चालकानुज्ञापत्रम् (Driver’s Licence)

अद्य अहं चालकानुज्ञापत्रं नवीकर्तुं यानविभागम् अगच्छम्। तत्र प्राप्य किं पश्यामि। तत्र यानविभागस्य यत् भवनम् आसीत् तत् तु तत्र नास्ति। ते भवनम् अपाकुर्वन् इदानीं तु तत्र समभूतलः एव अस्ति। किं करणीयम्? दिष्टया तत्र एकः अन्यः प्रशासनिकः कार्यालयः अस्ति अहं तं कार्यालयम् अगच्छम् अपृच्छम् च। एकः जनः अकथयत् अनुज्ञापत्रस्य नवीकरणस्य कार्यं यः प्रशासनस्य नूतनकार्यालयः अस्माकं गृहं निकषा अस्ति तत्र भवति इति। अहं तत्र गत्वा दशवर्शावधये (१४-०८-२०२८-तः) मम चालकानुज्ञापत्रं नव्यकरवम्।

२०१८-०८-१० शुक्रवासरः (2018-08-10 Friday)

Advertisements

8 thoughts on “चालकानुज्ञापत्रम् (Driver’s Licence)

  1. भट्टमहाभागाः, भवन्तः स्वागतम्। अनेकेभ्यः दिवसेभ्यः भवतां टीका न दृष्टा।

   Like

  1. अन्तरान्तरेण युक्ते ॥२।३।४॥
   अभितः परितः समयानिकषा हा प्रतियोगेऽपि (वार्तिकः)।
   जानामि किन्तु विस्मरामि।

   Like

 1. महोदय, गमनात्प्रागन्तर्जालान्नूतनतमाः सूचनाः प्रापणीयाः।

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.