किं नाम विद्वत्ता? (What Indeed is Scholarship?)

मया क्लाऊसवर्येण विरचितं हिन्दूमतस्य एकं सर्वेक्षणम् इति आख्यातस्य पुस्तकस्य पठनमारब्धम् (A Survey of Hinduism, 3rd edition, Klaus K. Klostermaier, State University of New York Press, 2007).
तस्मिन् पुस्तके संदर्भविभागेऽस्ति पञ्चाशत् पृष्ठानि प्रायः पञ्चाशदधिकसप्तशतं पुस्तकानि वा शोधपत्राणि सन्ति। कोऽपि प्रत्येकस्मिन् सप्ताह एकस्मिन् पुस्तके पठिते चेदेकादशभिः वर्षैः शोधकार्यायोद्यतः पण्डितो भवति।
ग्रन्थशतेष्वाधीतेषु पण्डितो याति विद्वत्ताम्।
सा नाम विद्वत्ता न सा ये जना अत्रोपासते॥
भट्टमहाभागाः प्रथमपङ्क्त्याः व्यतिकरं परामृशन्ति –
ग्रन्थशतेनाधीतेन विद्वान् भवति कश्चन।

२०१९-११-३० शनिवासरः (2019-11-30 Saturday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.