७तमेवर्षे अनयोः मापकयोः त्रिंशत्-प्रतिशतमितः उपचयः अभवत्। तस्मात् मन्ये भारतस्य अर्थव्यवस्था समीचीना अस्ति। अपि तत् अनुमानं सम्यग् अस्ति?
  http://zeenews.india.com/markets/sensex-gains-208-points-to-end-at-new-closing-peak-of-34056-2070658.html

  २०१७-१२-३० शनिवासरः (2017-12-30 Saturday)

   
 • Himanshu Pota 7:47 pm on December 29, 2017 Permalink | Reply  

  कार्यपञ्चकम् (Five Tasks) 

  अस्य अवकाशकालस्य पूर्वं मया चिन्तितं प्रत्येकस्मिन् दिवसे कार्यपञ्चकं करिष्यामि इति। कार्यपञ्चकम् अस्ति जलनेती क्रियायोगः गीतापाठः भ्रमणं संस्कृतलेखनं च। अद्य प्रथमं वारं मया कार्यपञ्चकं कृतं तस्मात् सन्तुष्टोऽस्मि।

  २०१७-१२-२९ शुक्रवासरः (2017-12-29 Friday)

   
 • Himanshu Pota 9:39 pm on December 28, 2017 Permalink | Reply  

  कृच्छ्रेण च नीरोगतां नीतः। (With difficulty he became well.) 

  पञ्चतन्त्रे युधिष्ठिर-कुम्भकारकथायाम् –
  ततः कर्परकोट्या पाटितललाटो रुधिरप्लावितनुः कृच्छ्रादुत्थाय स्वाश्रयं गतः।
  खपडे की नोंक उसके ललाट में धंस गयी और खून से लथपथ होकर बडी कठिनाई से वह उठा और अपने घर चला अया।
  कृच्छ्रेण च नीरोगतां नीतः। बडी मुश्किल से वह अच्छा हुआ।
  करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्याऽसत्त्ववचनस्य॥२।३।३३॥

  कृच्छ्रhttps://sa.wiktionary.org/wiki/कृच्छ्र
  २०१७-१२-२८ गुरुवासरः (2017-12-28 Thursday)

   
 • Himanshu Pota 7:06 pm on December 27, 2017 Permalink | Reply  

  अजस्रम् (Perpetual) 

  अनवरतम्, अश्रान्तम्, अजस्रम्, सन्ततम्, अविरतम्, अनिशम्, नित्यम्, अनारतम्, सततम्, इत्यमरः।
  पञ्चतन्रे घृतान्धब्राह्मण-कथायाम् –
  तस्य भार्या पुंश्चल्यन्यासक्तमना अजस्रं विटाय खण्डघृतान् कृत्वा भर्तुश्चौरिकया प्रयच्छति।
  कुत्र वा अजस्रं नयसि इदम्?
  रघुवंशे –
  अजस्रदीक्षाप्रयतस्य मद्गुरोः क्रियाविघाताय कथं प्रवर्त्तसे।
  २६दिसम्बर२०१७तिथौ २७दिसम्बर२०१७तिथौ च दूरदर्शने प्रसारितायां संस्कृतवार्तायाम् अपि अजस्रम् इति शब्दः आसीत्।

  २०१७-१२-२७ बुधवासरः (2017-12-27 Wednesday)

   
 • Himanshu Pota 9:41 am on December 26, 2017 Permalink | Reply  

  राहुलात् बिभीमः (We fear Rahul) 

  १५दिसेम्बर२०१७तिथौ यदा गुर्जरराज्यस्य निर्वाचनस्य मतानां गणना भवति स्म तदा अहं लखनऊनिवसिना मम मिर्त्रेण राजीवेन सह दूरभाषया संभाषणम् अकरवम्। सः कॉग्रेस्स्दलसदस्यः अस्ति। दूरदर्शने मतगणनापरिणामान् दृष्ट्वा सः आनन्दे लीनः आसीत्। सः मम हास्यम् अकरोत् भवन्तः पप्पू पप्पू इति कुर्वन्ति तेन एव पप्पूना प्रथमे युद्धे एव भवन्तः धराशयाः कृताः इति। सः अपृच्छत् अपि पप्पू-आख्यातं राहुलवर्यात् इदानीं बिभीमः अथवा न बिभीमः इति।

  मया स्वीकृतं बिभीमः इति। तस्य आनन्दे अहं कामपि बाधां न इच्छामि। सः मम प्रियः मित्रम् अस्ति।

  मम मित्रं सः राजीवः कर्मठः अस्ति बुद्धिमान् अस्ति व्यवहारकुशलः अस्ति गुणसम्पन्नः अस्ति किन्तु तस्य मनसि मतौ च भारतदेशे विकासः न सम्भवः इति दृढास्था अस्ति। सः मन्यते षष्टिवर्षेषु कॉग्रेसदलशासनकाले या कापि प्रगतिः अभवत् ता एव शक्यासीत्। तस्याः प्रगतेः द्रुततरां प्रगतिं कोऽपि कर्तुं न शक्नोति।

  किं वदामि। अहं राहुलात् न बिभेमि किन्तु अहं बिभेमि तस्यै विचारधारायै तस्यै मानसिकतायै यया मम मित्रसदृशाः जनाः विकासः न सम्भवः इति आस्थां धारयन्ति। कॉग्रेसदलस्य राष्ट्राय उपादानम् अस्ति भारते प्रगतिः न सम्भवः इति विनाशकारि चिन्तनम्। तत् चिन्तनं भारतीयमानसिकतायां प्रविश्य देशस्य विनाशं करोति। अस्माकं युद्धम् अस्ति तेन चिन्तनेन सह न तु केनापि जनेन सह।

  राहुलः तस्य नकारात्मकस्य विनाशकारिणः चिन्तनस्य मूर्तिः अस्ति तस्मात् तस्मै बिभेमि न तु पराजयभयेन।

  २०१७-१२-२६ मङ्गलवासरः (2017-12-26 Tuesday)

   
 • Himanshu Pota 2:40 pm on December 25, 2017 Permalink | Reply  

  तारकस्य ईश्वरपुत्रस्य जन्मदिवसः (Christmas) 

  सर्वेभ्यः तारकस्य ईश्वरपुत्रस्य जन्मदिवसस्य शुभाशयाः। अस्माकं गृहे अयम् उत्सवः न परिपाल्यते। उत्तरगोलार्धे अयम् उत्सवः शीतकालिकः अस्ति किन्तु अत्र सः उत्सवः ग्रीष्मकालिकः अस्ति किन्तु अद्य अत्रापि शीतम् अस्ति।

  २०१७-१२-२५ सोमवासरः (2017-12-25 Monday)

   
  • hnbhat 5:11 pm on December 25, 2017 Permalink | Reply

   TĀRAKA (TĀRAKĀSURA)

   Puranic Encyclopedia:

   [L=7519] [p= 786,2] TĀRAKA (TĀRAKĀSURA) I. An asura chief (demon).
   This demon even while he was very young did penance
   to propitiate Śiva and got a boon to the effect that
   none other than a son born to Śiva should be able to
   kill him. He became arrogant with the power of this
   boon and soon became a terror to the world. Then to
   kill Tārakāsura Subrahmaṇya was born as the son of
   Śiva. In the great battle between the devas and the asuras
   Tāraka was killed by Subrahmaṇya.
   Tārakāsura was the father of Tārākṣa, Kamalākṣa and
   Vidyunmālika. (See under Subrahmaṇya). (Śloka 5,
   Chapter 33, Karṇa Parva). [Page787-a+ 64]

   [L=7520] [p= 787,1] TĀRAKA II. Śiva Purāṇa mentions about a Tāraka,
   son of the minister of Bhadrasena, a King of Kashmir.

   • hnbhat 5:19 pm on December 25, 2017 Permalink | Reply

    University of Cologne The Purana Index
    citation:
    tAraka
    input:
    Search output:
    Corrections Help
    तारक

    [L=5421] [p= 2-018] Tāraka (I)–an Asura; took part in a Devāsura battle
    between Bali and Indra.
    [Footnote: 1) Bhā. VIII. 10. 21.]
    Fought with Guha in a Devāsura
    war.
    [Footnote: 2) Ib. VIII. 10. 28; M. 61. 38.]
    Lust after more territory.
    [Footnote: 3) Bhā. XII.
    3. 11.]
    Escaped to the ocean
    and gave trouble by coming out often.
    [Footnote: 4) M. 61. 4; 129. 5; 131. 22; 136. 34 and 67.]
    Slain by Nandin.
    [Footnote: 5) M. 138. 43-4.]

    City in the third tala named after him.
    [Footnote: 6) Br. II. 20. 26.]
    [L=5422] Tāraka (II)–a son of Danu,
    [Footnote: 1) Br. III. 6. 7; M. 6. 19; Vā. 50. 26; 68. 7; Vi. I. 21. 5.]
    and a friend of Bhaṇḍa.
    [Footnote: 2) Br.
    IV. 30. 39.]
    [L=5423] Tāraka (III)–from Tāraṇa or that which takes good
    men across to next world.
    M. 128. 34 and 56. [Page2-019+ 33]
    [L=5424] [p= 2-019] Tāraka (IV)–a son of Vajrānga and Varāngī who
    troubled the Devas and destined to be killed by a baby of
    seven days; relieved his mother (Tāraka) from sorrows and
    hence the name; ety. was crowned king of the Asura world;
    did penance at the Pāriyātra cave when Brahmā granted his
    wish to be killed by a lad of seven days. All Lokapālas
    served him. He wanted to vanquish Hari and set out with
    Grasana as commander. The flag of makara was hoisted.
    Indra’s report to Bṛhaspati.
    [Footnote: 1) M. Chh. 146-149; 160. 25-6; Br. IV. 11. 7.]
    The war in which he was
    killed by Kumāra.
    [Footnote: 2) Br. III. 10. 49;
    IV. 30. 103; Vā. 72. 47.]
    [L=5425] Tāraka (V)–of Kauśika gotra.
    Vā. 91. 98.

   • Himanshu Pota 9:10 pm on December 25, 2017 Permalink | Reply

    आप्टेवर्यस्य शब्दकोशे अस्ति –
    तारक. A deliverer, saviour.

    • hnbhat 11:49 pm on December 25, 2017 Permalink

     न तु तारकः ईश्वरपुत्र इत्युक्तम्, आप्तकोशे! कथं निर्णीतं तारकः ईश्वरपुत्रः इत्येव सन्देहः!ौ
     ईश्वर a. powerful, supreme; able or liable to, capable of (loc. or inf., esp. in तोस्, then often w. nom. sg. m. ईश्वर for all genders & numbers). — m. owner of (gen., loc., or —°); ruler, king, lord, a rich man, husband; E. of Brahman, Śiva, & other gods. f. ईश्वरी mistress, queen.

    • Himanshu Pota 10:25 am on December 26, 2017 Permalink

     अपि त्राता इति सम्यग् अस्ति?

 • Himanshu Pota 9:15 pm on December 24, 2017 Permalink | Reply  

  रघुवंशमहाकाव्यं द्वितीयः सर्गः (Raghuvamsha – A Great Poem – Chapter 2) 

  अद्य मया रघुवंशमहाकाव्यस्य द्वितीयस्य सर्गस्य पाठः समाप्तः। मन्ये रघुवंशपठनस्य प्रथा अस्ति तस्य पाठः द्वितीयसर्गात् आरभ्यते इति। अस्मिन् सर्गे नैकानि प्रसिद्धवाक्यानि सन्ति तेषु एकम् अस्ति प्रसादचिह्नानि पुरःफलानि।

  २०१७-१२-२४ रविवासरः (2017-12-24 Sunday)

   

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel