नियतान्तरं गमिष्यन्त्यौ उपानहौ (Shoes with fixed mileage)

ह्योऽस्माकं गृह एकोऽतिथिरागच्छत्। भोजनान्तरमावयोः कन्या अस्माभिः भ्रमणाय गन्तव्यमित्यवदत्।। दिवसे भीषणः घर्म आसीत् किन्तु सायंकाले शीतलो वातः प्रचलति स्म तस्मात् भ्रमणस्येच्छा। अस्माकमतिथिः भ्रमणाय गन्तुं न शक्नोमि यतो हि मम उपानहौ भ्रमणाय न युक्तौ इति अवदत्। मया सः पृष्टः कथमुपानहौ न युक्तौ इति। सः प्रत्यभाषतोपानहौ सुखप्रदौ स्तः किन्तु औपचारिककार्येष्वेव धारयामि न तु भ्रमाणाय इति।
अपरञ्च सः अवदत् सर्वासां उपानहां पदानां सङ्ख्या (step count) नियता अस्त्येव तस्मात् यानि पदानि भ्रमणाय उपयुनज्मि तानि पदानि उपानहां नियतपदेभ्यः अल्पयन्ति इति।
उपानह् इति उप् + नह् + क्विप् -> उपानह् इति संयोगे भवति। तस्य सुबन्तरूपाणि प्रत्ययानां योगे भवत्येव केवलं नहो धः (८.२.२४) इति सूत्रं पदान्ते झलि च उपयुज्यते।

IMG-3019
Precious Shoes with a Set Step Count

२०२०-०१-२५ शनिवासरः (2020-01-25 Saturday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.