अन्तिमः पाठः (Last Lecture)

अस्मिन् सत्रे वैद्युतकशास्त्रस्य यत् पाठ्यक्रममहं पाठयामि तस्य अद्य अन्तिमः पाठ आसीत्। परीक्षणं प्रयोगशालाकार्यं अवशिष्टं यस्य २०२१-११-१० तिथितः अवसानं भविता। भृशं शोधकार्यं मम प्रतीक्षां करोत्येव। कार्यात् न मुक्तिः भविष्यति।

२०२१-१०-२० बुधवासरः (2021-10-20 Wednesday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.