अगमम् (I went)

गम् धातुः परस्मैपदी लुङ्लकारः
अगमत् अगमताम् अगमम्
अगमः अगमतम् अगमत
अगमम् अगमाव अगमाम
अद्य अहं विद्यालयं न अगमम्। आज मैं विद्यालय नहीं गया। Today I did not go to the school.
त्वं गृहं मा गमः। तू घर मत जा। You don’t go home.
सा आपणम् अगमत्। वह बजार गयी। She went to the shops.
यूयं नगरम् अगमत। तुम सब नगर को गये। You all went to the city.

२०१८-०९-३० रविवासरः (2018-09-30 Sunday)

Advertisements