अलीकः (displeasing, falsehood, untruth)

अलीकः अवास्तविकः।
शूलः शङ्करधन्वा अलीकम् इत्यमरः।
सज्जनस्य हृदयं नवनीतं यद् वदन्ति कवयस्तदलीकम्।
अन्यदेहविलसत्परितापात् सज्जनो द्रवति नो नवनीतम्॥
Poets say that sages are like butter, this is untrue. Sages melt when someone else’s body is suffering not butter.

स्वप्नो जागरणेऽलीकः स्वप्नेऽपि जागरो न हि।
द्वयमेव लये नास्ति लयोऽपि ह्युभयोर्न च॥अपरोक्षानुभूतिः ५७

२०१९-०२-०८ शुक्रवासरः (2019-02-08 Friday)

Advertisements