अन्तिमः दिवसः (The Last Day)

मार्चमासस्य अन्तिमः दिवसः अपि अद्य आगच्छत्। प्रतीयते २०१५वर्षः ह्यः एव आरब्धः आसीत् किन्तु वर्षस्य एकचतुर्थांशः अपि व्यतीतः। मन्ये गते काले कालस्य गतिः द्रुततरा भवति।

२०१५-०३-३१ मङ्गलवासरः (2015-03-31 Tuesday)

सुरक्षणं नास्ति (No Protection)

प्रजातन्त्रे परिपक्वेभ्यः असत्यवादिभ्यः किमपि सुरक्षणं नास्ति। प्रजातन्त्रे निर्वाचिताः प्रशासने मूर्धन्याः सन्ति। एकस्मिन् वारे निर्वाचिते तान् अपाकरणम् असम्भवम् अस्ति। असत्यवादिना सरलेन व्याजेन वयं सर्वे प्रलब्धाः (cheated) भवितुं शक्यन्ते। केजरीवालः अस्य प्रवञ्चनस्य शीर्षोदाहरणम् अस्ति। अहम् अपि तेन प्रलब्धः। २०१३तमे वर्षे अहम् अपि तस्य साहाय्यार्थम् अमेरीकादेशात् दूरभाषेण जनान् केजरीवालं मतं ददातु इति प्रार्थितवान्। यदा सः शासनरूढः अस्ति तदा वयं जानीमः सः कीदृशः परिपक्वः असत्यवादी अस्ति। तादृशाः नैके जनाः भविष्यन्ति येन लोकाः प्रलब्धाः भविष्यन्ति। तस्मात् किमपि सुरक्षणम् नास्ति।

२०१५-०३-३० सोमवासरः (2015-03-30 Monday)

अवद्यम् (Mistake)

अवद्यम् इति शब्दः विशेषणः अस्ति संज्ञा अपि अस्ति। अपि अवद्यम् इति शब्दः गलती इति हिन्दीशब्दस्य अर्थे प्रयोक्तुं शक्यते? अपि – मेरी गलती हो गई अथवा भूल हो गई इति मम अवद्यम् इति अनुवादः साधुः अस्ति? अपि कोऽपि अन्ये शब्दाः सन्ति ये अस्मिन् अर्थे उपयोक्तुं शक्यते?

२०१५-०३-२९ रविवासरः (2015-03-29 Sunday)

वाममार्गः (Leftist Ideology)

कः वाममार्गः इति प्रश्नस्य उत्तरं प्रायः जनाः समाजवादः साम्यवादः इति ददति। किन्तु तत् तु न उचितम् उत्तरम् अस्ति। वाममार्गिनः प्रशासनस्य उत्सादनाय (for overturning) एव प्रवृत्ताः भवन्ति। तेषां कोऽपि आदर्शः नास्ति। प्रशासनस्य उत्सादनम् एव तेषां सिद्धान्तः अस्ति।
केजरीवालः वाममार्गस्य सम्पूर्णम् उदाहरणं दर्शयति। यावत् सः प्रशासने नासीत् तावत् सः लोकपालः लोकपालः इति चित्करोति किन्तु प्रशासनं प्राप्य कः लोकपालः इति पृच्छति।

२०१५-०३-२८ शनिवासरः (2015-03-28 Saturday)

केजरीवालस्य स्वरूपम् (Kejriwal's True Nature)

केजरीवालः किम् इच्छति तत् अस्मात् ध्वनिमुद्रणात् स्पष्टम् भवति।

तस्य बलमदः तस्य वचने अवगन्तुं शक्यते। तस्य रुचिः निर्वाचितेषु विधायकेषु एव अस्ति। सः कथयति त्वं दलस्य स्वयंसेवकान् आहत्य दले एव तिष्ठ अहं निर्वाचितान् विधायकान् आहत्य दलं त्यक्ष्यामि नवीनं दलं रचयिष्यामि इति। केजरीवालस्य निष्ठा राज्यबले अस्ति न तु आम-आदमी-पार्टी इति दलस्य सदस्येषु। सः सर्वान् मतदातॄन् मुषित्वा सिंहासने आरोहत्।

२०१५-०३-२७ शुक्रवासरः (2015-03-27 Friday)

योग्यजनाः (Competent Persons)

मया न ज्ञातं भारतीय-प्रशासन-सेवायां ईदृशाः योग्यजनाः सन्ति – अयं सेवकः Slumdog Millionaire इति चलचित्रस्य कथाम् अलिखत्। अहो भारतस्य भाग्यः भाग्यम्।

२०१५-०३-२६ गुरुवासरः (2015-03-26 Thursday)

स्वरूपमहोदयः प्रत्यागच्छत् (Swarupji is Back)

पुष्पादीक्षितमहाभागायाः मेधावी छात्रः भारतात् अमेरीकादेशं प्रत्यागच्छत्। तेन व्याकरणपाठाः अपि आरब्धाः। मह्यं तस्य अध्यापनम् अतीव रोचते। कृपया पश्यतु – पाणिनीय-व्याकरणम् – नवीना दृष्टिः

२०१५-०३-२५ बुधवासरः (2015-03-25 Wednesday)

संस्कृतवार्ताः (Sanskrit News)

ऐतिहासिकाः संस्कृतवार्ताः पश्यतु –

अस्मिन् प्रसारणे वाचिका संस्कृतभाषां वदति एका संवाददाता अस्ति या एकस्मात् कार्यक्रमात् संस्कृतभाषायां संवादं ददाति एकः संभर्ता संस्कृतभाषायां स्वस्य वचनं ददाति च। एषा वार्ता अत्यन्तानन्ददायका अस्ति।

२०१५-०३-२४ मङ्गलवासरः (2015-03-24 Tuesday)