श्वयथुः (Swelling)

श्वयथुः शोथः शोफः इत्यमरः। सूजन इति भाषा।
श्वयथुः पुंलिङ्गः टु ओ श्वि गतिवृद्ध्योः (ट्वितोऽथुच्॥३.३.८९॥) अथुच्।

गम्भीरे श्वयथुः स्तन्यः कठिनोऽन्तर्मृशार्तिमान्।
श्वाक्स्ताम्रोऽथवा दाहतोदस्फुरणपाकवान्॥
In the deeper type (of arthritis), there occurs swelling, rigidity, hardness, agonizing pain inside the joints, dusky-red or coppery coloration, burning, pricking and throbbing pain, and tendency to suppuration.

२०१९-०२-०७ गुरुवासरः (2019-02-07 Thursday)

Advertisements