उत्साहः (Enthusiasm)

मोदिनः उत्साहः तस्य चरित्रं दर्शयति। दीर्घकालं प्रशासने सति लघुचेतसः प्रशासनस्पर्धायामेव निमग्नाः भवन्ति। अयं जनः मोदी इदानीमपि प्रगतिः भवेत् प्रगतिः भवेत् इति मन्त्रयति। तस्य उत्साहः दर्शयति न सः अभिनयं करोति। तस्य हृदयं प्रगतिः भवेत् इति निरन्तरं मन्त्रयति।

२०२२-१०-०१ शनिवासरः (2022-10-01 Saturday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.