व्यायामशालायाः परिचयः (Induction to Sports Centre)

अस्माकं कार्यालये एका व्यायामशाला अस्ति। ते कथयन्ते व्यायामशालायाः उपयोगकर्तारः प्रत्येकस्मिन् वर्षे व्यायामशालायाः एकस्मिन् परिचयसत्रे भवेयुः इति। तत् सत्रं प्रत्येकस्य मासस्य प्रथमे मङ्गलवासरे एकवादने भवति। अद्य अहं तस्मिन् परिचयसत्रे अगमम्। सत्रे व्यायायामप्रशिक्षकः सर्वेभ्य कक्षेभ्यः बहिः स्थित्वा अस्मिन् कक्षे इदं कर्तुं शक्यते इति अवादीत् न किमपि अधिकम्। न जाने अयं परिचयः कथं एतादृशः महत्वपूर्णः अस्ति यथा तेन विना व्यायामशालायाः उपयोगं कर्तुम् अपि न शक्यते। कः एतादृशान् नियमान् रचयति इति चिन्तयामि।

२०१९-०२-०५ मङ्गलवासरः (2019-02-05 Tuesday)

Advertisements