परीक्षाङ्कानि (Examination Marks)

अद्य गतसत्रस्य परिणामाय अङ्कानि दातुम् अन्तिमतिथी अस्ति। मया अङ्कानि गतशुक्रवासरे एव सज्जीकृतानि किन्तु तस्य परीक्षणम् अन्यः सहयोगी अपि करिष्यति। अहं तस्य प्रतीक्षां करोमि। सः प्रातःकाले स्वपितरौ चिकित्सालयम् अनयत्। अहम् आशासे सः शीघ्रमेव आगमिष्यति।

२०११-०७-०४ सोमवासरः (2011-07-04 Monday)

रथयात्रा (Rath Yatra)

अद्य अत्र केन्बरानगरे मन्दिरस्य निकटे रथयात्रायाः अयोजनः आसीत्। यात्रा प्रायः एकहोरापर्यन्तम् आसीत्। मन्दिरस्य समीपे त्रिषु मर्गेषु यात्रा अगच्छत्। रथस्य शृङ्गारः अतीवसुन्दरः आसीत्। अनेकाः भक्ताः रथं उत्कर्षन्ति स्म। जनाः गृहात् बहिरागच्छन् पश्यति स्म भाचित्रं च अवतारयन्ति स्म। उत्सवः अत्यन्तः आनन्ददायिकः आसीत्।

२०११-०७-०३ रविवासरः (2011-07-03 Sunday)

निर्बाधं प्रकाशनम् (Uninterrupted Publication)

अस्य वृत्तपत्रस्य निर्बाधं प्रकाशनं भवेत् इति अहम् आशासे किन्तु तत् संभवम् न भवति। किं कारणम् अस्ति इति अहं न जानामि।
अहं निर्बाधं गीतापाठं कुर्याम् इति अपि मम इच्छा अस्ति। संसारस्य किमपि कार्यं निर्बाधं न भवति तस्मात् सर्वे विघ्नेश्वरं पूजयन्ति।

२०११-०७-०२ शनिवासरः (2011-07-02 Saturday)

अस्वस्था (Unwell)

प्रति शुक्रवासरे ज्वलिता तरण-व्यायामाय गच्छति। अद्य मीता तां सायंकाले षठ्वादने तरणकुण्डं नयति स्म तदा ज्वलिता अवदत् अहम् अवस्था अस्मि अहम् अशमम् अनुभवामि इति। मध्यमार्गात् ते गृहं प्रत्यागच्छताम्।

२०११-०७-०१ शुक्रवासरः (2011-07-01 Friday)

संयुतिः (Alliance)

राजनैतिकदलानां संयुतिः केन कारणेन भवति। अपि ते सर्वे प्रभुत्वम् इच्छन्ति तस्मात् ते संयुतिः कुर्वन्ति। किन्तु ते अन्यान् दलान् संदेहशीलदृष्टया पश्यन्ति च। ते सर्वे एकप्रभुत्वम् इच्छन्ति च। तस्मात् ते एकस्मिन् दले विलिनं भवितुं न इच्छन्ति। ते सर्वे आशां कुर्वन्ति एकस्मिन् दिवसे सर्वान् पराजित्य वयम् एकप्रभुत्वं प्राप्स्यामः इति।

२०११-०७-०१ बुधवासरः (2011-07-01 Wednesday)