Updates from March, 2006 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Karthik 2:33 pm on March 31, 2006 Permalink | Reply  

  युज् – रुधादिगण परस्मैपदी (to join) 

  युनक्ति युङ्‍क्तः युञ्जन्ति, युनक्षि युङ्‍क्थः युङ्‍क्थ, युनज्मि युञ्‍ज्वः युञ्‍ज्मः – लट्

  योक्ष्यति योक्ष्यतः योक्ष्यन्ति, योक्ष्यसि योक्ष्यथः योक्ष्यथ, योक्ष्यामि योक्ष्यावः योक्ष्यामः – लृट्

  युनक्तु युङ्‍क्ताम् युञ्जन्तु, युङ्‍ग्धि युङ्‍क्तम् युङ्‍क्त, युनजानि युनजाव युनजाम – लोट्

  अयुनक् अयुङ्‍क्ताम् अयुञ्जन्, अयुनक् अयुङ्‍क्तम् अयुङ्‍क्त, अयुनजम् अयुञ्‍ज्व अयुञ्‍ज्म – लङ्

  अयोक्ष्यत् अयोक्ष्यताम् अयोक्ष्यन्, अयोक्ष्यः अयोक्ष्यतम् अयोक्ष्यत, अयोक्ष्यम् अयोक्ष्याव अयोक्ष्याम – लृङ्

  युञ्‍ज्यात् युञ्‍ज्याताम् युञ्‍ज्युः, युञ्‍ज्याः युञ्‍ज्यातम् युञ्‍ज्यात, युञ्‍ज्याम् युञ्‍ज्याव युञ्‍ज्याम – विधिलिङ्

  Advertisements
   
 • Karthik 2:32 pm on March 31, 2006 Permalink | Reply  

  युज् – दिवादिगण आत्मनेपदी (to meditate) 

  युज्यते युज्येते युज्यन्ते, युज्यसे युज्येथे युज्यध्वे, युज्ये युज्यावहे युज्यामहे – लट्

  योक्ष्यते योक्ष्येते योक्ष्यन्ते, योक्ष्यसे योक्ष्येथे योक्ष्यध्वे, योक्ष्ये योक्ष्यावहे योक्ष्यामहे – लृट्

  युज्यताम् युज्येताम् युज्यन्ताम्, युज्यस्व युज्येथाम् युज्यध्वम्, युज्यै युज्यामहै युज्यावहै – लोट्

  अयुज्यत अयुज्येताम् अयुज्यन्त, अयुज्यथाः अयुज्येथाम् अयुज्यध्वम्, अयुज्ये अयुज्यावहि अयुज्यामहि – लङ्

  अयोक्ष्यत अयोक्ष्येताम् अयोक्ष्यन्त, अयोक्ष्यथाः अयोक्ष्येथाम् अयोक्ष्यध्वम्, अयोक्ष्ये अयोक्ष्यावहि अयोक्ष्यामहि – लृङ्

  युज्येत युज्येयाताम् युज्येरन्, युज्येथाः युज्येयाथाम् युज्येध्वम्, युज्येय युज्येवहि युज्येमहि – विधिलिङ्

   
 • Karthik 2:31 pm on March 31, 2006 Permalink | Reply  

  वद् – भ्वादिगण परस्मैपदी (to speak) 

  वदति वदतः वदन्ति, वदसि वदथः वदथ, वदामि वदावः वदामः – लट्

  वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति, वदिष्यसि वदिष्यथः वदिष्यथ, वदिष्यामि वदिष्यावः वदिष्यामः – लृट्

  वदतु वदताम् वदन्तु, वद वदतम् वदत, वदानि वदाव वदाम – लोट्

  अवदत् अवदताम् अवदन्, अवदः अवदतम् अवदत, अवदम् अवदाव अवदाम – लङ्

  अवदिष्यत् अवदिष्यताम् अवदिष्यन्,  अवदिष्यः अवदिष्यतम् अवदिष्यत, अवदिष्यम् अवदिष्याव अवदिष्याम- लृङ्

  वदेत् वदेताम् वदेयुः, वदेः वदेतम् वदेत, वदेयम् वदेव वदेम – विधिलिङ्

   
 • Karthik 2:30 pm on March 31, 2006 Permalink | Reply  

  स्था – भ्वादिगण परस्मैपदी (to stand) 

  तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः – लट्

  स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति, स्थास्यसि स्थास्यथः स्थास्यथ, स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः – लृट्

  तिष्ठतु तिष्ठताम् तिष्ठन्तु, तिष्ठ तिष्ठतम् तिष्ठत, तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम- लोट्

  अतिष्ठत् अतिष्ठताम् अतिष्ठन्, अतिष्ठः अतिष्ठतम् अतिष्ठत, अतिष्ठम् अतिष्ठाव अतिष्ठाम- लङ्

  अस्थास्यत् अस्थास्यताम् अस्थास्यन्, अस्थास्यः अस्थास्यतम् अस्थास्यत, अस्थास्यम् अस्थास्याव अस्थास्याम- लृङ्

  तिष्ठेत् तिष्ठेताम् तिष्ठेयुः, तिष्ठेः तिष्ठेतम् तिष्ठेत, तिष्ठेयम् तिष्ठेव तिष्ठेम – विधिलिङ्

   
 • Karthik 2:29 pm on March 31, 2006 Permalink | Reply  

  सेव् – भ्वादिगण आत्मनेपदी (to give) 

  सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। – लट्

  सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते, सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे, सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। – लृट्

  सेवताम् सेवेताम् सेवन्ताम्, सेवस्व सेवेथाम् सेवध्वम्, सेवै सेवावहै सेवामहै। – लोट्

  असेवत असेवेताम् असेवन्त, असेवथाः असेवेथाम् असेवध्वम्, असेवे असेवावहि असेवामहि। – लङ्

  असेविष्यत असेविष्येताम् असेविष्यन्त, असेविष्येथाः असेविष्येथाम् असेविष्यध्वम्, असेविष्ये असेविष्यावहि असेविष्यामहि। – लॄङ्

  सेवेते सेवेयाताम् सेवेरन्, सेवेथाः सेवेयाथाम् सेवेध्वम्, सेवेय सेवेवहि सेवेमहि। – विधिलिङ्

   
 • Karthik 2:27 pm on March 31, 2006 Permalink | Reply  

  लिख् – तुदादिगण परस्मैपदी (to write) 

  लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखथः लिखथ, लिखामि लिखावः लिखामः – लट्

  लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि लेखिष्यथः लेखिष्यथ, लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः- लृट्

  लिखतु लिखताम् लिखन्तु, लिख लिखतम् लिखत, लिखानि लिखाव लिखाम – लोट्

  अलिखत् अलिखतम् अलिखन्, अलिखः अलिखतम् अलिखत, अलिखम् अलिखाव अलिखाम – लङ्

  अलेखिष्यत् अलेखिष्यतम् अलेखिष्यन्, अलेखिष्यः अलेखिष्यतम् अलेखिष्यत, अलेखिष्यम् अलेखिष्याव अलेखिष्याम- लृङ्

  लिखेत् लिखेताम् लिखेयुः, लिखेः लिखेतम् लिखेत, लिखेयम् लिखेव लिखेम – विधिलिङ्

   
 • Karthik 2:25 pm on March 31, 2006 Permalink | Reply  

  कृ – तनादिगण उभयपदी (to do) 

  करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः – लट्

  करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः – लृट्

  करोतु कुरुताम् कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम् कुरुत, करवाणि करवाव करवाम – लोट्

  अकरोत् अकुरुताम् अकुर्वन्, अकरोः अकुरुतम् अकुरुत, अकरवम् अकुर्व अकुर्म – लङ्

  अकरिष्यत् अकरिष्यताम् अकरिष्यन्, अकरिष्यः अकरिष्यतम् अकरिष्यत, अकरिष्यम् अकरिष्याव अकरिष्याम – लृङ्

  कुर्यात् कुर्याताम् कुर्युः, कुर्याः कुर्यातम् कुर्यात, कुर्याम् कुर्याव कुर्याम – विधिलिङ्

   
 • Karthik 2:22 pm on March 31, 2006 Permalink | Reply  

  जागृ – अदादिगण परस्मैपदी (to wake up) 

  जागर्ति जागृतः जाग्रति, जागर्षि जागृथः जागृथ, जागर्मि जागृवः जागृमः। – लट्

  जागर्तु जागृताम् जाग्रतु, जागृहि जागृतम् जागृत, जागराणि जागराव जागराम। – लोट्

  अजागः अजागृताम् अजागरुः, अजागः अजागृतम् अजागृत, अजागरम् अजागृव अजागृम। – लङ्

  जागृयत् जागृयाताम् जागृयुः, जागृयाः जागृयाताम् जागृयात्, जागृयाम् जागृयाव जागृयाम। – विधिलिङ्

   
 • Karthik 2:19 pm on March 31, 2006 Permalink | Reply  

  ज्ञा – क्रयादिगण (to know) 

  जानाति जानीतः जानन्ति, जानासि जानीथः जानीथ, जानामि जानीवः जानीमः। – लट्

  ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति, ज्ञास्यसि ज्ञास्यथः ज्ञास्यथ, ज्ञास्यामि ज्ञास्यावः ज्ञास्यामः। – लृट्

  जानातु जानीताम् जानन्तु, जानीहि जानीतम् जानीत, जानानि जानाव जानाम। – लोट्

  अजानात् अजानीताम् अजानन्, अजानाः अजानीतम् अजानीत, अजानाम् अजानीव अजानीम। – लङ्

  अज्ञास्यत् अज्ञास्यताम् अज्ञास्यन्, अज्ञास्यः अज्ञास्यतम् अज्ञास्यत, अज्ञास्यम् अज्ञास्याव अज्ञास्याम। – लॄङ्

  जानीयात् जानीयाताम् जानीयुः, जानीयाः जानीयातम् जानीयात, जानीयाम् जानीयाव जानीयाम। – विधिलिङ्

   
 • Karthik 2:16 pm on March 31, 2006 Permalink | Reply  

  धा – जुहोत्यादिगण उभयपदी (to hold, to nourish) 

  धत्ते दधाते दधते, धत्से दधाथे दद्‍ध्वे, दधे दध्वहे दध्महे। – लट्

  धास्यते धास्येते धास्यन्ते, धास्यसे धास्येथे धास्यध्वे, धास्ये धास्यावहे धास्यामहे। – लृट्

  धत्ताम् दधाताम् दधताम्, धत्स्व दधाथाम् धद्‍ध्वम्, दधै दधावहै दधामहै। – लोट्

  अधत्त अदधाताम् अदधत, अधत्थाः अदधाथाम् अधद्‍ध्वम्, अधधि अदध्वहि अदध्महि। – लङ्

  अधास्यत अधास्येताम् अधास्यन्त, अधास्यथाः अधास्येथाम् अधास्यध्वम्, अधास्ये अधास्यावहि अधास्यामहि। – लॄङ्

  दधीत दधीयाताम् दधीरन्, दधीथाः दधीयाथाम् दधीध्वम्, दधीय दधीवहि दधीमहि। – विधिलिङ्

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel