त्रिविधा कर्मचोदना (Three types of drivers of action)

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना।
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः॥गीता १८।१८॥
अनुवादाय पश्यतु https://www.gitasupersite.iitk.ac.in/srimad?language=dv&field_chapter_value=18&field_nsutra_value=18&htrskd=1&httyn=1&scsh=1&scang=1&scram=1&etgb=1&choose=1
https://www.holy-bhagavad-gita.org/chapter/18/verse/18 वा।
यथा भारतीयदर्शनस्य मम बोधनम् अस्ति तस्मिन् बोधने अयं श्लोकः अतिमहत्वपूर्णः अस्ति। कोऽपि कस्मात् कार्यं करोति? ज्ञानाय। कथम्? कर्म कार्ये ज्ञानम् अवतरति। यत् ज्ञानं मानवे न अस्ति तत् कर्मभ्यः अस्मासु अवतरति। ज्ञाने अवतीर्णे वयं दिव्याः भवेयम्। दिव्यत्वात् अमर्ताः भवेयुः।
अस्मिन् विषये मम नैकानि मित्रानि मया सह न संमन्वन्ते। हे प्रियाः पाठकाः स्वमतं अस्मिन् श्लोके लिखन्तु।

२०१८-११-०५ सोमवासरः (2018-11-05 Monday)

Advertisements

3 thoughts on “त्रिविधा कर्मचोदना (Three types of drivers of action)

  1. कर्म कार्ये ज्ञानम् अवतरति। यत् ज्ञानं मानवे न अस्ति तत् कर्मभ्यः अस्मासु अवतरति। ज्ञाने अवतीर्णे वयं दिव्याः भवेयम्।

    विपरीतमेव भवता लिखितम्! ज्ञाने सति कर्मणे तत् चोदयति! ज्ञानं ज्ञेयस्य परितो ज्ञात्रा कर्मोणे भवतीति त्रयाणामपि कर्मचोदना भवति इति तात्पर्यम्! न तु दिव्यत्वे चोदना!

    Like

  2. यत् भवान् कथयति तत् अहं बोधामि। किन्तु मया विपरीतं न लिखितम्। मन्ये ज्ञानाय कर्म न तु कर्मणे ज्ञानम्।

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.