वार्षिकोत्सवः (Anniversary)

हिन्दीभाषायां जयन्ती इति anniversary इत्यर्थे प्रयुज्यते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा इति कलिकापुराणे।
अपि anniversary इत्यर्थे वार्षिकोत्सवः इति प्रयोक्तुं शक्यते? अपि अस्ति अन्ये शब्दाः anniversary इत्यर्थे?
अस्माकं जीवने नैकानि घटनानि आयान्ति कानिचित् सुखप्रदानि कानिचित् दुःखप्रदानि। सुखप्रदाः वार्षिकोत्सवाः भवेयुः किन्तु दुःखप्रदाः अनुभवाः न तु उत्सवाः। तस्मात् अन्यं शब्दं गवेषयामि।
अद्य तु वार्षिकोत्सवः इति मत्वा सुखिनः भवेम।

२०१९-०६-१९ बुधवासरः (2019-06-19 Wednesday)

Advertisements

क्षपाकरः (Moon)

श्वः क्षपाकरः पूर्णतां प्राप्स्यति। मम माता पुनः पुनः पृच्छति कदा पूर्णिमा इति। तस्मात् जानामि।
हिरण्यगर्भो भुवनाण्डकादिव क्षपाकरः क्षीरमहार्वणवादिव।
अभूत्सुपर्णो विनतोदरादिव द्विजन्मनामर्थपतिः पतिस्ततः॥कादम्बरी पूर्वभागः १३॥
As Brahmaji from the egg of the universe, as moon from the milk-ocean, as Garuda from the womb of Vinataa, like so the best of the twice born (brahmins), Arthapai, was born from Kuber.

२०१९-०६-१६ रविवासरः (2019-06-16 Sunday)

द्वयोः महाराज्ञ्योः जन्मदिवसः (Birthday of Two Queens)

विदितमेव न मह्यं ओस्ट्रेलियादेशस्य महाराज्ञी रोचते। किन्तु अद्य तस्याः जन्मदिवसाय अवकाशः अस्ति तस्मात् तस्य चर्चां करोमि।

queen

अद्य एकस्याः अन्यस्याः महत्तरायाः महाराज्ञ्याः अपि जन्मदिवसः अस्ति। तस्य उत्सवं कथम् आमानयिष्यामहे इति न जाने किन्तु मन्ये अपत्यानि किञ्चित् करिष्यन्ति।

Mita2

२०१९-०६-१० सोमवासरः (2019-06-10 Monday)

विनम्रा प्रधानमन्त्रिणी (Humble Prime Minister)

इयम् अस्ति भारतदेशस्य विनम्रा भाविनी प्रधानमन्त्रिणी। दूर्भाग्यवशेन सा अपात्रेभ्यः भोजनं ददाति।

WhatsApp Image 2019-06-01 at 8.12.19 PM

२०१९-०५-३० गुरुवासरः (2019-05-30 Thursday)

 

काङ्ग्रेसदले सर्वमानन्दमयम् (Happiness all around the Congress Party)

काङ्ग्रेसदले
दिग्विजयसिंहस्य पराभवे मुदितः कमलनाथः
ज्योतिरादित्यस्य पराभवे मुदितः दिग्विजयसिंहः
अरुणयादवस्य पराभवे मुदितः ज्योतिरादित्यः
अजयसिंहस्य पराभवे मुदितः अरुणयादवः
मध्यप्रदेशस्य काङ्ग्रेसस्य अष्टद्विविंशतेः प्रत्याशिनः परभावे मुदितः अजयसिंहः
अखिलदेशे काङ्ग्रेसस्य अष्टचत्वारिंशतधिकत्रिशतस्य पराभवे मुदिताः अष्टद्विविंशतिः
प्रमुखस्य राहुलस्य पराभवे मुदिताः अष्टचत्वारिंशतधिकत्रिशतम्
काङ्ग्रेसदले सर्वमानन्दमयम्।

२०१९-०५-२९ बुधवासरः (2019-05-29 Wednesday)

सागरमाथां गमिष्यामि (I will go to Mount Everest)

दुःखदः सामाचारः अस्ति सागरमाथि आरोहणे काश्चित् जनाः दिवं गताः। यथा अस्मिन् चित्रे पश्यामि तथा पर्वते कथम् अयं जनसम्मर्दः भवति इति कल्पनां न कर्तुं शक्नोमि।
समाचारे अस्ति पर्वतारोहणे पञ्चपञ्चाशत् वर्षीयाः जनाः आसन्। तत् पठित्वा अहम् इदानीमपि युवा अस्मि इति प्रतिभाति तथा किमपि कर्तुं शक्नोमि। कथं कैलाशपर्वतस्य यात्रा वा सागरमाथि न आरोहेयम्।
11149390-3x2-700x467

२०१९-०५-२५ शनिवासरः (2019-05-25 Saturday)