पठन्तं रामं सः पश्यति (He sees the reading Ram.)

लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (३.२.१२४)
पठ्+लट्+रामम्+श्यामः पश्यति = पठ+शतृ+रामम्+श्यामः पश्यति = पठन्तं रामं श्यामः पश्यति।
इदं सूत्रं न सर्वतः बोधामि किन्तु मन्ये अनेन सूत्रेण नेके सन्दर्भाः सन्ति ये बोद्धव्याः। प्रयतिष्ये।

२०२१-०३-०३ बुधवासरः (2021-03-03 Wednesday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.