अलीकः (displeasing, falsehood, untruth)

अलीकः अवास्तविकः।
शूलः शङ्करधन्वा अलीकम् इत्यमरः।
सज्जनस्य हृदयं नवनीतं यद् वदन्ति कवयस्तदलीकम्।
अन्यदेहविलसत्परितापात् सज्जनो द्रवति नो नवनीतम्॥
Poets say that sages are like butter, this is untrue. Sages melt when someone else’s body is suffering not butter.

स्वप्नो जागरणेऽलीकः स्वप्नेऽपि जागरो न हि।
द्वयमेव लये नास्ति लयोऽपि ह्युभयोर्न च॥अपरोक्षानुभूतिः ५७

२०१९-०२-०८ शुक्रवासरः (2019-02-08 Friday)

Advertisements

3 thoughts on “अलीकः (displeasing, falsehood, untruth)

  1. पीडार्थेऽपि व्यलीकं स्यादलीकं त्वप्रियेऽनृते ।। ३.३.३३७ ।।

    कथं भवतो लब्धः तादृशः अमरः? शब्दरकल्पद्रुमे –

    अलीकं , क्ली, (अल + ईकन् ।) अप्रियं । (“तद्यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति” । इति  रामायणे ।) मिथ्या । इत्यमरः ॥ (“ज्ञातेऽलीकनि-  मीलिते नयनयोः” । इति अमरुशतके ।) स्वर्गः ।  इति मेदिनी! ललाटं । इति हेमचन्द्रः ॥

    अलीकं , त्रि, (अल + ईकन् ।) मिथ्या । अप्रियं ।  अल्पं । इति शब्दरत्नावली

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.