भारतमिति नाम

०५.०७.००१/भरतस्तु महा-भागवतो यदा भगवतावनि-तल-परिपालनाय सञ्चिन्तितस्तदनुशासन-परः पञ्चजनीं विश्वरूप-दुहितरम् उपयेमे।
०५.०७.००२/१ तस्याम् उ ह वा आत्मजान् कार्त्स्न्येनानुरूपान् आत्मनः पञ्च जनयामास भूतादिर् इव भूत-सूक्ष्माणि सुमतिं राष्ट्रभृतं सुदर्शनम् आवरणं धूम्रकेतुमिति।
०५.०७.००३/१ अजनाभं नामैतद् वर्षं भारतम् इति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति।

भागवतपुराणम्

Advertisements