Updates from June, 2014 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 1:54 pm on June 30, 2014 Permalink | Reply  

  अष्टाध्यायीपाठः (recitation of the Panini Ashtadhyayi) 

  कृपया शृणोतु –
  http://surasa.net/music/samskrta-vani/ashtadhyayi.php

  २०१४-०६-३० सोमवासरः (2014-06-30 Monday)

  Advertisements
   
 • Himanshu Pota 9:45 am on June 29, 2014 Permalink | Reply  

  बुत बिहार इति शब्दयोः उत्पत्तिः (Origin of the words – but and Bihar) 

  अरुणवर्यः स्वपुस्तके लिखति बुत इति शब्दः बुद्धः इति शब्दस्य विकारः अस्ति तथा बिहार इति शब्दः विहारः इति शब्दस्य विकारः अस्ति। कृपय पठतु – http://indianexpress.com/article/opinion/columns/how-history-was-made-up-at-nalanda/99/

  २०१४-०६-२९ रविवासरः (2014-06-29 Sunday)

   
 • Himanshu Pota 10:32 pm on June 28, 2014 Permalink | Reply  

  न गतम् (Did not go) 

  अद्य केन्बरानगरे मातामीरा आगच्छत्। तस्याः आशीर्वादसभायां गमिष्यामि इति मया पूर्वं सूचितं किन्तु अद्य किञ्चित् कारणेन तस्यां सभायां न अगच्छम्। खेदः अस्ति।

  २०१४-०६-२८ शनिवासरः (2014-06-28 Saturday)

   
 • Himanshu Pota 10:25 pm on June 27, 2014 Permalink | Reply  

  वर्षति (Raining) 

  अस्मिन् सप्ताहे केन्बरानगरे अनिशं वर्षति किन्तु तस्याः मन्दगतिः एव अस्ति। इदानीम् अत्र शीतः वर्षा च मिथः बाधेते।

  २०१४-०६-२७ शुक्रवासरः (2014-06-27 Friday)

   
  • Vidya 10:01 pm on July 9, 2014 Permalink | Reply

   Hi Himanshu,

   I need the pronunciation of two Sanskrit words : Etash ( which I believe means luminous) and Evyavan which is a name of Vishnu. I haven’t found anywhere how to pronounce these words. Do they begin with “eh” of “ee” sound??

   Also, will you be able to confirm if the meanings I got are correct.

 • Himanshu Pota 10:12 pm on June 26, 2014 Permalink | Reply  

  सदृशो मया (Like Me) 

  गीतायाम् १६.१५ श्लोके अस्ति कोऽन्योस्ति सदृशो मया इति। कथं मया इति शब्दे तृतीयाविभक्तिः अस्ति। कृपया अवबोधयतु।

  २०१४-०६-२६ गुरुवासरः (2014-06-26 Thursday)

   
  • hnbhat 11:10 pm on June 28, 2014 Permalink | Reply

   तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्॥ २।३।७२||
   इति तुल्यार्थैः शब्दैर्योगे, तृतीया विभक्तिर्भवति अन्यतरस्याम्, तृतीयाभावे, शेषे षष्ठी एव भवति|

   तुल्यो देवदत्तेन, तुल्यो देवदत्तस्य। सदृशो देवदत्तेन, सदृशो देवदत्तस्य।

   किं तु, तुला, उपमा-शब्दाभ्यां योगे तु, षष्ठ्येव|

   तुला देवदत्तस्य न अस्ति। उपमा कृष्णस्य न विद्यते। इति|

 • Himanshu Pota 10:04 pm on June 25, 2014 Permalink | Reply  

  कदापि न क्रुद्धा (Never Angry) 

  अद्य फीजीदेशनिवासिन्याः श्रीमतीकमलावर्यायाः अन्त्येष्टिक्रिया आसीत्। तस्याः कन्या पुत्रः च केनबरानगरे निवसतः। श्रीमतीकमलावर्यायाः भ्राता तस्यां सभायाम् अवदत् मया मम भगिनी कदापि क्रुद्धा न दृष्टा इति। अहम् एकमपि दिवसपर्यन्तं क्रोधं विना न स्थातुं शक्नोमि सा कथं जीवनपर्यन्तं क्रोधात् दूरम् अतिष्ठत्। धन्याः सन्ति तादृशाः जनाः।

  २०१४-०६-२५ बुधवासरः (2014-06-25 Wednesday)

   
 • Himanshu Pota 9:50 pm on June 24, 2014 Permalink | Reply  

  रोचकं जालपत्रम् (Interesting Webpage) 

  https://www.facebook.com/pages/Educate-India/247310352124064

  २०१४-०६-२४ मङ्गलवासरः (2014-06-24 Tuesday)

   
 • Himanshu Pota 10:53 pm on June 23, 2014 Permalink | Reply  

  उपयुक्तौ शब्दौ (Appropriate Words) 

  Subjective, objective इति शब्दाभ्यां संस्कृतभाषायां कौ उपयुक्तौ शब्दौ स्तः। Subjective truth, objective truth इति संदर्भे उपयुक्तौ शब्दौ ज्ञातुम् इच्छामि।

  २०१४-०६-२३ सोमवासरः (2014-06-23 Monday)

   
 • Himanshu Pota 1:13 pm on June 22, 2014 Permalink | Reply  

  अस्माकं कन्या (Our Daughter) 

  अद्य सायंकाले रामकृष्णाश्रमस्य सिडनीस्थः श्रीस्वामिश्रीधरानन्दमहाराजः गीतायाम् उपरि प्रवचनं दास्यति। गत सप्ताहे अस्माकं कन्यायाः विद्यालये तस्याः परीक्षाम् आसीत्। परीक्षायाः परं सा ह्यः प्रभृतिः स्वयं संपूर्णां मनोरञ्जने एव निमज्जयति। प्रातःकाले मया सा निवेदिता – इदानीं तव सकाशे अवकाशम् अस्ति तदा अद्य सायंकाले मया सह गीताप्रवचने कृपया आगच्छ इति। सा अपृच्छत् – अपि स्वामी सम्पूर्णगीतापाठं करिष्यति इति। सा अवदत् – यदि सः सम्पूर्णगीतापाठं करिष्यति तर्हि आवाभ्यां बहुकालं यावत् तत्र स्थातव्यम् इति मम चिन्ता अस्ति।
  माम् अत्यन्तम् आश्चर्यं भवति कथं मम कन्या गीता-प्रवचनपाठयोः भेदं न जानाति। यदा अहं तया सह वार्तालापं करोमि तदा सा किमपि शृणोति वा न शृणोति इति मां संशयः अस्ति।

  २०१४-०६-२२ रविवासरः (2014-06-22 Sunday)

   
 • Himanshu Pota 9:44 am on June 21, 2014 Permalink | Reply  

  निष्क्रयधनम् (Ransom) 

  इयम् आकाशवाणी कथयति इराकदेशे अपहृतेभ्यः भारतीयश्रमिकेभ्यः निष्क्रयधनार्थम् इदानीं यावत् का अपि सूचना न अस्ति इति। निष्क्रयधनम् इति निष्क्रयणम् अपि कथ्यते।

  २०१४-०६-२१ शनिवासरः (2014-06-21 Saturday)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel