संस्कृतम् – एकं सर्वेक्षणम् (The Sanskrit Language: an Overview)

मया ह्य आरभ्य संस्कृतम् – एकं सर्वेक्षणम् इति पुस्तकस्य पठनमद्यावसितम् – The Sanskrit Language: an overview, Pierre-Sylvain Filliozat (translated from the French by T. K. Gopalan), Indica Books, 2000 (original French edition, 1992).
पुस्तके पञ्चाध्यायाः सन्ति – भाषा; संस्कृतस्य वर्णनम्, वाक् दर्शनम्; संस्कृतस्य उपभोक्तारः; संस्कृतस्य उपयोगाः इति।
संस्कृतभाषायां यदहं कार्यं कर्तुमिच्छामि तस्य चर्चास्मिन् पुस्तकेऽस्ति। किन्तु कमपि शोधकर्तारमहं नावगामयितुं शक्नोमि (I am not able to convince) एतेषु क्षेत्रेषु कार्यं कुर्यादिति। किं करणीयम्?
पुस्तके लेखकः प्रार्थयति (claims) ७००वर्षारभ्य १७००वर्षपर्यन्तं संस्कृतं भारतस्य सम्बन्धभाषासीदेव। किन्तु पुस्तके अस्य वाक्यस्य अन्येषां वाक्यानामपि सन्दर्भाः प्रमाणानि वा न दत्तानि। मन्ये लेखकः यथातथ्यं तथैव लिखति किन्तु गम्भीरकार्याय प्रमाणान्यर्हन्ति।

२०१९-११-२६ मङ्गलवासरः (2019-11-26 Tuesday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.